Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:8

2010-12-16
UF2010/75652/UD/PLAN/ (delvis)
UF2010/75649/UD/USTYR/ (delvis)
Svenska institutet
Box 7434
10391 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Svenska institutet
Riksdagen har beslutat om Svenska institutets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 05, bet. 2010/11:UU1, rskr. 2010/11:97, prop. 2010/11:1, utg.omr. 07, bet. 2010/11:UU2, rskr. 2010/11:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Svenska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Svenska institutets uppdrag anges i förordningen (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen ska följande gälla:

1. Svenska institutets redovisning i enlighet med 3 kap. 1 och 2 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska på alla områden göras per utgiftsområde och vad gäller utgiftsområde 7 per underindelning Internationellt utvecklingssamarbete respektive Reformsamarbete i Östeuropa.

2. Svenska institutet ska redovisa total kostnadsfördelning per land inom respektive utgiftsområde samt per underindelning för utgiftsområde 5 och 7.

3. Svenska institutet ska redovisa prognoser för 2011-2015 för samtliga anslag. Prognoserna ska redovisas senast den 19 januari, 23 februari, 5 maj, 1 augusti och 28 oktober 2011. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

4. Svenska institutet ska redovisa samtliga erhållna bidrag och bidragsgivare.

5. Svenska institutet ska redovisa de samlade förvaltningskostnaderna och de beräkningar som ligger till grund för fördelningen av dem på respektive utgiftsområde och i förekommande fall underindelning.

6. Svenska institutet ska redovisa fördelningen av intäkter och kostnader på förvaltning och verksamhet vid Svenska institutet i Paris. Full kostnadstäckning ska eftersträvas för uthyrning av gästlägenheterna.

7. För ledarskapsprogrammen ska Svenska institutet redovisa vilka länder som deltagarna kommer ifrån samt vilka svenska företag och myndigheter som har medverkat.

8. Svenska institutet ska redovisa och kommentera insatser inom ramen för samarbetet med Riksföreningen Sverigekontakt.

9. Svenska institutet ska i samarbete med Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland samt berörda myndigheter och organisationer i Finland förbereda och genomföra insatser i syfte att stärka svenskundervisningen i finskspråkiga skolor. Insatserna ska i första hand avse fortbildning av svensklärare och presentation av ungdomskultur från Sverige. Institutet ska redovisa och kommentera de insatser som gjorts.

10. Svenska institutet ska särredovisa kostnaderna för den del av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens verksamhet i Östeuropa som bedrivs enligt överenskommelse med institutet. Redovisningen ska kommenteras.

2

Organisationsstyrning

 

3

Uppdrag

1. Svenska institutet ska aktivt medverka i främjandet av Sverigebilden i USA, särskilt i de tematiska satsningar som beslutas i samråd med Sveriges ambassad i Washington D.C. Svenska institutet ansvarar för uppdateringar av den permanenta utställningen i House of Sweden i samband med varje nytt tema.

2. Svenska institutet ska i nära samråd med Utrikesdepartementet utreda de kommande årens geografiska prioriteringar inom Sverigefrämjandet. Inriktningen ska vara att bredda dessa och tillvarata möjliga synergier. Förslaget ska presenteras senast den 1 april 2011.  

3. Svenska institutet erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

4. Svenska institutet ska utveckla samarbetet med de svenska utlandsinstituten genom att erbjuda Sverigeinformation. Härmed avses Svenska Institutet i Alexandria, Svenskhemmet Voksenåsen i Oslo samt Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland i Helsingfors.

5. Svenska institutet ska söka samarbete inom EU för att initiera och medverka i relevanta projekt dels inom unionen, dels inom ramen för arbetet med kulturens roll inom EU:s externa relationer. 

6. Svenska institutet ska, med anledning av att det har gått 20 år sedan de baltiska länderna kunde återupprätta sin självständighet, planera och genomföra aktiviteter till hösten 2011 i samråd med Utrikesdepartementet.

7. Svenska institutet ska aktivt medverka i lanseringen av "Sverige - det nya matlandet" i samarbete med VisitSweden och övriga främjandeorganisationer.

8. Svenska institutet ska utveckla och lansera webbplatsen sweden.se på arabiska.

9. Svenska institutet ska förbereda insatser med anledning av Raoul Wallenberg-året 2012, samt i samråd med Statens kulturråd förbereda insatser med anledning av August Strindberg-året 2012.

