Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
16

2010-12-22
A2010/3225/AE
A2010/3304/ADM
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Box 210
641 22 KATRINEHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11, utg.omr. 14, bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Återrapporteringar, redovisningar m.m. ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) om inget annat anges.

1

Mål och återrapporteringskrav

Kvartalsvis redovisning 

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV) och till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).  

- 23 februari 2011

- 5 maj 2011

- 1 augusti 2011

- 28 oktober 2011.

Årsvis redovisning

IAF ska i årsredovisningen för 2011 redovisa genomströmningstider för beslut avseende ansökningar om arbetslöshetsersättning för helåret 2011.

Övrig redovisning

IAF ska redovisa antalet underrättelser från Arbetsförmedlingen om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning samt andelen underrättelser som lett till någon form av sanktion. IAF ska också redovisa antalet personer som Arbetsförmedlingen avanmält hos arbetslöshetskassorna. Redovisning avseende första halvåret 2010 ska göras senast den 1 april 2011 och redovisning avseende helåret 2010 ska göras senast den 1 oktober 2011.

3

Uppdrag

1. IAF ska kartlägga hur arbetslöshetskassorna arbetar för att förhindra felaktiga utbetalningar samt analysera resultatet utifrån arbetslöshetskassornas arbete med intern styrning och kontroll. Vidare ska IAF redovisa återkravens omfattning, faktiskt återbetalda belopp och utestående fordringar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2011.

2. IAF ska, utifrån såväl regelverk som rättstillämpning, kartlägga hur arbetslöshetsersättning kan kombineras med studier. IAF ska även redogöra för omfattningen av sådana ärenden samt hur arbetslöshetskassorna bedömer och hanterar dessa. Vidare ska IAF redogöra för eventuella problemområden och skillnader i bedömningar vid olika arbetslöshetskassor samt vid behov lämna förslag på lösningar eller förändringar av regelverket. Uppdraget ska redovisas senast den 10 maj 2011.

3. IAF ska kartlägga och analysera statsbidragets flöde i arbetslöshetsförsäkringen. Uppdraget avser återbetalning av statsbidrag från arbetslöshetskassan till Arbetsförmedlingen. Myndigheten ska analysera om gällande regelverk är ändamålsenligt och vid behov föreslå nya regler. Arbetsförmedlingen ska bistå IAF i detta arbete. Uppdraget ska redovisas senast den 17 juni 2011.

4. IAF ska följa upp rapporten "Arbetsförmedlingens återrapportering 2010, fördjupade analyser" från augusti 2010 om vilka insatser Arbetsförmedlingen genomfört och planerar att genomföra för att förbättra arbetet med att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. Arbetsförmedlingen ska bistå IAF i detta arbete. Uppdraget ska redovisas senast den 10 juni och den 1 november 2011.

5. Försäkringskassan har genom regeringsbeslut den 5 mars 2009 fått i uppdrag att i samverkan med IAF kvartalsvis redovisa myndighetens arbete med införandet av det nationella IT-stöd som ska möjliggöra anslutning till det kommande gemensamma elektroniska utbytet av socialförsäkringsinfomration inom EU (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI). IAF ska, utöver vad som anges i regeringsbeslutet från den 5 mars 2009, även inom ramen för detta arbete, från och med andra kvartalet 2011, redogöra för arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens arbete med införandet av EESSI.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:8

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen55 561
ap.1Förvaltningskostnader (ram)55 561

1:9

Bidrag till administration av grundbeloppet (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen52 444
ap.3Bidrag till utbetalning av grundbeloppet (ram)52 444

Villkor för anslag 1:9

ap.3 Bidrag till utbetalning av grundbeloppet

1. Anslagsbeloppet får användas till delfinansiering av nödvändiga administrationskostnader som Alfa-kassan har för handläggningen av grundförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor för dem som inte är anslutna till kassan och inte är medlemmar i en annan arbetslöshetskassa.

2. IAF ska med en tolftedel per månad betala ut anslagsbeloppet till Alfa-kassan.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
ap.11 6673 %0
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-254 630
2011-02-254 630
2011-03-254 630
2011-04-254 630
2011-05-254 630
2011-06-254 630
2011-07-254 630
2011-08-254 630
2011-09-254 630
2011-10-254 630
2011-11-254 630
2011-12-254 631
Summa55 561
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Förvaltningskostnader

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Finansieringsavgift och återbetalning av finansieringsavgift ska redovisas mot inkomsttitel 2525, Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor, undertitel 001 finansieringsavgift.

Återbetalningar från Schweiz avseende avgifter enligt tilläggsprotokoll till bilaga II 1.3 till avtalen om från rörlighet för personer mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Schweiz, redovisas mot inkomsttitel 2525, Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor, undertitel 002 Bidrag från Schweiz.

Arbetslöshetsavgift och återbetalning av arbetslöshetsavgift ska redovisas mot inkomsttitel 2525, Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor, undertitel 004 Arbetslöshetsavgift.

På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Per Hollander
Kopia till

Finansdepartementet/BA
Arbetsmarknadsdepartementet/Adm
Regeringskansliets Förvaltningsavdelening/Ekonomienheten/Red
Internrevisionen/SB
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Försäkringskassan, huvudkontoret
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen, huvudkontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens tjänstepensionsverk
Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Migrationsverket
Skatteverket
Åklagarmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Arbetslöshetskassornas samorganisation