Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
22

2010-12-16
Ku2010/2028/SAM (delvis)
Statens historiska museer
Box 5428
114 84 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens historiska museer
Riksdagen har beslutat om Statens historiska museers verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Statens historiska museer och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Statens historiska museer ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Statens historiska museer ska till Statens kulturråd lämna uppgifter om besökarna på myndighetens museer. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Kulturrådet lämnar.

Prognoser 2011–2015

Statens historiska museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 19 januari

  • 5 maj

  • 28 oktober

Lokalkostnader

Statens historiska museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2011 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Statens historiska museer ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enlighet metodanvisningar från Statens kulturråd. 

Sponsringsintäkter

Statens historiska museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Statens historiska museer ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Barn- och ungdomsstrategi

Statens historiska museer ska utforma en strategi för sin barn- och ungdomsverksamhet för åren 2012-2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens historiska museer83 493
ap.1Statens historiska museer (ram)83 493

Villkor för anslag 8:1

ap.1 Statens historiska museer

Av anslagsposten ska 125 000 kronor finansiera det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet. Dessa medel faktureras av och betalas till Riksarkivet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.12 5053 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)17 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 757
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens historiska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-256 958
2011-02-256 958
2011-03-256 958
2011-04-256 958
2011-05-256 958
2011-06-256 958
2011-07-256 958
2011-08-256 958
2011-09-256 958
2011-10-256 958
2011-11-256 958
2011-12-256 955
Summa83 493
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens historiska museers disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.1Statens historiska museer

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor-973-8502 8253 300-475-2 298
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa-973-8502 8253 300-475-2 298
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar007 77507 7757 775
Övrigt005 80005 8005 800
Summa0013 575013 57513 575
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens historiska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna. 

Statens historiska museers museibutiker ska så långt som möjligt uppnå full kostnadstäckning. Myndigheten ska senast den 30 juni 2011 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) redovisa hur museibutikerna ska kunna uppnå målet full kostnadstäckning.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens historiska museer får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Fredrik Linder
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksarkivet
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer