Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
30

2010-12-16
Ku2010/2028/SAM (delvis)
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Box 4006
102 61 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksdagen har beslutat om  Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Nämnden för hemslöjdsfrågor och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Främjande av hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd genom att

  • stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsperspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet,
  • öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker.

Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Prognoser 2011–2015

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa utgiftsprognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

19 januari

5 maj

28 oktober

Regionalt utfall

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Sponsring

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska särredovisa eventuella sponsringsintäkterna i not till resultaträkningen

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska under 2011 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Kulturella och kreativa näringar

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska – som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken – under 2011 utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

Barn- och ungdomsstrategi

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska utforma en strategi för sin barn- och ungdomsverksamhet för åren 2012-2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

4:3

Nämnden för hemslöjdsfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket11 252
ap.2Nämnden för hemslöjdsfrågor - del till Tillväxtverket (ram)2 239
ap.1Rikskonsulentverksamhet (ram)3 313
ap.3Projektmedel (ram)1 500
ap.4Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund (ram)4 200

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Rikskonsulentverksamhet

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska lämna bidrag till fem rikskonsulenttjänster eller motsvarande. Anslagsposten får användas för fortbildning och årlig informationskonferens.

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2011.

ap.3 Projektmedel

Anslagsposten får användas för bidrag till projekt inom hemslöjdsområdet.

ap.4 Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund

Anslagsposten får användas för bidrag till Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund.

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2011.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Budgetår 2010

4:4

Främjande av hemslöjden (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket0
ap.4Konsulentverksamhet (ram)0
ap.5Projektmedel (ram)0
ap.6Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor
ap.1100Inget0
ap.2673 %0
ap.345Inget0
ap.4126Inget0
4:4 (2010) Främjande av hemslöjden
ap.4 (2010)03 %0
ap.5 (2010)03 %0
ap.6 (2010)03 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Tillväxtverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25938
2011-02-25938
2011-03-25938
2011-04-25938
2011-05-25938
2011-06-25938
2011-07-25938
2011-08-25938
2011-09-25938
2011-10-25938
2011-11-25938
2011-12-25934
Summa11 252
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tillväxtverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:3 ap.1Rikskonsulentverksamhet
4:3 ap.2Nämnden för hemslöjdsfrågor - del till Tillväxtverket
4:3 ap.3Projektmedel
4:3 ap.4Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nämnden för hemslöjdsfrågor får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som ickestatliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive ickestatliga bidrag framgå.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Nämnden för hemslöjdsfrågor behöver inte lämna någon delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Vidare undantas nämnden från kravet att lämna resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys i årsredovisningen.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Jeanna Andreen
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/ENT
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Tillväxtverket
Statens kulturråd
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksteatern
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Samtliga landsting
Gotlands kommun
Sveriges kommuner och landsting