10. Svenska institutet ska utreda olika alternativa lösningar för hur bokhandeln Sweden Bookshop åter kan nå full kostnadstäckning. Utredningen ska presenteras senast den 1 mars 2011. 

11. Svenska institutet ska genomföra besöksprogram för utländska nyckelaktörer som vill studera Sveriges arbete med att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Inom ramen för uppdraget kan vissa informationsaktiviteter i utlandet också genomföras. Arbetet ska primärt inriktas på länder i Europa. För genomförandet av uppdraget får Svenska institutet disponera högst två miljoner kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 24.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:9

Svenska institutet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet92 551
ap.1Svenska institutet (ram)92 551

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Svenska institutet

Av beloppet avser 1 000 000 kronor fortsatt utveckling, drift och administration av den internetbaserade webbportalen med information för arbetssökande tredjelandsmedborgare.

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet69 447
ap.2Samarbete inom Östersjöregionen (ram)69 447
ap.2.1Visbyprogrammet (ram)56 447
ap.2.2Ledarskapsprogrammet (ram)10 000
ap.2.3Demokratiinsatser i Ryssland (ram)3 000

Villkor för anslag 1:11

ap.2.1 Visbyprogrammet

Medlen omfattar samarbete med Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Prioritet bör ges för samarbete med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.

Visbyprogrammet ska omfatta den akademiska nivån och gymnasienivån. Utbytet på den akademiska nivån ska prioriteras. 

Av anslagsposterna 2.1 och 2.2 får högst 7 000 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

ap.2.2 Ledarskapsprogrammet

Medlen omfattar samarbete med Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Programmet ska riktas till unga ledare inom näringsliv och offentlig sektor.

Finansieringen av ledarskapsprogrammet ska delas med deltagarnas arbetsplatser i respektive land samt svenska företag, myndigheter eller organisationer som är involverade i programmet.

ap.2.3 Demokratiinsatser i Ryssland

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland.

Av anslagsposten får högst 300 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet60 000
ap.11Utbyte och samarbete med ODA-länder (ram)60 000
ap.11.1Gäststipendier och expertutbyte (ram)15 000
ap.11.3Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare (ram)15 000
ap.11.4Stipendieprogram långsiktiga samarbetsländer (ram)30 000

Villkor för anslag 1:1

ap.11.1 Gäststipendier och expertutbyte

Av anslagsposten får högst 3 350 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

ap.11.3 Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare

Av anslagsposten får högst 3 150 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Svenska institutet får finansiera metodutveckling, utbildningsinsatser, stöd för framtagande av affärsprojekt, rekrytering av deltagare, resultat och erfarenhetsredovisningar, revisioner och liknande inom delposten.

ap.11.4 Stipendieprogram långsiktiga samarbetsländer

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut UF2010/65242/UP.

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet24 350
ap.5Reformsamarbete i Östeuropa (ram)24 350

Villkor för anslag 2:1

ap.5 Reformsamarbete i Östeuropa

Medlen omfattar samarbete med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina och Vitryssland. Prioritet bör ges för samarbete med Georgien, Vitryssland och Serbien.

5 000 000 kronor får användas för svensk-turkiska stipendieprogrammet.

Av anslagsposten får högst 4 600 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:9 Svenska institutet
ap.12 7773 %0
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.10Inget0
ap.2.20Inget0
ap.2.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.103 %0
ap.11.303 %0
ap.11.40Inget0
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:9 Svenska institutet
ap.18 0003 0004 000
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.127 00018 0008 000
ap.2.22 0002 0000
ap.2.31 0005000
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.18 0004 0000
ap.11.32 0002 0000
ap.11.420 00010 00010 000
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.512 0007 0005 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)15 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sweden Bookshop är full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftens storlek bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Intäkterna disponeras av Svenska institutet.

Med undantag av bestämmelserna i 4 § andra stycket Avgiftsförordningen får Svenska institutet ta ut avgifter i verksamheten upp till en intäktsnivå på 10 000 000 kr.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Svenska institutet får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Svenska institutet har under 2011 inte tillgång till räntekonto med kredit enligt 13 § Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

På regeringens vägnar
Ewa Björling
Karin Serenander
Kopia till

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen, Internrevision
Justitiedepartementet, SIM
Utrikesdepartementet, EC
Utrikesdepartementet, USTYR
Utrikesdepartementet, UP
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, PLAN
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, UH
Utbildningsdepartementet, F
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, JÄM
Kulturdepartementet, KV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
riksdagen utrikesutskottet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Högskoleverket
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Senast uppdaterad: