Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:11

2010-12-22
S2010/3745/FH
S2010/9174/SK (delvis)
Smittskyddsinstitutet
17182 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Smittskyddsinstitutet
Riksdagen har beslutat om Smittskyddsinstitutets verksamhet för budgetåret 2011  (prop. 2010/11:1, utg.omr. 09, bet. 2010/11:SoU1, rskr. 2010/11:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Smittskyddsinstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Externa medel

Smittskyddsinstitutet ska redovisa hur stor andel av gemensamma administrationskostnader som täcks av bidrag från externa medel, inklusive eventuella förändringar och skillnader mellan olika områden.

Utgiftsprognoser

Smittskyddsinstitutet ska redovisa utgiftsprognoser för 2011-2015 vid nedanstående tidpunkter. Redovisningen ska innehålla de antaganden som ligger till grund för prognosen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budget. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 19 januari, den 23 februari, den 5 maj, den 1 augusti och den 28 oktober.

3

Uppdrag

Patientsäkerhet och antibiotikaförskrivning

Smittskyddsinstitutet ska följa och analysera Patientsäkerhetssatsning 2011 - Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om förbättrad patientsäkerhet (dnr S2010/9054/HS), nedan Överenskommelsen, i de delar som avser inrättande av lokala Stramagrupper och minskad antibiotikaförskrivning. 

I uppdraget ingår följande.

  • Att bedöma om respektive landsting har inrättat en lokal Stramagrupp. Bedömningen ska utgå ifrån de kriterier som anges i Överenskommelsen.
  • Att bedöma om respektive landsting har minskat sin förskrivning av antibiotika i den omfattning som anges i Överenskommelsen.
  • Att bedöma om respektive landsting har verkat för att öka följsamheten till Läkemedelsverkets och Smittskyddsinstitutets/Stramas behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård som anges i Överenskommelsen.

En lägesrapport ska lämnas till Socialstyrelsen senast den 31 augusti 2011. Uppdraget ska redovisas till Socialstyrelsen och Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2011.

Kostnaderna för uppdraget finansieras via anslag 1:6 Bidrag till hälso- och sjukvård.

Tjänsteförsäljning och avgifter

Smittskyddsinstitutet ska redovisa vilka tjänste- och varugrupper som myndigheten säljer, avgifterna härför och de totala externa intäkterna per tjänste- respektive varugrupp. Vidare ska underlaget till avgiftssättningen redovisas, liksom vilka resurser som tas i anspråk för de aktuella tjänste- och varugrupperna. I redovisningen ska framgå om avgifter beräknats så att full kostnadstäckning uppnås per tjänste- respektive varugrupp. Om avgifterna i något fall inte ger full kostnadstäckning ska skälen härför anges. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2011.

Central fältepidemiologisk grupp

Smittskyddsinstitutet får i uppdrag att göra en översyn av den verksamhet som bedrivs inom ramen för den centrala fältepidemiologiska gruppen enligt förordningen (2010:604) med instruktion för Smittskyddsinstitutet. I uppdraget ingår att göra en kartläggning och analys av hur gruppen utnyttjats för nationella respektive internationella uppdrag, om uppdragen utförts självständigt eller som en del i en större insats, hur uppdragen finansierats samt vem som varit beställare av uppdragen. I uppdraget ingår särskilt att analysera vilka behov som landstingen och andra operativt ansvariga myndigheter har av denna typ av expertstöd samt pröva vilka åtgärder som behöver vidtas för att verksamheten ska kunna anpassas bättre efter dessa behov. Vidare ingår att kartlägga och analysera i vilken utsträckning som motsvarande uppdrag genomförts inom ramen för Smittskyddsinstitutets löpande verksamhet. I uppdraget ingår även att analysera om det finns alternativa resurseffektiva sätt att tillhandahålla samma kompetens och stöd som nu erbjuds inom ramen för  den centrala fältepidemiologiska gruppen.

Mot denna bakgrund ska Smittskyddsinstitutet lämna förslag till ett samlat regelverk för insatserna på detta område. I detta ligger principer för vilka uppdrag som myndigheten/annan aktör bör åta sig, vilka avgifter som gruppen bör uppbära för olika uppdrag, skälen härför och om något uppdrag eller del av uppdrag bör vara anslagsfinansierat.  

Uppdraget ska genomföras i samråd med Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2011. 

Underlag till EU:s hälsoprogram 2014-2020

Smittskyddsinstitutet ska inkomma med ett underlag om EU:s hälsoprogram för 2014-2020. Underlaget ska innehålla en allmän bedömning av behoven gällande ett tredje hälsoprogram inom EU, förslag gällande övergripande målområden, prioriterade åtgärdsområden för perioden 2014-2020, budget samt förslag i övrigt. Underlaget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 20 februari 2011.

Uppföljning av ombildningsarbete

Smittskyddsinstitutet får i uppdrag att redovisa myndighetens ombildningsarbete och effekterna härav avseende bl.a. kostnader, personal- och lokalförsörjning samt hur samverkan med andra berörda myndigheter har utvecklats efter ombildningen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2011.

    

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar

Smittskyddsinstitutet får i uppdrag att för 2012 ta fram underlag för anslaget 2:8, Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar för utgiftsområde 9, enligt följande.

  • Förslag till bidragets fördelning 2012 ska inkomma till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2011. Underlaget ska även kortfattat redogöra för bidragets användning under 2010 samt eventuellt uppnådda resultat och identifierade behov av framtida förändringar.  

Lägesrapport beträffande skyddet mot spridning av allvarlig smitta

Smittskyddsinstitutet ska i samarbete med Socialstyrelsen lämna en lägesrapport med en redovisning av tillståndet och utvecklingen beträffande skyddet mot spridning av allvarlig smitta senast den 31 mars 2012.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev

Utveckling av smittsamma sjukdomar till följd av klimatförändringar

Smittskyddsinstitutet ska tillsammans med Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt följa och analysera utvecklingen hos nya och kända smittsamma sjukdomar till följd av klimatförändringar och vid behov föreslå åtgärder för att upprätthålla en god beredskap avseende smittskydd samt andra motåtgärder. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 april 2011.

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar

Den 1 juni 2012 ska ett underlag angående fördelningen av statsbidraget 2:8 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar för 2013 samt för den övergripande inriktningen av arbetet under nästkommande treårsperiod med start 2013. I underlaget ska också redovisas utredningsuppdrag, enligt följande.

  • framtagande av underlag inför framtida överenskommelser
  • utvärdering av satsningen på kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling
  • plan för fortsatt genomförande av den nationella kommunikationsstrategin samt
  • underlag för uppdatering av fördelningsnyckel för bidraget till storstadslandsting, regioner och storstadskommun.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:2

Smittskyddsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Smittskyddsinstitutet196 923
ap.1Smittskyddsinstitutet (ram)196 923

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Smittskyddsinstitutet

Smittskyddsinstitutet ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Smittskyddsinstitutet ska betala totalt 110 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

2:8

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Smittskyddsinstitutet145 502
ap.1Insatser mot hiv/aids - del till Smittskyddsinstitutet (ram)145 502

Villkor för anslag 2:8

ap.1 Insatser mot hiv/aids - del till Smittskyddsinstitutet

I enlighet med förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar ska 20 907 000 kronor av de totala medlen betalas ut till frivilligorganisationer som bedriver hivpreventivt arbete. Syftet med bidraget är att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.

Av de totala medlen ska 95 000 000 kronor betalas ut i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2010.

Av de totala medlen ska 29 295 000 kronor användas till finansiering av insatser på nationell nivå och till övergripande samordning och uppföljning m.m. Medlen får inte användas för Smittskyddsinstitutets egna löpande verksamhet.  

Av de totala medlen ska 300 000 kronor betalas ut till Stockholms läns landsting som bidrag till kostnader för personal vid det Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och personalens familjemedlemmar avseende hälso- och sjukvård inom vårdområdena husläkare med basal hemsjukvård och primärvårdsrehabilitering, barn- och mödrahälsovård, logopedi samt fotsjukvård inom Stockholms läns landsting. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:2 Smittskyddsinstitutet
ap.115 7543 %0
2:8 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
ap.14 365Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
2:8 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
ap.4ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)75 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)36 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Smittskyddsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2516 410
2011-02-2516 410
2011-03-2516 410
2011-04-2516 410
2011-05-2516 410
2011-06-2516 410
2011-07-2516 410
2011-08-2516 410
2011-09-2516 410
2011-10-2516 410
2011-11-2516 410
2011-12-2516 413
Summa196 923
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Smittskyddsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Smittskyddsinstitutet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsfinansierad verksamhet
Experimentell biomedicin-1 586-30011 90011 600300-1 586
Speciell diagnostik-1 5771 00024 00023 40060023
Summa-3 16370035 90035 000900-1 563
Övriga intäkter
Övriga inkomster0015 00015 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter får tas ut för den speciella diagnostiken och den experimentella biomedicinen. Inkomsterna disponeras av Smittskyddsinstitutet. 

De beräknade kostnaderna för den experimentella biomedicinen avser driftskostnader, exklusive hyra och kapitalkostnader. Hyra och kapitalkostnader för den experimentella biomedicinen får belasta anslaget 2:2 Smittskyddsinstitutet. År 2011 beräknas dessa kostnader uppgå till 33 103 000 kronor. 

Avgifternas storlek bestäms av Smittskyddsinstitutet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). 

Utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Smittskyddsinstitutet ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Smittskyddsinstitutet får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.  

   

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras20 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

De beräknade inkomsterna avser bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för Smittskyddsinstitutets arbete inom beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred.

På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Anne Nilsson
Kopia till

Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Läkemedelsverket
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens veterinärmedicinska anstalt