Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
27

2010-12-16
Ku2010/2028/SAM (delvis)
Forum för levande historia
Stora Nygatan 10-12
103 13 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Forum för levande historia
Riksdagen har beslutat om Forum för levande historias verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Forum för levande historia och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Forum för levande historia ska redovisa

  • utfall av antalet besökare per utställning samt aggregerat för hela året,
  • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent,
  • uppgifter om årets insatser för att öka tillgängligheten till myndighetens utställningar. 

Förintelsens minnesdag

Forum för levande historia ska redovisa vilka insatser som gjorts för att aktivt främja högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag den 27 januari.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

Regionalt utfall

Forum för levande historia ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Prognoser 2011–2015

Forum för levande historia ska redovisa utgiftsprognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 19 januari

  • 5 maj

  • 28 oktober

Sponsringsintäkter

Forum för levande historia ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Lokalkostnader

Forum för levande historia ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2011 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Forum för levande historia ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Remembrance

Forum för levande historia ska företräda Sverige i Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Remembrance. I samband med årsredovisningen ska Forum för levande historia redovisa och bedöma sina insatser.

...om detta må ni berätta...

Forum för levande historia ska svara för statens rättigheter i samband med utgivning av boken "…om detta må ni berätta… En bok om Förintelsen 1933-1945". Resultaten av utgivning och spridning av publikationen m.m. ska redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen.

Handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

I enlighet med regeringens handlingsplan för de mänskliga rättigheterna (skr. 2005/06:95) ska Forum för levande historia fortlöpande uppdatera kartläggningen av utbildningsmaterial om de mänskliga rättigheterna.

Romers kultur och språk

Forum för levande historia ska utifrån betänkandet Romers rätt - en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55) utreda hur romernas kultur och språk kan få en starkare ställning än i dag. I arbetet ska Forum för levande historia samråda med berörda organisationer och institutioner. De förslag som utredningen presenterar ska rymmas inom ramen för berörda organisationers och institutioners befintliga anslag. Forum för levande historia ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 november 2011. 

Barn- och ungdomsstrategi

Forum för levande historia ska utforma en strategi för sin barn- och ungdomsverksamhet för åren 2012–2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:5

Forum för levande historia (Ramanslag)

Disponeras av Forum för levande historia43 345
ap.1Forum för levande historia (ram)43 345

Villkor för anslag 8:5

ap.1 Forum för levande historia

I anslagsposten ingår medel för ett pris för humanitära och demokratifrämjande insatser i enlighet med förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne. Såväl prissumman som omkostnader för prisutdelning m.m. ska rymmas inom anslagsposten.

Anslagsposten ska bl.a. användas till att betala det svenska bidraget till den fond som inrättats av Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Rememberance.

Av anslagsposten ska 65 000 kronor finansiera det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet. Dessa medel faktureras av och betalas till Riksarkivet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
8:5 Forum för levande historia
ap.11 3003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 300
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forum för levande historias räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-253 612
2011-02-253 612
2011-03-253 612
2011-04-253 612
2011-05-253 612
2011-06-253 612
2011-07-253 612
2011-08-253 612
2011-09-253 612
2011-10-253 612
2011-11-253 612
2011-12-253 613
Summa43 345
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forum för levande historias disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:5 ap.1Forum för levande historia

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Forum för levande historia får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Stefan Lundblad
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/D
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/IM
Utrikesdepartementet/FMR
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksarkivet
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer