Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
15

2010-12-22
Jo2010/3690 (delvis)
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Livsmedelsverket
Riksdagen har beslutat om Livsmedelsverkets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 23, bet. 2010/11:MJU2, rskr. 2010/11:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Livsmedelsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bruka utan att förbruka

Livsmedelsverket ska i återrapporteringen redogöra för hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål.

Generell återrapportering

Livsmedelsverket ska i återrapporteringen, där så är lämpligt, göra en analys av vilka effekter på måluppfyllelsen som Livsmedelsverkets insatser har haft. Återrapporteringen ska där så är lämpligt ske med hjälp av indikatorer.

Prognoser

Livsmedelsverket ska redovisa prognoser för samtliga anslag för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari
23 februari
5 maj
1 augusti
28 oktober

3

Uppdrag

Regelförenkling

Det finns ett behov av att fortsätta och intensifiera regelförenklingsarbetet för att uppnå det övergripande målet om en märkbar positiv förändring i företagens vardag. En del i detta arbete är att minska företagens administrativa kostnader. Inom Landsbygdsdepartementets ansvarsområden är målet att de administrativa kostnaderna ska minska med 50 procent till och med utgången av 2014. Minskningen ska uppgå till minst 25 procent för varje lagstiftningsområde.

Livsmedelsverket ska redovisa hur de bedriver sitt regelförenklingsarbete samt ytterligare förslag till förenklingar för företagen inom sitt verksamhetsområde i syfte att uppnå en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Särskild vikt ska läggas vid arbetet att ta fram förslag till förenklingar av EU-lagstiftning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 april 2011.

Livsmedelsverket ska inom sitt ansvarsområde fortsatt bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Sverige - det nya matlandet

Livsmedelsverket ska redovisa sitt arbete med att nå visionen Sverige - det nya matlandet. I uppdraget ligger att redovisa arbetet så väl kvalitativt som kvantitativt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) den 1 oktober 2011.

Offentliga måltider

Livsmedelsverket ska, inom ramen för Sverige – det nya matlandet, inrätta ett nationellt kompetenscentrum med syfte att stödja och stimulera kommuner och landsting i deras arbete med att ta fram handlingsprogram för den offentliga måltiden för förskola, skola, äldreomsorg m.m. Livsmedelsverket ska tillhandahålla kunskap inom t.ex. sensorik, måltidskunskap, hållbara matvanor, nutrition, hygien och säkerhet samt angränsande ämnen inom verkets ansvarsområde som kan relateras till den offentliga måltiden.

Vid behov ska det nationella kompetenscentrumet för den offentliga måltiden vägleda frågeställare till andra aktörer. Det kan t.ex. gälla offentlig upphandling av mat, hållbar mat, samverkan mellan skola och primärproduktion samt projekt där maten används som ett pedagogiskt verktyg. Livsmedelsverket ska i sitt arbete ha ett aktivt kunskapsutbyte med berörda aktörer. I förekommande fall ska även den eventuella kostnaden för den enskilde beaktas. Verket ska särskilt följa det arbete inom området som görs i projekt finansierade via Jordbruksverket. Inom tillämpliga områden ska Livsmedelsverket samråda med Socialstyrelsen och andra berörda.

Bekämpningsmedel

Livsmedelsverket ska bistå Kemikalieinspektionen med att bedöma resthalter av bekämpningsmedel i ärenden om nationellt godkännande av bekämpningsmedel. Livsmedelsverket ska bidra till arbetet med att korta handläggningstiderna. I detta ingår att effektivisera myndighetens handläggningsarbete.

