Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2010-12-16
IJ2010/2148/DISK (delvis)
IJ2010/2203/DEM
Valmyndigheten
Box 4210
17104 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati
Riksdagen har beslutat om anslaget 6:1 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 01, bet. 2010/11:KU1, rskr. 2010/11:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:1

Allmänna val och demokrati (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet5 000
ap.2Mångvetenskaplig demokratiforskning (ram)5 000
Disponeras av Valmyndigheten11 090
ap.1Allmänna val (ram)11 090
ap.5Statsbidrag för förtidsröstning (ram)0
Disponeras av Ungdomsstyrelsen7 000
ap.6dialogvärdegrund.nu (ram)0
ap.10Skolval (ram)0
ap.14Dialog om samhällets värdegrund (ram)7 000
Disponeras av Kammarkollegiet1 600
ap.9Särskilda medel till partierna för informationsinsatser inför 2010 års allmänna val (ram)0
ap.11Demokrati - del till Kammarkollegiet (ram)1 000
ap.12Hot mot demokratin - del till Kammarkollegiet (ram)600
Disponeras av Forum för levande historia1 000
ap.13Dialog om samhällets värdegrund (ram)1 000
Disponeras av Brottsförebyggande rådet800
ap.15Hot mot demokratin (ram)800
Disponeras av regeringen0
ap.7Allmänna val och dem - del till regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet3 600
ap.3Demokrati (ram)1 000
ap.4Dialog om samhällets värdegrund (ram)2 000
ap.8Hot mot demokratin (ram)600

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Allmänna val

Valmyndigheten får använda medlen för utgifter och kostnader i samband med förberedelser och genomförande av val samt därmed sammanhängande kostnader för uppföljning och utveckling. I förberedelserna ingår även löpande drift och förvaltning av det gemensamma IT-stödet för valadministration. I samband med eventuella omval eller extraval får medlen även användas för kostnader för valadministration vid länsstyrelserna och vid utlandsmyndigheterna.

Enligt 6 kap. 6 § vallagen (2005:837) ska alla valsedlar och kuvert som används vid val tillhandahållas av Valmyndigheten. Av 8 § i samma kapitel framgår att partier i vissa fall har rätt till valsedlar på statens bekostnad. För valsedlar därutöver ska betalning ske för samtliga kostnader för framställning och leverans av valsedlarna. Även när det gäller valkuvert och annat valmaterial ska partierna och kommunerna, i de fall staten inte svarar för kostnaderna, betala samtliga kostnader för framställning och leverans. Inkomsterna får disponeras av Valmyndigheten.

ap.2 Mångvetenskaplig demokratiforskning

Vetenskapsrådet får använda medlen för bidrag till mångvetenskaplig demokratiforskning samt koordinering av forskning inom området. Inriktningen på programmet ska exempelvis omfatta vetenskapliga frågeställningar om hot mot det demokratiska samhällets grundvalar (särskilt extremism) och respons mot sådana hot; liksom frågor om medborgarnas inflytande, representation, deltagande, insyn och ansvarsutkrävande. Programmet ska rapporteras 2011.

ap.3 Demokrati

Medlen får användas för insatser kopplade till uppföljning och utveckling av demokratipolitiken. Medlen får även användas för administration av satsningen såsom lön, resor och sammanträden.

ap.4 Dialog om samhällets värdegrund

Medlen får användas i syfte att stärka respekten för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Medlen får även användas för administration av satsningen såsom lön, resor och sammanträden.

ap.8 Hot mot demokratin

Medlen får användas i arbete med att motverka och förebygga hot mot demokratin. Medlen får även användas för administration av satsningen såsom lön, resor och sammanträden.

ap.11 Demokrati - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas för insatser kopplade till uppföljning och utveckling av demokratipolitiken. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

ap.12 Hot mot demokratin - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas i arbete med att motverka och förebygga hot mot demokratin. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

ap.13 Dialog om samhällets värdegrund

Forum för levande historia ska utveckla metoder och arbetsmaterial för att stärka ungdomars demokratiska värderingar och att förebygga att unga utvecklar ett antidemokratiskt agerande.  

Uppdraget ska redovisas skriftligen till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 januari 2012 tillsammans med en ekonomisk slutredovisning.

ap.14 Dialog om samhällets värdegrund

Ungdomsstyrelsen ska utlysa och fördela medel till organisationer inom det civila samhället som dels genomför ett arbete för att stärka ungdomars demokratiska värderingar och förebygger att unga utvecklar ett antidemokratiskt agerande eller rekryteras till antidemokratiska rörelser, dels förmedlar demokrati- och ledarskapsutbildning till unga personer som kan agera som förebilder på lokal nivå. Därutöver ska Ungdomsstyrelsen främja samverkan mellan myndigheter, organisationer inom det civila samhället, näringslivet och andra relevanta aktörer i enlighet med regeringens beslut den 29 april 2010 (IJ2010/794/DEM), liksom att administrera och utveckla webbportalen www.dialogvardegrund.nu.

Ungdomsstyrelsen får använda högst 10 procent för administrativa kostnader för genomförande av uppdraget.

Uppdrag ska redovisas skriftligen till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2012 tillsammans med en ekonomisk slutredovisning.

ap.15 Hot mot demokratin

Brå ska utveckla en periodiskt återkommande undersökning av omfattningen och utvecklingen av hot och våld mot förtroendevalda. 

Brå får fakturera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 30 juni 2011 för upparbetade och beräknade återstående kostnader för uppdraget.

Uppdraget ska redovisas skriftligen till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 30 september 2011 tillsammans med en ekonomisk slutredovisning.

Regeringen avser att tillföra Brottsförebyggande rådet ytterligare 1 000 000 kronor 2012 för genomförande av undersökningen, under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.1333Inget0
ap.2150Inget0
ap.3120Inget0
ap.4120Allt0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.8120Inget0
ap.90Inget0
ap.1006000
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.215 0005 00010 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Johan Arvidsson
Kopia till

Riksdagens konstitutionsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/RÄTTS
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/PO
Justitiedepartementet/Å
Justitiedepartementet/L6
Justitiedepartementet/LED
Utrikesdepartementet/SP
Finansdepartementet/KL
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F
Utbildningsdepartementet/S
Kulturdepartementet/KT
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Brottsförebyggande rådet
Valmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Forum för levande historia
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ungdomsstyrelsen
Vetenskapsrådet