Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
II:14

2010-12-16
IJ2010/1830/IU
IJ2010/2190/IU (delvis)
IJ2010/2213/IU
Centrala studiestödsnämnden
851 82 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:5 Hemutrustningslån
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 Hemutrustningslån för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 13, bet. 2010/11:AU1, rskr. 2010/11:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:5

Hemutrustningslån (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden8 519
ap.1Hemutrustningslån (ram)8 519

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Hemutrustningslån

Anslaget får belastas med utgifter för ränta och avgifter för lån upptagna i Riksgäldskontoret avseende lån lämnade enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Inbetalda räntor ska avräknas mot anslaget.

Vidare får anslaget belastas med utgifter för amortering på grund av eftergift av lån.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:5 Hemutrustningslån
ap.1256Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/SV
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen