Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
24

2010-12-16
Ku2010/2028/SAM (delvis)
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Slottsbacken 3
111 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Riksdagen har beslutat om Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
 

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska till Statens kulturråd lämna uppgifter om besök på myndighetens museer. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Kulturrådet lämnar.

Prognoser 2011–2015

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa utgiftsprognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 19 januari

  • 5 maj

  • 28 oktober

Lokalkostnader

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2011 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Sponsringsintäkter

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår i bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Barn- och ungdomsstrategi

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska utforma en strategi för sin barn- och ungdomsverksamhet för åren 2012–2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet41 393
ap.5Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (ram)41 393

Villkor för anslag 8:1

ap.5 Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Av anslagsposten ska 62 000 kronor finansiera det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet. Dessa medel faktureras av och betalas till Riksarkivet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.51 2423 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 530
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-253 449
2011-02-253 449
2011-03-253 449
2011-04-253 449
2011-05-253 449
2011-06-253 449
2011-07-253 449
2011-08-253 449
2011-09-253 449
2011-10-253 449
2011-11-253 449
2011-12-253 454
Summa41 393
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.5Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor-194901 1751 075100-4
Undersökningar, utredningar och andra tjänster3251501302048
Summa-1911151 3251 20512044
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar0010 600010 60010 600
Övrigt002 80002 8002 800
Summa0013 400013 40013 400
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Helene Nilsson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksarkivet
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer