Näringsdepartementet


Regeringsbeslut


2010-12-22
N2010/7762/FIN
N2010/8185/KLS(delvis)
Verket för innovationssystem
Mäster Samuelsgatan 56
10158 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Verket för innovationssystem inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Verket för innovationssystems verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 24, bet. 2010/11:NU1, rskr. 2010/11:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Verket för innovationssystem (Vinnova) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

 Forskning, utveckling och innovation

Vinnova ska redovisa

 • på vilka grunder prioriteringar mellan olika insatser genomförts och vilken roll framsyn, effektlogikprövning, uppföljning, utvärdering och effektanalyser spelat,
 • direkta och indirekta förändringar av forskningsfinansieringen mot bakgrund av de strategiska satsningar som skett inom ramen för propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, rskr. 2008/09:160, bet. 2008/09:UbU4).  Vinnova ska särskilt redovisa de förstärkningar som skett inom områdena produktionsteknik, transport, flyg samt säkerhet och krisberedskap,

 • hur myndigheten förbättrar sina insatser för små och medelstora företag, inklusive små och medelstora företags internationalisering, samt myndighetens samlade insatser för dessa aktörer. För de insatser som vänder sig direkt till små och medelstora företag ska Vinnova dessutom redovisa metoder som använts för att nå ut till målgrupperna, inklusive företag som leds av kvinnor samt utrikes födda män och kvinnor, samt redovisa och bedöma resultaten av detta arbete. Verket bör också redovisa hur stöden fördelar sig på företagsstorlek, ledning i företagen, region etc.

Vinnova ska senast den 15 oktober 2011 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka initiativ som myndigheten tagit för att vidareutveckla och förbättra service som t.ex. information, vägledning och interaktiva tjänster riktade till blivande respektive befintliga företagare.

Strategi och analys

Vinnova ska

 • redogöra för myndighetens interna strategiarbete och hur detta påverkar Vinnovas prioriteringar, samt
 • inom sitt verksamhetsområde redovisa sitt arbete med utmaningar och hur detta bedöms bidra till ökat nyttiggörande samt ökad innovationskraft. 

Övriga återrapporteringskrav

Vinnova ska redovisa prognoser för 2011 - 2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 19 januari, 23 februari, 5 maj,  1 augusti och 28 oktober 2011.

2

Organisationsstyrning

1. En årlig omprövning av verksamheten och dess inriktning ska ske genom att minst en fjärdedel av myndighetens verksamhet blir föremål för omprövning och nya beslut. Vinnova ska återrapportera resultatet. Verksamheten i sin helhet ska ha omprövats under en fyraårsperiod.

2. För EU-samarbete och internationellt arbete ska Vinnova särskilt:

 • bistå Regeringskansliet i europeiska forskningsområdeskommitténs arbetsgrupp om kunskapsöverföring, ERAC Working Group on Knowledge Transfer, 

 • bistå Regeringskansliet i programkommittéarbetet i EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling inom områdena IKT, Nanoteknik/material/produktion, Transport, Säkerhet, Små och medelstora företag, Kunskapsregioner samt Internationellt samarbete,
 • bistå Regeringskansliet i programkommittéarbetet med EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation. Vinnova ska ha ett huvudansvar för delprogram 2, IKT, samt delta i delprogram 1, Entreprenörskap och innovation. Vinnova ska komplettera Tillväxtverket i de delar av delprogram 1 som rör innovation exempelvis genom utbildningar för Enterprise Europe-nätverkets regionala organisation,
 • företräda staten i medlemskapet i relevanta EG-artikel 187 och 185 samarbeten, 
 • bistå Regeringskansliet i arbete kopplat till EU 2020-strategin och underliggande flaggskeppsinitiativ inom myndighetens verksamhetsområde. Detta gäller särskilt flaggskeppsinitiativet "innovationsunionen" och europeiska innovationspartnerskap, samt

 • bistå Regeringskansliet i arbetet i OECD:s kommitté för forsknings- och teknikpolitik (CSTP) och dess undergrupper, antingen som expert eller genom att svara för delegatskapet.

3. Där myndighetens arbete kring internationalisering av små och medelstora företag har bäring på andra myndigheters arbete och ansvarsområden ska Vinnova främja samarbete, samordning och erfarenhetsutbyte med dessa.

4. Vinnova ska bistå Regeringskansliet i framtagandet av regeringens innovationsstrategi.

5. Vinnova ska, inom ramen för sitt uppdrag, bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet i nätverksform med att utveckla samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och den nationella forsknings- och innovationspolitiken samt att utveckla dialogen mellan regionala aktörer och berörda nationella myndigheter om ett strategiskt arbete med forsknings- och innovationsfrågor på regional nivå.