Politiken för global utveckling

Livsmedelsverket ska inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 december 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:18

Livsmedelsverket (Ramanslag)

Disponeras av Livsmedelsverket205 017
ap.1Livsmedelsverket (ram)205 017

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Livsmedelsverket

1. Av anslaget ska minst 200 000 kronor användas för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.

2. Vissa dioxinkontroller ska genomföras inom ramen för anslaget.

3. Livsmedelsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Livsmedelsverket ska betala totalt 167 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

4. Av anslaget ska 12 000 000 kronor användas för insatser att förbättra de mindre slakteriernas förutsättningar. Takbelopp ska tillfälligt införas för köttkontrollavgiften per slaktat djur. I detta takbelopp ska ingå kostnaderna för besiktningsveterinärernas resor till de slakterier som inte har fast stationerad besiktningspersonal.

5. Av anslaget ska 4 000 000 kronor användas för nationell samordning av dricksvattenfrågor.

6. Av anslaget ska 3 000 000 kronor användas för att stödja och följa upp arbetet med att minska livsmedelskedjans klimatpåverkan.

7. Av anslaget ska minst 2 500 000 kronor användas för att stärka arbetet med landsgodkännande vid livsmedelsexport.

8. Av anslaget ska minst 2 000 000 kr användas för rådgivning till livsmedelsföretag gällande tillämpningen av livsmedelslagstiftningen och regelverket om geografiska ursprungsbeteckningar. Rådgivningen får inte avse utarbetandet av ansökningar om godkännande av geografiska ursprungsbeteckningar.

1:21

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Livsmedelsverket9 000
ap.2Offentliga måltider (ram)4 000
ap.8Kompetenshöjning i kontrollen (ram)5 000

Villkor för anslag 1:21

ap.2 Offentliga måltider

Anslaget ska användas för inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum för den offentliga måltiden och därmed sammanhängande uppgifter i enlighet med uppdraget Offentliga måltider.

ap.8 Kompetenshöjning i kontrollen

Anslaget ska användas för att utveckla kompetensen i den offentliga livsmedelskontrollen i syfte att skapa en bättre kontroll till nytta för företag och konsumenter. Livsmedelsverket ska även inom ramen för detta arbete förstärka samordningen mellan olika kontrollmyndigheter inom livsmedelskontrollen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:18 Livsmedelsverket
ap.16 1513 %0
1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.20Inget0
ap.80Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)10 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Livsmedelsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2517 085
2011-02-2517 085
2011-03-2517 085
2011-04-2517 085
2011-05-2517 085
2011-06-2517 085
2011-07-2517 085
2011-08-2517 085
2011-09-2517 085
2011-10-2517 085
2011-11-2517 085
2011-12-2517 082
Summa205 017
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livsmedelsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:18 ap.1Livsmedelsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättslig verksamhet
Vegetabiliekontroll3 392-7508 7009 000-3002 342
Animaliekontroll-74450011 10010 600500256
Gränskontroll1 917-1 6509 5009 300200467
Dioxinkontroll1 356-4501 1001 0001001 006
Myndighetsärenden224-10500520-20194
Kontroll av köttanläggningar-737300167 000169 300-2 300-2 737
Kontroll av övriga livsmedelsanläggningar-212-502 8004 200-1 400-1 662
Summa5 196-2 110200 700203 920-3 220-134
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet1 4467006 0007 600-1 600546
Tjänsteexport
Tjänsteexport748303 3003 3000778
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Livsmedelsverket. Avgifternas storlek bestäms av Livsmedelsverket, dock ej i de fall som avses i 15§ avgiftsförordningen (1992:191).

Livsmedelsverket får efter prövning i varje enskilt fall dels medge eftergift eller nedsättning av ersättning för undersökning som utförts av verkets laboratorier på begäran av statlig myndighet, dels medge nedsättning av ersättning för annat uppdrag när detsamma avser betydande allmänna hälsorisker eller befinns vara ur livsmedelskontrollens synpunkt synnerligen angeläget eller kan förväntas tillföra forskningen på livsmedelsområdet erfarenhet av stor betydelse.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Livsmedelsverket får ta emot bidrag från såväl statliga som från icke-statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Livsmedelsverket får ingå som medlem i Föreningen Nyckelhålet.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Johan Krabb
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket