Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2010-12-22
Fi2010/5790 (delvis)
Ekonomistyrningsverket
Box 45316
10430 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Ekonomistyrningsverket
Riksdagen har beslutat om Ekonomistyrningsverkets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 02, bet. 2010/11:FiU2, rskr. 2010/11:139).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Ekonomistyrningsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av resultatet enligt myndighetens instruktion ska ske så att verksamhet som avser ekonomisk styrning, prognoser, informationssystemet Hermes, EU-revision samt tjänsteexport särredovisas.

Ekonomisk styrning

Myndigheten ska särskilt prioritera de utvecklingsinsatser och andra aktiviteter som krävs för en effektiv implementering av den föreslagna nya budgetlagen (prop. 2010/11:40) och tillhörande förordningar.

Analysen av utfallet för statsbudgeten ska vara integrerad med prognosverksamheten. Utfallet för statsbudgeten ska löpande följas och analyseras. Utfall avseende statsbudgetens utgifter ska även redovisas realekonomiskt fördelade.

Prognoser

1. Myndigheten ska göra tillförlitliga analyser och prognoser för statens utgifter respektive inkomster och intäkter. Prognoserna ska redovisas i enlighet med statsbudgetens struktur och med beaktande av rådande makroekonomiska utsikter.

För hushållens och företagens inkomstskatter samt mervärdesskatt ska prognoserna för de bakomliggande skattebaserna redovisas och kommenteras.

Prognoserna ska ha hög precision och beakta förslag i propositioner och aviseringar i den ekonomiska vårpropositionen och i budgetpropositionen.

2. Myndigheten ska ytterligare förbättra sin bevakning och analys av utvecklingen av statens finanser. Risker för budgetavvikelser avseende såväl utgifter som intäkter ska identifieras i ett tidigt skede. De bakomliggande analyserna ska vara tolkningsbara och dokumenteras tydligt.

Myndigheten ska löpande följa upp de budgetpolitiska målen - utgiftstaket för de statliga utgifterna, balanskravet för kommunsektorn och överskottsmålet för den offentliga sektorn.

Myndigheten ska beträffande punkterna 1 och 2 månadsvis, med undantag för juli månad, redovisa utvecklingen av statens finanser till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Senast den 29 april 2011 ska myndigheten vidare
a) redovisa och kommentera prognosprecisionen,
b) analysera prognosavvikelser,
c) redovisa hur prognoserna görs tillgängliga,
d) redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras, samt
e) redovisa insatser och resultat när det gäller att fördjupa analysen.

3. Metoder och modeller ska underhållas och utvecklas så att prognosernas kvalitet förbättras kontinuerligt.

Myndigheten ska redovisa vilka utvecklingsinsatser av metoder och modeller som gjorts.

4. Prognoser avseende statsbudgetens utgifter ska även redovisas realekonomiskt fördelade.  

Informationssystemet Hermes

Myndigheten ska senast den 1 februari 2011 till regeringen (Finansdepartementet) redovisa en arbetsplan för Hermes, som ska innehålla aktiviteter med ekonomiska ramar fördelade på teknisk plattform, drift och support. För transaktionsdatabasen och statsredovisningen ska även utvecklingsarbete redovisas.

Myndigheten ska senast den 30 september 2011 till regeringen (Finansdepartementet) lämna en lägesbeskrivning avseende genomförandet av arbetsplanen för Hermes.

Myndigheten ska senast den 15 juni 2011 i en rapport till regeringen (Finansdepartementet) analysera och bedöma behovet av åtgärder för att förbättra svarstiderna i verksamhetsstöden för budgetering och hantering av dokument inom den statliga budgetprocessen (RK Statsbudgetstöd).

Myndigheten ska senast den 15 april 2011 till regeringen (Finansdepartementet) lämna ett underlag med föreslagna utvecklings- och förvaltningsåtgärder för RK Statsbudgetstöd inför 2012. Förslagen ska avse åtgärder som myndigheten anser behövliga.

EU-revision

Myndigheten ska samlat till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 februari 2012 redovisa de årliga revisionsrapporter som ska utarbetas enligt

1. artikel 62 i rådets förordning (EG) 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999,

2. artikel 61 i rådets förordning (EG) 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden för programperioden 2007–2013,

3. artikel 7 och 8 i rådets förordning (EG) 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken,

4. artikel 32.3 a–c) i Europaparlamentets och rådets beslut 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar,

5. artikel 28.3 a–c) i rådets beslut 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar,

6. artikel 30.3 a–c) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar och om upphävande av rådets beslut 2004/904/EG, samt 

7. artikel 30.3 a–c) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar.

Prognoser för myndighetens anslag

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2011–2015 senast den 19 januari, 23 februari, 5 maj, 1 augusti och 28 oktober 2011. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Stöd till Regeringskansliet

Myndigheten ska redovisa de totala kostnaderna för olika typer av stöd till Regeringskansliet samt hur stor andel av dessa som finansieras med avgifter. Kostnaderna för remisserna ska särredovisas.

Avgiftsbelagd verksamhet

Den sammanlagda omfattningen av undantagen från det ekonomiska målet för den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisas och kommenteras.

3

Uppdrag

Statsbudgetens utfall

1. Myndigheten ska lämna tidsserier över statsbudgetens utfall i 2011 års budgetstruktur senast den 16 mars 2011.

Rapportering av inkomsttitlar

2. Myndigheten ska efter samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet) och i enlighet med dess behov besluta om och meddela berörda myndigheter de inkomsttitlar och undertitlar som behövs för myndigheternas rapportering av utfall och för den löpande uppföljningen av statsbudgetens inkomster under inkomsttyp 9000, löpande redovisade skatter m.m. Detta innefattar även underhåll av strukturer och fördelningsnycklar för överföring från inkomsttyp 9000 till inkomsttyp 1000.

I samband med budgetårets utgång ska myndigheten nollställa inkomsttyp 9000 och redovisa skatter under inkomsttypen 1000, 7000 och 8000, i enlighet med den uppställning som godkänts av riksdagen. 

Prognoser

3. Myndigheten ska fortsätta sitt arbete med att utveckla metoder för att göra prognoser på det finansiella sparandet i staten, ålderspensions- systemet och kommunsektorn.

Kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen

4. Myndigheten presenterade i april 2010 resultatet av regeringsuppdraget att utveckla en metod för att utvärdera den utbetalningskontroll som sker i välfärdssystemen och att lämna förslag på vilka myndigheter som ska omfattas av en sådan utvärdering (dnr Fi2009/4747).

Myndigheten ska förvalta och vidareutveckla metoden. Metoden ska utvecklas så att kommuners och arbetslöshetskassors deltagande kan omfattas. Myndigheten ska vidare göra en utvärdering årligen i enlighet med den nya metoden. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden och Migrationsverket ska omfattas av denna utvärdering. Resultatet av utvärderingen ska under en treårsperiod rapporteras årligen med början den 30 april 2011. I slutredovisningen 2013 ska förslag på fortsatt hantering lämnas.

Informationssystemet Hermes

5. Myndigheten ska, efter samråd med Regeringskansliet och i enlighet med dess behov,  

a) färdigställa uppgraderingen av e-budget till ny programvara (.net),
b) utveckla en rapport avseende reformer, en rapport till riksdagen samt återställa användargränssnitt i RK Statsbudgetstöd,
c) förbättra viss funktionalitet avseende prognoser, bemyndiganden och behörigheter på budgetversioner,
d) medverka i Regeringskansliets översyn av verksamhetsstödet för regleringbrev, samt 
e) arbeta med mindre förbättringsåtgärder avseende RK Statsbudgetstöd.

Uppdraget om att leverera en första produktionsgodkänd version (dnr Fi2010/3210) av RK Statsbudgetstöd förlängs, och ska återrapporteras slutligt till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 juni 2011. En delrapport ska lämnas senast den 15 april 2011.

Myndigheten ska stödja Regeringskansliet i arbetet med avstämningar i Hermes.

EDP-rapportering

6. Myndigheten ska i nära samarbete med berörda myndigheter och Regeringskansliet (Finansdepartementet) under 2011 utveckla en fullständig balansräkning (ställnings- och transaktionsvärden) för staten som är anpassad till finansräkenskapernas behov. Under 2012 ska arbetet bedrivas i en försöksverksamhet med sikte på att myndigheten vid utgången av 2012 ska kunna leverera fullständiga uppgifter enligt finansräkenskapernas behov för 2012. Som ett led i detta arbete ska myndigheten senast den 1 juni 2011 i en rapport till regeringen (Finansdepartementet) analysera och bedöma behovet av åtgärder samt presentera alternativa systemlösningar och dess kostnader.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:3

Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket39 485
ap.1Gemensamma delar Hermes (ram)14 110
ap.2RK Statsbudgetstöd ESV, Hermes (ram)15 870
ap.2.1Finansiella kostnader (ram)2 600
ap.2.2Grunduppdrag (ram)8 815
ap.2.3Övriga uppdrag (ram)4 455
ap.4Statsredovisning, Hermes (ram)9 255
ap.5Transaktionsdatabas, Hermes (ram)250
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet5 000
ap.3RK Statsbudget RK, Hermes (ram)5 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Gemensamma delar Hermes

Medlen får användas för kostnader för förvaltning och utveckling av de gemensamma delarna i Hermes efter samråd med Regeringskansliet och i enlighet med dess behov.

ap.2.1 Finansiella kostnader

Medlen får användas för kostnader för räntor och amorteringar avseende utveckling av RK Statsbudgetstöd.

ap.2.2 Grunduppdrag

Medlen får användas för kostnader enligt regeringsbeslut den 3 juni 2010 (dnr Fi2010/3210).

ap.2.3 Övriga uppdrag

Sammanlagt får högst 4 190 000 kronor användas för uppdragen 5 a–e samt för att ta fram en rapport för bedömning av åtgärder för att förbättra svarstider i Hermes. 