6. I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation  (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna, utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

Vinnova ska återrapportera omfattningen och erfarenheten av detta.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag från regleringsbrev för 2010

1. Vinnova ska leda ett havsmiljörelaterat pilotprojekt för småföretagsnätverks- och klustersamverkan i Östersjöregionen i enlighet med propositionen ”En sammanhållen svensk havspolitik” (prop. 2008/09:170). Vinnova ska informera Naturvårdsverket och Tillväxtverket om genomförandet av uppdraget. En slutrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Miljödepartementet) senast den 30 juni 2011.

2. Vinnova ska rapportera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Aktuella statistiska uppgifter om deltaganden och godkända medel ska beskrivas och kommenteras. Rapporteringen ska utgå ifrån de aspekter som myndigheten bedömer vara mest relevanta för att stödja regeringens arbete med EU:s forskningssamarbete. Utgångspunkt för rapportering ska vara utfallet för Sverige i relation till andra länderas utfall inom EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Svenska aktörers organisationstillhörighet och samarbetsmönster ska särskilt utredas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 22 februari 2011.

 3. Vinnova ska i samråd med Tillväxtverket ansvara för genomförandet av Nordiska Ministerrådets Globaliseringsprojekt Hälsa delprogram 7 "Innovation och entreprenörskap i hälso- och sjukvård" 2010 - 2012. 

4. Vinnova ska medverka i Nordiska ministerrådets toppforskningsprogram om klimat, miljö och energi som pågår år 2009-2013. Vinnova ska under 2011 tillsammans med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Vetenskapsrådet och Statens Energimyndighet finansiera forskning inom programmet med minst 21 miljoner kronor för de fyra myndigheterna sammantaget.

5. Vinnova ska analysera förutsättningarna för innovation inom de strategiska forskningsområdena beskrivna i propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50). Vinnova ska utifrån detta även ge en första rekommendation till hur innovationskraften kan öka. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2011.

Övriga pågående uppdrag

1. Uppdrag att leda och medverka i utveckling av forskning och innovation som en del i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen enligt regeringsbeslut den 3 december 2009.

2. Uppdrag att verka för ökad samverkan inom den kliniska forskningen enligt regeringsbeslut den 10 december 2009.

3. Uppdrag att genomföra ett program för finansmarknadsforskning enligt regeringsbeslut den 21 december 2009.

4. Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar enligt regeringsbeslut den 10 juni 2010.

5. Uppdrag till Trafikverket, Sjöfartsverket och Vinnova att bidra i arbetet med att utveckla Gröna Korridorer enligt regeringsbeslut den 10 juni 2010.

6. Uppdrag att lämna förslag till metoder och uppföljningsverktyg för kunskapstriangelsamarbete enligt regeringsbeslut den 9 september 2010.

7. Uppdrag om utvärdering av satsning på strategiska forskningsområden enligt regeringsbeslut den 30 september 2010.

Nya uppdrag

1. Vinnova ska genomföra en nationell utvärdering av deltagandet i COST och EUREKA. Utvärderingen ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2011.

2. Vinnova ska rapportera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Aktuella statistiska uppgifter om deltaganden och godkända medel ska beskrivas och kommenteras. Rapporteringen ska utgå ifrån de aspekter som myndigheten bedömer vara mest relevanta för att stödja regeringens arbete med EU:s forskningssamarbete. Utgångspunkt för rapportering ska vara utfallet för Sverige i relation till andra länderas utfall inom EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Svenska aktörers organisationstillhörighet och samarbetsmönster ska särskilt utredas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 22 februari 2012.

3.Vinnova ska samordna och vara sammankallande för ett forum om framtidens Internet. Syftet är att etablera en bred dialog kring relevanta initiativ och prioriteringar på området med fokus främst på EU:s ramprogram för forskning och IKT-programmet under ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation. Forumet ska bl.a: 

- sprida erfarenheter av pågående projekt och utvecklingsinsatser mellan deltagarna,

- främja samverkan över sektorsgränserna och breddat engagemang från offentlig sektor,  

- identifiera svenska prioriterade frågor på området, samt

- främja tillkomsten av konkreta samarbeten. 

Till forumet ska forsknings- och innovationsaktörer, näringslivet, offentliga myndigheter och andra relevanta organisationer bjudas in. Vikten av små och medelstora företags deltagande ska särskilt uppmärksammas. Verket ska inkomma med en rapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 28 februari 2011 där det tänkta upplägget ska redovisas.  

4. Vinnova ska analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovation i näringsliv och offentlig sektor. Tjänsteverksamheter omfattar såväl arbetsintensiva som kunskapsintensiva verksamheter, privat och offentligt finansierade verksamheter, med olika logiker, marknader och kunder. Analysen ska därför beakta skillnader mellan sektorer och tillämpningsområden kontra behov av mer generisk karaktär. Eventuella behov inom för tjänsteinnovation viktiga områden som hittills saknat vetenskaplig förankring i Sverige ska analyseras. 

Det finns behov av att öka nyttiggörandet av tjänsterelevant FoU för ökad tjänsteinnovation. Därför bör analysen beakta förutsättningarna för ökad samverkan mellan forskningsmiljöer och näringsliv, särskilt små och medelstora företag, respektive offentlig sektor, liksom styrkor, svagheter och utvecklingsbehov hos forskningsutförarna i relation till den efterfrågan som finns. I detta sammanhang ska forskningsinstitutens förmåga att stödja tjänsteinnovationsprocesser beaktas. Analysen ska utmynna i förslag till inriktning av och prioritering av forskningsfinansiering samt utveckling av instrument. Om förslagen innebär kostnader som går utöver befintliga statsfinansiella ramar ska Vinnova också föreslå finansiering.

Analysen och  förslagen ska utarbetas efter samråd med Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtverket, Vetenskapsrådet (VR), Forskningsrådet för arbetsliv och samhälle (FAS), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Stiftelsen för kunskap och kompetens, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien samt relevanta företrädare för näringsliv och offentlig sektor i övrigt. Arbetet ska ske i nära dialog med Regeringskansliet.Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 15 november 2011.

5. Vinnova ska redovisa hur verket avser att arbeta med att utveckla och förbättra befintliga och nya insatser för att möta behoven hos företag och organisationer som är verksammma inom tjänsteekonomin, och särskilt tjänstebaserad innovationsverksamhet. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 15 april 2011.

6. I enlighet med strategin EU 2020 och de flaggskeppsinitiativ som är kopplade till denna strategi ska Vinnova redovisa vad myndigheten kan göra för att utveckla och förbättra befintliga och nya insatser som syftar till resurseffektivitet inom råvaruområdet. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 1 juni 2011.

7. Vinnova ska medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar innefattande tydliggörandena i regeringens skrivelse 2009/10:221. Vinnova ska delta i analysarbetet kring genomförande, avstämning och uppföljning av den nationella strategin. Vinnova ska senast den 16 mars 2012 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa:

- vilka av den nationella strategins prioriteringar som myndigheten utgått från under perioden 2009-2011, 

- vilka av myndighetens verksamheter som berörts eller kommer att beröras av insatserna, samt 

- planerade och genomförda insatser med andra myndigheter samt de organ som har det regionala tillväxtansvaret i länen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:1

Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem143 009
ap.1Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader (ram)143 009

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader

Anslagsposten disponeras av Vinnova för finansiering av förvaltningskostnader.

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem1 938 133
ap.1Verket för innovationssystem (ram)1 938 133

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten disponeras av Vinnova för behovsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet, utveckling av innovationssystemen, programanknutna kostnader och annan därtill relaterad verksamhet.

Enligt  forsknings- och innovationsproposition Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska Vinnova använda minst 20 miljoner kronor för strategisk forskning inom produktionsteknik, 80 miljoner kronor för strategisk forskning inom transportområdet, 20 miljoner kronor för strategisk forskning inom flygområdet samt 20 miljoner kronor för strategisk forskning på säkerhet och krisberedskap.

Vinnova ska till Innovationsbron AB överföra minst 70 miljoner kronor för att Innovationsbron AB, i samråd med Vinnova, ska ansvara för utformning och drift av ett nationellt Inkubatorprogram. Innovationsbron AB ansvarar för programmets löpande uppföljning. Vinnova ansvarar, efter samråd med Innovationsbron AB, för programmets utvärdering.

Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

I anslaget ingår bidrag till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB för riksmätplatser och dithörande verksamhet.

Vinnova ska använda minst 4 miljoner kronor till den  utlandsbaserade verksamheten vid Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Dessa ska användas för av Vinnova formulerade uppdrag med syfte att konkret stödja Vinnovas verksamhet och mål.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
ap.14 2903 %0
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.158 1443 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.12 000 0001 000 0001 000 0002016
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)26 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)11 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Verket för innovationssystems räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2511 917
2011-02-2511 917
2011-03-2511 917
2011-04-2511 917
2011-05-2511 917
2011-06-2511 917
2011-07-2511 917
2011-08-2511 917
2011-09-2511 917
2011-10-2511 917
2011-11-2511 917
2011-12-2511 922
Summa143 009
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för innovationssystems disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Lena Svendsen
Kopia till

Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/SK
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F
Jordbruksdepartementet/LB och JFS
Näringsdepartementet/KLS, E, ENT, RT och TE
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Naturvårdsverket
Tillväxtverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Trafikverket
Statens energimyndighet
Innovationsbron AB
RISE Research Institutes of Sweden AB
Skåne läns landsting
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Norrbottens läns Landsting
Västra Götalands läns landsting
Samverkansorganet i Uppsala län
Samverkansorganet i Södermanlands län
Samverkansorganet i Östergötlands län
Samverkansorganet i Jönköpings län
Samverkansorganet i Kronobergs län
Samverkansorganet i Kalmar län
Samverkansorganet i Gotlands län
Samverkansorganet i Blekinge län
Samverkansorganet i Hallands län
Samverkansorganet i Värmlands län
Samverkansorganet i Örebro län
Samverkansorganet i Dalarnas län
Samverkansorganet i Gävleborgs län
Samverkansorganet i Västerbottens län

Senast uppdaterad: