Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
29

2010-12-16
Ku2010/2028/SAM (delvis)
Statens konstråd
Box 45134
104 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens konstråd
Riksdagen har beslutat om Statens konstråds verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Statens konstråd och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskild redovisning

Statens konstråd ska i årsredovisningen särskilt redovisa:

  • antalet ansökningar om konst till befintliga lokaler som antagits respektive avslutats under året,
  • antalet ansökningar vars väntetid överstiger ett år,
  • antalet konstprojekt fördelade på statligt respektive icke-statligt lokalbruk,
  • antalet verk i lager samt antalet verk som lagerhållits längre än tre år.

Utställningsersättning

Statens konstråd ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Prognoser 2011–2015

Statens konstråd ska redovisa utgiftsprognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

19 januari

5 maj

28 oktober

Regionalt utfall

Statens konstråd ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Sponsring

Statens konstråd ska särredovisa eventuella sponsringsintäkterna i not till resultaträkningen.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Statens konstråd ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer

Regeringen har gett Statens konstråd i uppdrag att samverka med Arkitekturmuseet, Boverket och Riksantikvarieämbetet för att vidareutveckla och stärka en helhetssyn i planeringen och gestaltningen av offentliga miljöer. I uppdraget ligger att etablera samarbeten mellan planerare och plangenomförare, arkitekter, antikvarier, formgivare, designer och konstnärer samt andra professioner som arbetar med utveckling av den fysiska miljön, liksom en bred samverkan med berörda kommuner, fastighetsägare och boende.

Genom samverkan mellan myndigheterna ska goda exempel spridas på hur platsspecifik konstnärlig utformning och en medveten arkitektur kan ingå i och bidra positivt till en helhetsplanering av offentliga områden, platser eller byggnader.

En delrapport om uppdragets genomförande ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) den 1 juni 2011. Statens konstråd ansvarar för redovisningen och de andra myndigheterna ska medverka till redovisningen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

4:1

Statens konstråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd7 788
ap.1Statens konstråd (ram)7 788

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Statens konstråd

Av anslaget ska 12 000 kronor finansiera det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet. Dessa medel faktureras av och betalas till Riksarkivet.

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd33 100
ap.1Förvärv av konst för den gemensamma miljön (ram)33 100

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Förvärv av konst för den gemensamma miljön

Anslagsposten ska användas för direkta kostnader (fakturabelopp och kontraktsbelopp) för Statens konstråds konstprojekt.

Statens konstråd får använda högst 4 500 000 kronor av anslaget till administrativa kostnader (lokalkostnader och anställdas löner).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
4:1 Statens konstråd
ap.12343 %0
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.1993Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.110 0002 5004 617
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 200
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)827
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens konstråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25649
2011-02-25649
2011-03-25649
2011-04-25649
2011-05-25649
2011-06-25649
2011-07-25649
2011-08-25649
2011-09-25649
2011-10-25649
2011-11-25649
2011-12-25649
Summa7 788
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens konstråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Statens konstråd

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens konstråd får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som ickestatliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Jakob Kihlberg
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksantikvarieämbetet
Arkitekturmuseet
Riksarkivet
Statens kulturråd
Boverket