Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
33

2010-12-16
Ku2010/2028/SAM (delvis)
Arkitekturmuseet
Skeppsholmen
111 49 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Arkitekturmuseet
Riksdagen har beslutat om Arkitekturmuseets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Arkitekturmuseet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Arkitekturmuseet ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,

  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Arkitekturmuseet ska till Statens kulturråd lämna uppgifter om besökarna på museet. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Kulturrådet lämnar.

Prognoser 2011–2015

Arkitekturmuseet ska redovisa utgiftsprognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

19 januari

5 maj

28 oktober

Lokalkostnader

Arkitekturmuseet ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för 2011 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Arkitekturmuseet ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Utställningsersättning

Myndigheten ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Sponsring

Arkitekturmuseet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkterna i not till resultaträkningen.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

2

Organisationsstyrning

Samverkan

Arkitekturmuseet ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Vidgat uppdrag

Regeringen har fr.o.m. 2009 gett Arkitekturmuseet ett vidgat uppdrag som förutom myndighetens tidigare ansvarsområde även innefattar att främja och förmedla kunskap om arkitekturens, formens och designens betydelse i samhället.

Vidare ska Arkitekturmuseet fr.o.m. 2010 vara en mötesplats för form och design, vilket innebär att myndigheten, för att komplettera den verksamhet som bedrivs på arkitekturområdet, även ska producera utställningar om och vara ett kunskapscentrum för form- och designområdet. Arkitekturmuseet ska vara en gemensam plattform för att prioritera, initiera och samordna insatser inom både form-, design- och arkitekturområdet.  

I uppdraget ingår att Arkitekturmuseet ska samverka med myndigheter som t.ex. Boverket och andra offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå som ansvarar för arkitektur-, formgivnings-, samhällsplanerings- och stadsutvecklingsfrågor. Arkitekturmuseet ska också söka ökat samarbete med näringslivet och privata aktörer inom området.

Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer

Regeringen har gett Arkitekturmuseet i uppdrag att samverka med Statens konstråd, Boverket och Riksantikvarieämbetet för att vidareutveckla och stärka en helhetssyn i planeringen och gestaltningen av offentliga miljöer. I uppdraget ligger att etablera samarbeten mellan planerare och plangenomförare, arkitekter, antikvarier, formgivare, designer och konstnärer samt andra professioner som arbetar med utveckling av den fysiska miljön, liksom en bred samverkan med berörda kommuner, fastighetsägare och boende.

Genom samverkan mellan myndigheterna ska goda exempel spridas på hur platsspecifik konstnärlig utformning och en medveten arkitektur kan ingå i och bidra positivt till en helhetsplanering av offentliga områden, platser eller byggnader.

En delrapport om uppdragets genomförande ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2011. Statens konstråd ansvarar för redovisningen och de andra myndigheterna ska medverka till redovisningen.

Barn- och ungdomsstrategi

Arkitekturmuseet ska utforma en strategi för sin barn- och ungdomsverksamhet för åren 2012–2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Arkitekturmuseet44 935
ap.7Arkitekturmuseet (ram)44 935

Villkor för anslag 8:1

ap.7 Arkitekturmuseet

Av anslaget ska 67 000 kronor finansiera det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet. Dessa medel faktureras av och betalas till Riksarkivet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.71 3483 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)7 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arkitekturmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-253 745
2011-02-253 745
2011-03-253 745
2011-04-253 745
2011-05-253 745
2011-06-253 745
2011-07-253 745
2011-08-253 745
2011-09-253 745
2011-10-253 745
2011-11-253 745
2011-12-253 740
Summa44 935
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arkitekturmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.7Arkitekturmuseet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor149-1503 0003 0000-1
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa149-1503 0003 0000-1
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar002 00002 0002 000
Övrigt001 00001 0001 000
Summa003 00003 0003 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Arkitekturmuseet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Arkitekturmuseet får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som ickestatliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Jakob Kihlberg
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LFG
Miljödepartementet/H
Näringsdepartementet/FIN
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statens konstråd
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Moderna museet
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Statens fastighetsverk
Boverket
Delegationen för hållbara städer
Föreningen Svensk Form
Röhsska museet
Riksförbundet Sveriges museer
Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID
Sveriges Arkitekter