Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:33

2010-12-22
U2010/7682/SAM/F
U2010/7792/F
regionala etikprövningsnämnder

Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende regionala etikprövningsnämnder
Riksdagen har beslutat om verksamheten för de regionala etikprövningsnämnderna för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för de regionala etikprövningsnämnderna och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa

– totalt antal inkomna och avgjorda ärenden,

– antal inkomna ärenden fördelat per månad,

genomsnittlig handläggningstid, och

– antal ärenden som överlämnats eller överklagats till Centrala etikprövningsnämnden.

Återrapporteringen ska vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Övrig återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa

– avgiftsinkomster fördelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor,

– kostnader för nämndens kansli och drift, och

– antal sammanträden, uppdelat på olika avdelningar inom nämnden.

De regionala etikprövningsnämnderna ska samråda angående utformningen av årsredovisningarna så att återrapporteringen sker utifrån gemensamma kriterier i syfte att underlätta jämförelser mellan myndigheterna.

Prognoser

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2011–2015 i informationssystemet Hermes, enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

– den 19 januari 2011,

– den 23 februari 2011,

– den 5 maj 2011,

– den 1 augusti 2011, samt

– den 28 oktober 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:11

Regionala etikprövningsnämnder (Ramanslag)

Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg5 490
ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (ram)5 490
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping3 276
ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (ram)3 276
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Lund5 486
ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund (ram)5 486
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm10 349
ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (ram)10 349
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå3 279
ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå (ram)3 279
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala5 484
ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (ram)5 484
Disponeras av regeringen6 016
ap.8Regionala etikprövn.nämnderna-efter regeringens beslut (ram)6 016

Villkor för anslag 3:11

ap.8 Regionala etikprövn.nämnderna-efter regeringens beslut

Medel betalas ut efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
3:11 Regionala etikprövningsnämnder
ap.11653 %0
ap.2983 %0
ap.31653 %0
ap.43103 %0
ap.5983 %0
ap.61653 %0
ap.803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25458
2011-02-25458
2011-03-25458
2011-04-25458
2011-05-25458
2011-06-25458
2011-07-25458
2011-08-25458
2011-09-25458
2011-10-25458
2011-11-25458
2011-12-25452
Summa5 490
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:11 ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25273
2011-02-25273
2011-03-25273
2011-04-25273
2011-05-25273
2011-06-25273
2011-07-25273
2011-08-25273
2011-09-25273
2011-10-25273
2011-11-25273
2011-12-25273
Summa3 276
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:11 ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25457
2011-02-25457
2011-03-25457
2011-04-25457
2011-05-25457
2011-06-25457
2011-07-25457
2011-08-25457
2011-09-25457
2011-10-25457
2011-11-25457
2011-12-25459
Summa5 486
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:11 ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25862
2011-02-25862
2011-03-25862
2011-04-25862
2011-05-25862
2011-06-25862
2011-07-25862
2011-08-25862
2011-09-25862
2011-10-25862
2011-11-25862
2011-12-25867
Summa10 349
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:11 ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25273
2011-02-25273
2011-03-25273
2011-04-25273
2011-05-25273
2011-06-25273
2011-07-25273
2011-08-25273
2011-09-25273
2011-10-25273
2011-11-25273
2011-12-25276
Summa3 279
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:11 ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25457
2011-02-25457
2011-03-25457
2011-04-25457
2011-05-25457
2011-06-25457
2011-07-25457
2011-08-25457
2011-09-25457
2011-10-25457
2011-11-25457
2011-12-25457
Summa5 484
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:11 ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Avgiftsbelagd verksamhet
Regionala etikprövningsnämnder255906 87539 38039 38006 875
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

De regionala etikprövningsmyndigheternas verksamhet ska finansieras med avgifter. Avgifterna ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter får tas ut i enlighet med förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Anna-Karin Dahlén
Likalydande till

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Karolinska institutet
Uppsala universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet