Miljödepartementet


Regeringsbeslut
21

2010-12-22
M2010/4913/A(delvis)
M2010/1146/Kk
M2010/3458/Kk m.fl.
Se bilaga 1
Kemikalieinspektionen
Box 2
17213 SUNDBYBERG
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Kemikalieinspektionen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Kemikalieinspektionens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 20, bet. 2010/11:MJU1, rskr. 2010/11:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Kemikalieinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Handlingsplan för en giftfri vardag

Kemikalieinspektionen ska redovisa prestationer och kostnader för genomförandet av handlingsplanen för en giftfri vardag. I redovisningen ska myndigheten särskilt ange åtgärder för att:
- förbättra kunskapsläget avseende risker för växande individer,
- påskynda arbetet inom Reach, bl.a. antalet påbörjade och inlämnade dossierer för ämnen på kandidatlistan, begränsningar samt ämnesutvärderingar,
- minska riskerna från hälsoskadliga ämnen i livsmedel,
- bidra till förbättrad information om kemikalier i varor,
- stödja frivilliga initiativ till substitution,
- öka varutillsynen.

Handläggning av bekämpningsmedel

Handläggningstiden vid myndigheten för ansökningar om godkännande för växtskyddsmedel respektive biocider ska, före utgången av 2011, vara i genomsnitt 12 månader eller kortare i den mån handläggningstiden inte styrs av EU-rätt eller det finns behov av kompletteringar från ansökande företag. Handläggningen av bekämpningsmedel ska så långt möjligt och successivt effektiviseras. 

Kemikalieinspektionen ska redovisa:
- handläggningstiderna för växtskyddsmedel respektive biocider,
- kostnaderna för handläggningen av växtskyddsmedel respektive biocider och avgiftsintäkternas andel,

I redovisningen ska det också ingå att översiktligt beskriva de åtgärder som har genomförts samt planeras att genomföras för att effektivisera handläggningen av bekämpningsmedel, så att handläggningstiderna kan förkortas samt att företagens och myndighetens kostnader för handläggningen av bekämpningsmedel kan minskas.  

Utgiftsprognoser

Kemikalieinspektionen ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.
19 januari
23 februari
5 maj
1 augusti
28 oktober

3

Uppdrag

Regelförenkling

Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Kemikalieinspektionen ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Översyn av de svenska reglerna om tillstånd m.m. för särskilt farliga kemiska produkter

Kemikalieinspektionen får i uppdrag att genomföra en översyn av de svenska reglerna om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter. I uppdraget ingår att bedöma om frätande produkter ska omfattas av tillståndskrav och om det svenska förbudet mot frätande produkter för rensning av avlopp behöver finnas kvar. Syftet bör vara att förenkla för företagen och att modernisera och EU-anpassa de svenska reglerna samtidigt som en säker hantering uppnås. En bedömning bör göras av om reglerna kan göras tydligare och på vilket sätt man kan säkerställa en enhetlig tillämpning. Hänsyn ska tas till de EU-rättsliga förutsättningarna för att tillämpa nationella regler. Kemikalieinspektionen ska ge förslag till hur de svenska reglerna kan ändras. Samråd bör ske med företag som hanterar kemiska produkter och med länsstyrelser som i dag svarar för tillståndsprövningen. I uppdraget ingår också att analysera vilka konsekvenser för företagen och övriga berörda som ett förslag till ändrade svenska regler skulle innebära. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:6

Kemikalieinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Kemikalieinspektionen189 448
ap.1Kemikalieinspektion - del till KEMI (ram)189 448

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kemikalieinspektion - del till KEMI

Kemikalieinspektionen ska utbetala 4 000 000 kronor till Internationella kemikaliesekretariatet.

Från anslaget får medel användas för att täcka eventuella underskott i prövningsverksamheten enligt direktiv 91/414/EEG och direktiv 98/8/EG inom det svenska rapportörsprogrammet (SERP) rörande riskbedömning av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Sådana medel ska hanteras och redovisas separat.

Kemikalieinspektionen ska från anslaget utbetala högst 4 000 000 kronor till Livsmedelsverket och högst 900 000 kronor till Statens jordbruksverk för nationell prövning av växtskyddssmedel och biocidprodukter. Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk ska redovisa till Kemikalieinspektionen hur medlen har disponerats och hur de har bidragit till att minska handläggningstiderna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kemikalieinspektionen
ap.15 6833 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)14 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kemikalieinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2515 787
2011-02-2515 787
2011-03-2515 787
2011-04-2515 787
2011-05-2515 787
2011-06-2515 787
2011-07-2515 787
2011-08-2515 787
2011-09-2515 787
2011-10-2515 787
2011-11-2515 787
2011-12-2515 791
Summa189 448
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kemikalieinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kemikalieinspektion - del till KEMI

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Avgiftsbelagd verksamhet
SERP-8 38309 6009 6000-8 383
Bekämpningsmedel0080080000
Allmänkemikalier000000
Avgift för genteknisk verksamhet000000
Summa-8 383010 40010 4000-8 383
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättslig verksamhet
Allmänkemikalier943333 397036 00036 000033 397
Bekämpningsmedel9437-9 805-3 80031 70043 300-11 600-25 205
Dispensavgifter281100505000
Summa23 592-3 80067 75079 350-11 6008 192
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

A. Avgifter som disponeras av myndigheten
- Avgifter som avses i 6 kap. 20-31 §§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
- Avgifter i tillsynsverksamhet för provtagning och undersökning av prov enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

B. Avgifter som inte disponeras av myndigheten
- Avgifter som avses i 6 kap. 7 och 14 §§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
- Avgifter som avses i 6 kap. 2-6 §§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Kemikalieinspektionen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
David Strömberg
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Jordbruksdepartementet
Näringsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens jordbruksverk
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
Boverket
Internationella kemikaliesekretariatet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 21, 2010-12-22

Diarienummerförteckning

M2010/4913/A(delvis)
M2010/1146/Kk
M2010/3458/Kk
M2010/3983/Kk
M2010/4260/Kk