Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2010-12-22
UF2010/75649/UD/USTYR(delvis)
Folke Bernadotteakademin
Sandövägen 1
872 64 SANDÖVERKEN
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Folke Bernadotteakademin
Riksdagen har beslutat om Folke Bernadotteakademins verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 07, bet. 2010/11:UU2, rskr. 2010/11:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Folke Bernadotteakademin och nedan angivna anslag.

Utöver den återrapportering som följer av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten rapportera i enlighet med nedanstående återrapporteringskrav.

VERKSAMHET

Folke Bernadotteakademins uppgifter framgår av förordningen (2007:1218) med instruktion för Folke Bernadotteakademin. Folke Bernadotteakademin ska redovisa och kommentera myndighetens verksamhetsnära prestationer utifrån de uppgifter som framgår i instruktionen. Folke Bernadotteakademin ska även redovisa i enlighet med de krav som anges i regleringsbrevet.

1

Mål och återrapporteringskrav

Konflikförebyggande och medling

Återrapportering 

Akademin ska redovisa hur man genom konfliktförebyggandeprogrammet genomfört utbildningsverksamhet och bidragit till kunskapsuppbyggnad, stärkt kapacitet och utvecklat internationellt samarbete rörande konfliktförebyggande- och medlingsverksamhet. Akademin ska redovisa utfall i förhållande till kostnader för verksamheten.

Folke Bernadottesamlingarna

Akademin ska fortsätta utvecklingen av det digitala forskningsarkivet  (Folke Bernadottesamlingarna) över svenskt deltagande i internationella insatser.

Personalförsörjning och bidrag till internationella insatser

Akademin ska vid rekrytering av personal till den nationella resurspoolen för internationella insatser under 2011 särskilt fokusera på personer med kompetens inom följande områden: förvaltning och samhällstyrning, rättsstatsuppbyggnad, ledning och samverkan, politiska frågor, säkerhetssektorreform, avväpning, demobilisering och återanpassning av f.d. kombattanter, konfliktförebyggande, medling, mänskliga rättigheter och jämställdhetsfrågor. Myndigheten ska sträva efter att ha en jämn könsfördelning bland dem som ingår i poolen. 

Akademin ska genomföra grundutbildning för personal i den nationella resurspoolen och insatsförberedande utbildning för uttagen personal. I detta ingår att utveckla och anpassa formerna för utbildning och förberedelser.

Akademin ska i samverkan med andra berörda svenska myndigheter och
intresserade organisationer som har register- och utsändande funktioner
tillgodose att kunskaper och vunna erfarenheter inom området tillvaratas på ett systematiskt vis och i nära samverkan med andra berörda myndigheter främja kunskaps,- utbildnings,- och erfarenhetsomhändertagande och metodutveckling inom
verksamhetsområdet.  

Akademins nationella referensgrupp ska användas som ett forum för
samverkan och samordning mellan myndigheterna inom
verksamhetsområdet. Representation i gruppen ska baseras på erfarenhet inom området och på mandat för myndighetssamverkan.

Återrapportering

Akademin ska redovisa sitt arbete med rekrytering och utbildning av personal som sänts ut respektive står i beredskap att sändas ut i freds-,  säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, detta inkluderar även grundutbildning för personal i den nationella resurspoolen.

I detta ingår att i samverkan med övriga berörda myndigheter redovisa utfall gällande myndighetssamverkan inom området samt redovisning av akademins erfarenhetshantering från svenskt deltagande med civil personal i internationell freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

Akademin ska månadsvis rapportera till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om det totala civila svenska deltagandet i internationella insatser. I redovisningen ska ingå könsuppdelad statistik.

Nationell och internationell samverkan och samordning

Akademin ska samarbeta med andra svenska myndigheter och organisationer med angränsande verksamhet.

Akademin ska som nationell kontaktpunkt bidra till en välutvecklad samverkan och samordning mellan svenska och internationella organisationer samt bidra till ett utvecklat samarbete mellan FN och EU samt andra regionala organisationer.

Återrapportering

Akademin ska redovisa hur man samarbetat med andra svenska myndigheter och fungerat som nationell kontaktpunkt.

Utbildning, samträning och övning

Återrapportering 

Akademin ska redovisa vilken utbildning akademin bedrivit inom området avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter och hur den genomförts.

Akademin ska redovisa vilken utbildning akademin bedrivit inom området säkerhetssektorreform och hur den genomförts.

Akademin ska redovisa hur akademin samordnat arbetet med internationell standardisering och certifiering av utbildningar och övningar.

Akademin ska redovisa vilken civil och multifunktionell utbildning akademin bedrivit civil inom ramen för EU:s civila krishantering, inklusive för de civila snabbinsatsgrupperna (CRT) och rättstatsmissioner samt hur den genomförts.

Forskning, utveckling och erfarenhetshantering

Akademin ska redovisa hur akademin bedrivit utbildning samt bidragit till ökad kunskap, stärkt kapacitet och utvecklat internationellt samarbete rörande konfliktförebyggande- och medlingsverksamhet.

Akademin ska redovisa hur akademin bidragit till stärkt nationell samverkan inom området.

Akademins forskningsarbete ska vägledas av regeringens policy för forskning inom det svenska utvecklingssamarbetet (UF2009/75123/UP).

Politiken för global utveckling och andra av regeringen beslutade policys

Akademin ska inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling samt regeringens policy för säkerhet och utveckling i svenskt utvecklingssamarbete(UF2010/38380/SP).

Återrapportering

Akademin ska senast den 31 december 2011 redovisa hur myndigheten bidragit till Sveriges politik för global utveckling.

Resultatredovisning

Myndigheten ska säkerställa att de brister som Riksrevisionen konstaterat i årsredovisningen för 2009 (revisionsrapport dnr 32-2009-0567) är åtgärdade i årsredovisningen för 2010.

Utgiftsprognoser

Akademin ska redovisa utgiftsprognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari, 23 februari, 5 maj, 1 augusti, 28 oktober.

Övrigt

Akademin erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

3

Uppdrag

Bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Akademin ska inom sitt verksamhetsområde bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Detta arbete ska ske utifrån den svenska handlingsplanen för 1325-frågor samt i nära samverkan med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Därtill ska akademin utgöra stöd för svenska utbildningsinsatser inom konflikthanteringsområdet i frågor som direkt relaterar till genomförandet av resolution 1325. I arbetet med personalförsörjningen bör åtgärder ingå för att öka antalet kvinnor som deltar i internationella insatser, i synnerhet i chefsbefattningar.

Akademin ska utöver ovanstående verksamhet ansvara för projekthantering inom detta verksamhetsområde.

Akademin ska återrapportera till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om akademins arbete kring FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete har hösten 2010 utvärderat akademins arbete med resolution 1325. Akademin bör använda sig av utvärderingen för att förstärka sitt arbete på området.

Säkerhetssektorreformer (SSR)

Akademin ska verka för ett samlat nationellt förhållningssätt rörande säkerhetssektorreformer. Verksamheten ska utgå från ett brett angreppssätt, omfattande tidiga stadier av en fredsprocess, operativt inriktad konflikthantering samt mer utvecklingsinriktade insatser för att konsolidera de framsteg som uppnåtts i ett postkonfliktsamhälle. Arbetet ska samordnas genom den nationella styr- respektive kontaktgruppen samt genom samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer.

Justice Rapid Response (JRR)

Akademin ska under 2011 delta aktivt i lednings- och stabsarbetet inom JRR-processen, syftande till att bidra till personalförsörjning, kunskapsuppbyggnad och metodutveckling samt att generellt stärka den internationella förmågan inom området. Samarbetet med FN och EU ska stärkas i processen liksom den strukturella stabiliteten.

Avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR)

Akademin ska genomföra specialiserade utbildningar, bidra till kunskapsuppbyggnad och metodutveckling samt stärka den internationella förmågan inom området. Det nära samarbetet med FN ska värnas och samarbetet med EU stärkas.

The International Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum)

Akademin ska samordna och utveckla det internationella samarbetet inom Challenges Forum.

Internationella forskararbetsgrupper för fredsbevarande operationer

Akademin ska vara sammanhållande för prioriterade internationella forskararbetsgrupper inom verksamhetsområdet. Detta arbete ska bidra till kunskapsuppbyggnad och -utbyte samt ge mervärde för akademins egen verksamhet i policyhänseende.

Rättsstatsuppbyggnad

Akademin ska verka för regeringens samlade förhållningssätt rörande rättsstatsuppbyggnad (rule of law). Verksamheten ska utgå från ett brett angreppssätt, omfattande samtliga stadier av konflikthantering samt mer utvecklingsinriktade insatser. Detta ska främst ske genom kunskaps- och metodutveckling, utbildningsverksamhet, forskningsinsatser, internationell samverkan och bidrag till internationella insatser inom rättsstatsområdet. Arbetet ska ske i samverkan med berörda myndigheter och organisationer. Därtill ska samarbetsmöjligheter med Försvarshögskolan särskilt beaktas. Det nära samarbetet med FN och EU ska värnas och stärkas. Akademin ska tillsammans med UNDP och andra internationella aktörer i pilotprojekt lansera användningen av det analysverktyg som utvecklades 2010, på basis av den rapport som presenterades under hösten 2008. Det utbildningskoncept som också utvecklades ska erbjudas i kursformat.

Särskilda chefs- och ledningsutbildningar

Akademin ska fortsatt ha förmåga att genomföra FN:s Senior Mission Leaders-kurser (SML). Akademin ska dessutom verka för likvärdiga kurser inom ramen för EU:s krishantering.

Uppförandekoder

Akademin ska stödja erfarenhetsutbyte avseende efterlevnaden av uppförandekoder för sekonderad svensk civil personal av svenska myndigheter. Särskild uppmärksamhet bör ges åt områden där den praktiska tillämpningen skiljer sig mellan olika svenska myndigheter, med inriktningen att uppnå ett gemensamt förhållningssätt. Akademin ska vidare inom Samverkansforum för utbildningsfrågor initiera ett arbete för att ta fram ett gemensamt utbildningsmaterial samt undersöka förutsättningarna för fler gemensamma utbildningar om uppförandekoderna. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2011. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin62 100
ap.4Biståndsverksamhet (ram)60 100
ap.10Information och studier kring sambandet mellan säkerhet och utveckling (ram)2 000

Villkor för anslag 1:1

ap.4 Biståndsverksamhet

Medel får endast användas för utgifter inom följande projekt och uppdrag: "Challenges Forum", konfliktförebyggande och medling, internationella forskararbetsgrupper, Folke Bernadottesamlingarna, personalförsörjning till internationella insatser, säkerhetssektorreform (SSR), avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR), genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, rättsstatsuppbyggnad (rule of law), genomförandet av chefskurs för EU:s GSFP-insatser samt FN:s "senior mission leadership"-kurser. Medel under anslagsposten får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete.

För nedanstående verksamhet planerad för 2011 ges indikativa belopp i miljoner kronor enligt nedan.

Insatser

Förkortning

Indikativt belopp mnkr

Temporary International Presence i Hebron

TIPH

22,0

FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (projekthantering)


7,0

Rule of law


5,0

Totalt


34,0

    

ap.10 Information och studier kring sambandet mellan säkerhet och utveckling

Medel under anslagsposten får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete samt fördelas jämsides med medel akademin disponerar från utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning, anslagsposten 1 Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

1:4

Folke Bernadotteakademin (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin55 675
ap.1Folke Bernadotteakademin (ram)48 175
ap.2Personal i fält (ram)7 500

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin15 000
ap.7Personalstöd till OSSE i Östeuropa (ram)15 000

Villkor för anslag 2:1

ap.7 Personalstöd till OSSE i Östeuropa

Medel får även användas för personalstöd till OSSE i Centralasien.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.403 %0
ap.1003 %0
1:4 Folke Bernadotteakademin
ap.11 6703 %0
ap.203 %0
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.71 5003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)15 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 670
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Folke Bernadotteakademins räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-254 640
2011-02-254 640
2011-03-254 640
2011-04-254 640
2011-05-254 640
2011-06-254 640
2011-07-254 640
2011-08-254 640
2011-09-254 640
2011-10-254 640
2011-11-254 640
2011-12-254 635
Summa55 675
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folke Bernadotteakademins disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Folke Bernadotteakademin
1:4 ap.2Personal i fält

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Akademin får i lämplig omfattning och utan att uppnå full kostnadstäckning ta ut avgifter för deltagande i myndighetens kurser och utbildningar.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av akademin. Inkomsterna disponeras av akademin.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Kompletterande finansiering får ske från anslaget 1:4 Folke Bernadotteakademin och från bidrag som disponeras av myndigheten.  

Akademin får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av akademin.

På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Peter Svensson
Kopia till

Internrevisionen
Justitiedepartementet-KRIM
Justitiedepartementet-PO
Utrikesdepartementet-SP
Utrikesdepartementet-MK
Utrikesdepartementet-FMR
Utrikesdepartementet-UP
Utrikesdepartementet-USTYR
Utrikesdepartementet-PLAN
Utrikesdepartementet-EC
Utrikesdepartementet-EKO
Utrikesdepartementet-NIS
Utrikesdepartementet-P-SIR
Utrikesdepartementet-RS
Utrikesdepartementet-MENA
Finansdepartementet-BA
Försvarsdepartementet-SSK
Försvarsdepartementet-SSP
Förvaltningsavdelningen-RK-Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
Kammarkollegiet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
riksdagen-utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska Röda Korset
Totalförsvarets forskningsinstitut