Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 13

2010-12-22
Fi2010/5789
Boverket
Box 534
37123 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslagen 1:4 och 31:11 (2006) inom utgiftsområde 18
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:4 Räntebidrag m.m. för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 18, bet. 2010/11:CU1, rskr. 2010/11:129). Riksdagen har för budgetåret 2006 beslutat om anslaget 31:11 Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder (prop. 2006/07:1, utg.omr. 18, bet. 2006/07:CU1, rskr. 2006/07:74). 

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

1:4

Räntebidrag m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Boverket190 631
ap.1Räntebidrag m.m. (ram)190 631

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Räntebidrag m.m.

Anslagsposten 1:4 Räntebidrag m.m. får användas för utbetalningar av räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder, investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl. och s.k. 33 §-ersättning till kommuner. Engångsbidrag i samband med avlösen av statens ansvar för 33 §-ersättning kan utgå till kommuner efter särskilt beslut av regeringen i varje enskilt fall. 

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Budgetår 2006

31:11

Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder (Ramanslag)

Disponeras av Boverket0
ap.1Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder (ram)0

Villkor för anslag 31:11

ap.1 Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder

Anslagsposten får användas för utbetalningar av bidrag enligt bestämmelserna i förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist. Boverket har rätt att omfördela medel mellan samtliga län. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:4 Räntebidrag m.m.
ap.119 06324 0000
31:11 (2006) Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder
ap.1 (2006)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Annika Gottberg
Kopia till

Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Miljödepartementet/H
Civilutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket