Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:17

2010-12-22
M2010/4913/A (delvis)
Transportstyrelsen
Vikboplan 7
601 73 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:11 (2009) Miljöbilspremie
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 (2009) Miljöbilspremie för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 20, bet. 2010/11MJU1, rskr. 2010/11:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

Anslaget ska avslutas 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.3

Finansiella villkor

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagstyp
1:11 (2009) Miljöbilspremie
ap.2 (2009)ram
På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Erik Arnberg
Kopia till

Internrevisionen, SB
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret