Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
19

2010-12-22
A2010/3011/ARM
A2010/3304/ADM (delvis)
Arbetsdomstolen
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Arbetsdomstolen
Riksdagen har beslutat om Arbetsdomstolens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 14, bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Arbetsdomstolen och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prövning av arbetstvister

Arbetsdomstolen ska rapportera följande i sin årsredovisning:

- Totalt antal mål som kommit in och antalet som har avgjorts, uppdelat på A- och B-mål, liksom om målet har avgjorts efter dom eller särskilt uppsatt beslut.

- Totala antalet balanserade mål samt antalet balanserade mål äldre än sex, men yngre än tolv månader, respektive tolv månader eller äldre, uppdelat på A- och B-mål.

- Medianåldern för avgjorda mål, totalt respektive avgjorda efter dom eller särskilt uppsatt beslut, uppdelat på A- och B-mål.

- Hur inkomna mål fördelar sig på de mer vanligt förekommande typerna av tvister.

Utgiftsprognoser

Arbetsdomstolen ska redovisa prognoser för 2011–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

- 23 februari 2011

- 5 maj 2011

- 1 augusti 2011

- 28 oktober 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:2

Arbetsdomstolen (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsdomstolen30 239
ap.1Förvaltningskostnader (ram)30 239

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:2 Arbetsdomstolen
ap.19073 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 560
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsdomstolens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-252 520
2011-02-252 520
2011-03-252 520
2011-04-252 520
2011-05-252 520
2011-06-252 520
2011-07-252 520
2011-08-252 520
2011-09-252 520
2011-10-252 520
2011-11-252 520
2011-12-252 519
Summa30 239
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsdomstolens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Förvaltningskostnader

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Arbetsdomstolen undantas från kravet att lämna finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/DOM
Finansdepartementet/BA3
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Föreningen Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
Arbetsgivarverket