Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:I

2010-12-22
S2010/9174/SK (delvis)
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Box 2220
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 09, bet. 2010/11:SoU1, rskr. 2010/11:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

1. FAS ska redovisa:

- antalet beviljade ansökningar under året i förhållande till totala antalet ansökningar under året,

- beviljade projektbidrag under året i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd tidigare år,

- hur årets beviljade stöd fördelat sig mellan olika stödformer,

- hur årets beviljade forskningsstöd fördelat sig mellan olika lärosäten.

Dessa uppgifter ska redovisas totalt för FAS och per huvudområde. Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de tre senaste budgetåren. Statistiken ska redovisas könsuppdelat i tillämpbara delar.

2. FAS ska redovisa hur mycket av forskningsanslaget som har använts till internationell verksamhet, till forskningskommunikation samt för att finansiera kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. FAS ska redovisa hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär.

4. FAS ska redovisa insatser och resultat för de satsningar som beslutats med anledning av propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160).

5. FAS ska lämna en särskild redovisning av sitt stöd till forskning om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) utifrån den förstärkning av forskningsområdet som beslutats med anledning av propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160, området benämns ANT i propositionen).

6. FAS ska redovisa insatser för att öka långsiktigheten och förbättra förutsättningarna för forskning genom att stöd till forskare utvecklas mot genomsnittligt högre bidragsbelopp och mot genomsnittligt längre stödperioder. Rådet ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna för unga forskare att få stöd försämras, och att jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas.

Prognos

3. FAS ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti  

28 oktober

3

Uppdrag

Elöverkänslighet

FAS ska bevaka forskning om elöverkänslighet. Inom ramen för detta uppdrag ska rådet vartannat år, i samråd med de forskningsaktörer, myndigheter och andra som FAS finner lämpligt, dokumentera och informera om kunskapsläget.

Forskning om kvinnors hälsa

FAS ska senast 1 september 2011 lämna en separat avrapportering vad gäller den särskilda satsningen på forskning om kvinnors hälsa. Rapporteringen ska beskriva insatsens genomförande och bedömda resultat.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

8:1

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap25 313
ap.1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning (ram)25 313

8:2

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap398 440
ap.1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning (ram)398 440

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

Anslaget ska förutom olika former av stöd till forskning finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet samt informationsinsatser.

Forskningsmedel bör så långt som möjligt utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet med av rådet fattade beslut.

Medel får ej användas för stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering för doktorander.

I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna, utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

FAS ska använda minst:

- 15 000 000 kronor för ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om alkohol, narkotika och tobak

- 17 500 000 kronor för arbetslivsforskning

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
8:1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning
ap.17593 %0
8:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning
ap.111 9533 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
8:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning
ap.1897 000400 000497 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2535 312
2011-02-2535 312
2011-03-2535 312
2011-04-2535 312
2011-05-2535 312
2011-06-2535 312
2011-07-2535 312
2011-08-2535 312
2011-09-2535 312
2011-10-2535 312
2011-11-2535 312
2011-12-2535 321
Summa423 753
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning
8:2 ap.1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Lotta Liljelund
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets internrevision
Riksrevisionen
Socialutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Utbildningsutskottet
Kulturutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens institutionsstyrelse
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Vetenskapsrådet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Verket för innovationssystem