Kostnaderna för respektive uppdrag ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) snarast efter genomförandet.

ap.3 RK Statsbudget RK, Hermes

Medlen får användas för Regeringskansliets kostnader för förvaltning och utveckling av RK Statsbudgetstöd.

ap.4 Statsredovisning, Hermes

Medlen får användas för kostnader för förvaltning och utveckling av statsredovisningen i Hermes.

ap.5 Transaktionsdatabas, Hermes

Medlen får användas för kostnader för förvaltning och utveckling av transaktionsdatabasen i Hermes.

1:8

Ekonomistyrningsverket (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket108 614
ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning (ram)103 614
ap.3Myndighetsövergripande arbete inom ramen för samverkansuppdraget (ram)5 000
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet0
ap.2Informationssystemet Hermes del till RK:s disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:8

ap.3 Myndighetsövergripande arbete inom ramen för samverkansuppdraget

Beslut om utbetalning ska tas av Ekonomistyrningsverket efter samråd med referensgruppen för samverkansuppdraget. Regeringskansliet (Finansdepartementet) ska informeras löpande om planering och resursanvändning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen
ap.10Allt0
ap.2.1130Allt0
ap.2.20Allt0
ap.2.30Allt0
ap.30Allt0
ap.40Allt0
ap.50Allt0
1:8 Ekonomistyrningsverket
ap.13 1083 %0
ap.20Allt0
ap.3150Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:8 Ekonomistyrningsverket
1:8 ap.41:8 ap.2100 %
1:8 ap.51:8 ap.2100 %
1:8 ap.61:8 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:8 Ekonomistyrningsverket
ap.4ram
ap.5ram
ap.6ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen
ap.345 0009 00036 0002016
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamen avser ekonomiska åtaganden i form av avtal för utveckling och underhåll av informationssystemet Hermes. Fördelningen mellan åren av belopp för åtaganden är indikativ.  

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)15 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekonomistyrningsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2512 126
2011-02-2512 126
2011-03-2512 126
2011-04-2512 126
2011-05-2512 126
2011-06-2512 126
2011-07-2512 126
2011-08-2512 126
2011-09-2512 126
2011-10-2512 126
2011-11-2512 126
2011-12-2512 113
Summa145 499
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekonomistyrningsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Gemensamma delar Hermes
1:3 ap.4Statsredovisning, Hermes
1:3 ap.5Transaktionsdatabas, Hermes
1:3 ap.2.2Grunduppdrag
1:3 ap.2.3Övriga uppdrag
1:8 ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning
1:8 ap.3Myndighetsövergripande arbete inom ramen för samverkansuppdraget

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsverksamhet
Ekonomisk styrning-6 15165016 74916 400349-5 152
Administrativa system4 5651 90011 00012 118-1 1185 347
Tjänsteexport2 492-300350571-2211 971
Summa9062 25028 09929 089-9902 166
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offenligrättslig verksamhet
Landstingsavtal2811002 18802 1882 188
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning. Om en avgiftssättning, enligt myndigheten, motverkar syftet med en verksamhet inom områdena Prognoser och Ekonomisk styrning, får i enskilda fall principen om full kostnadstäckning frångås.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Informationssystemet Hermes

Överskottet av Hermesavgiften får användas för att ta fram en produktionsgodkänd version av Hermes i enlighet med regeringsbeslut den 3 juni 2010 (dnr Fi2010/3210).

Statlig inköpssamordning

Överlåtelse av inköpssamordningens tillgångar och skulder till Kammarkollegiet ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Hyresintäkter för landstingsavtalen

Hyresintäkterna för landstingsavtalen betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Avgifter

Följande avgifter bestäms av regeringen:

  1. avgifter för samråd enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem,
  2. avgifter för samråd enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191), och
  3. avgifter för samråd enligt 4 § förordningen (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.

Storleken på övriga avgifter bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen. Avgiftsintäkterna disponeras av myndigheten.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från statliga finansiärer. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Myndigheten undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap på att redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

Arvode till extern ordförande i redovisningsrådet ska utgå med 40 000 kronor per år och till ledamot med 19 000 kronor per år. Arvode till ledamot i internrevisionsrådet ska utgå med 19 000 kronor per år.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Lotta Ganeteg
Kopia till

Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EA
Finansdepartementet/EIT
Finansdepartementet/SF
Finansdepartementet/SMS
Finansdepartementet/UR
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Förvaltningsavdelningen/RK FC K
Förvaltningsavdelningen/RK IT
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret