Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:18

2010-12-22
S2010/5052/HS
S2010/9174/SK
(delvis)
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Box 3657
103 59 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering
Riksdagen har beslutat om Statens beredning för medicinsk utvärderings verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 09, bet. 2010/11:SoU1, rskr. 2010/11:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Statens beredning för medicinsk utvärdering och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Statens beredning för medicinsk utvärdering ska redovisa utgiftsprognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

den 19 januari,

den 23 februari,

den 5 maj,

den 1 augusti,

den 28 oktober.

Återrapportering

Statens beredning för medicinsk utvärdering ska i samverkan med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket redovisa genomförda insatser för att uppfylla kravet i 2a § i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering.

3

Uppdrag

1. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ska systematiskt sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom. Därvid ska särskilt kvinnors arbetsmiljöer beaktas. SBU ska utgå från Försäkringskassans behov av ökad kunskap vid handläggning av arbetsskador. SBU ska samråda med Försäkringskassan. För genomförande av uppdraget får SBU disponera högst 3 000 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 5.

2. Statens beredning för medicinsk utvärdering ska fortsätta arbetet med att ta fram kunskapsöversikter, i enlighet med regeringens beslut nummer I:7 den 19 februari 2009 med uppdrag att ta fram kunskapsöversikter inom området psykiatrisk vård, behandling och rehabilitering. För detta får SBU rekvirera 5 000 000 kronor från Kammarkollegiet. Kostnaden ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri. Uppdraget ska slutredovisas i form av en rapport som ska överlämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 december 2011.

3. SBU ska fortsätta att bedriva en upplysningstjänst dit hälso- och sjukvårdspersonal kan vända sig med olika kliniska frågeställningar som kräver en snabbutvärdering av det vetenskapliga underlaget inom området. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 augusti 2011. Av redovisningen ska det framgå i vilken omfattning tjänsten används samt en bedömning av effekterna av den.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:2

Statens beredning för medicinsk utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Statens beredning för medicinsk utvärdering56 168
ap.1Statens beredning för medicinsk utvärdering (ram)51 168
ap.2Otillräckligt utvärderade metoder (ram)5 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Otillräckligt utvärderade metoder

Medlen disponeras av SBU för drift av ett sekretariat med uppgift och syfte att identifiera behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården vars effekter det saknas tillräcklig kunskap om.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens beredning för medicinsk utvärdering
ap.11 5353 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 200
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens beredning för medicinsk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-254 681
2011-02-254 681
2011-03-254 681
2011-04-254 681
2011-05-254 681
2011-06-254 681
2011-07-254 681
2011-08-254 681
2011-09-254 681
2011-10-254 681
2011-11-254 681
2011-12-254 677
Summa56 168
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens beredning för medicinsk utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens beredning för medicinsk utvärdering
1:2 ap.2Otillräckligt utvärderade metoder

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SBU får söka och disponera forskningsanslag och andra externa bidrag för den projektbundna verksamheten.

På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Lena Hellberg
Kopia till

Socialutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Statens folkhälsoinstitut
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting