Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 23

2010-12-22
N2010/7774/MK
N2010/8185/KLS
(delvis)
Patentombudsnämnden
Box 46
85102 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Patentombudsnämnden inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Patentombudsnämndens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 24, bet. 2010/11:NU1, rskr. 2010/11:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Patentombudsnämnden.

VERKSAMHET

Patentombudsnämnden ska tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för auktorisation och registrering av patentombud.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Ansökningsavgift0025025000
Årsavgift0-1001 1901 0901000
Avgift kunskapsprov0020020000
Summa0-1001 6401 5401000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Patentombudsnämnden. Avgifternas storlek bestäms i författning eller av Patentombudsnämnden, om detta följer av förordning beslutad av regeringen.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Lena Stridsberg
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet/L3
Finansdepartementet/BA, SF och ESA
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Bolagsverket