Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2010-12-16
UF2010/75652/UD/PLAN
(delvis)
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5
97186 LULEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen, ap. 4 Barentssamarbete
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 05, bet. 2010/11:UU1, rskr. 2010/11:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län1 400
ap.4Barentssamarbete (ram)1 400

Villkor för anslag 1:11

ap.4 Barentssamarbete

Medlen får användas för aktiviteter i det regionala Barentssamarbetet samt för eget och andra aktörers deltagande. Länsstyrelsen ska särskilt verka för ett aktivt deltagande inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet, inklusive svenska ordförandeskap i arbetsgrupper och det regionala ordförandeskapet i Barents regionråd.

Länsstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2011 den 1 augusti och den 28 oktober. Prognoserna ska kommenteras. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Gun Nilsson Taxell
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Utrikesdepartementet EC
Utrikesdepartementet USTYR
Utrikesdepartementet PLAN
Utrikesdepartementet RS
Utrikesdepartementet EKO
Utrikesdepartementet Presschefen
Finansdepartementet BA
Finansdepartementet SF
Regeringskansliets förvaltningsavdelning RK Ekonomi
riksdagen utrikesutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret