Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
17

2010-12-16
Ku2010/2028/SAM (delvis)
Statens medieråd
c/o Statens biografbyrå, Box 7728
103 95 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens medieråd
Riksdagen har beslutat om Statens medieråds verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Statens medieråd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

Prognoser 2011-2015

Statens medieråd ska redovisa utgiftsprognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

19 januari 

5 maj

28 oktober 

Redovisning av kostnader för granskningsverksamheten

Statens medieråd ska särskilt redovisa kostnaderna för granskningsverksamheten.

2

Organisationsstyrning

1. Statens medieråd ska överta ansvaret för Statens biografbyrås tillgångar, skulder, kapital och övriga ekonomiska förpliktelser den 1 januari 2011. Överlåtelsen ska ske till bokfört värde per den 31 december 2010.

2. Statens medieråd ska från och med den 1 januari 2011 ha arbetsgivaransvaret för den personal som eventuellt sägs upp av Statens biografbyrå som en följd av att myndigheten avvecklas den 31 december 2010.

Samverkan

3. Statens medieråd ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Slutföra avveckling

Statens medieråd ska slutföra avvecklingen av Statens biografbyrå. Kostnaderna ska rymmas inom myndighetens förvaltningsanslag. En slutredovisning av avvecklingen samt en redovisning av kostnaderna ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 september 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

11:4

Statens medieråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens medieråd16 779
ap.1Statens medieråd (ram)16 779

Villkor för anslag 11:4

ap.1 Statens medieråd

Statens medieråd får använda medel under anslagsposten för kostnader som uppstår i samband med avveckling av Statens biografbyrå. Utgifter/kostnader för särskilda åtgärder och ersättningar till personal enligt p. 2 under Organisationsstyrning, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och/eller som följer av gällande kollektivavtal, får inte finansieras från anslaget. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
11:4 Statens medieråd
ap.1503Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 600
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens medieråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-012 581
2011-02-251 291
2011-03-251 291
2011-04-251 291
2011-05-251 291
2011-06-251 291
2011-07-251 291
2011-08-251 291
2011-09-251 291
2011-10-251 291
2011-11-251 291
2011-12-251 288
Summa16 779
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens medieråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
11:4 ap.1Statens medieråd

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offenligrättslig verksamhet
Fastställande av åldersgränser för framställning i film2522009 4009 40000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fastställande av åldersgränser för framställning i film

- Statens medieråd tar ut avgifter enligt lag för fastställande av åldersgränser för film som ska visas offentligt. Avgifternas storlek framgår av lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Inkomsterna får inte disponeras av Statens medieråd.

- Avgifterna för fastställande av åldersgränser ska redovisas mot inkomsttitel 2522 Avgifter för granskning av filmer och videogram.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens medieråd får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som ickestatliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Pia Kjellander
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statens kulturråd
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret