Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 9

2010-12-22
Fi2010/5029
Fi2010/5790 (delvis)
Statistiska centralbyrån
Box 24300
10451 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statistiska centralbyrån
Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 02, bet. 2010/11:FiU2, rskr. 2010/11:139).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Statistiska centralbyrån (SCB) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Statistikproduktion

Målet för den anslagsfinansierade verksamheten är att producera officiell statistik av god kvalitet som är lättillgänglig för användarna.

Målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är att, genom att utföra uppdrag utifrån olika användares behov, öka möjligheterna att utnyttja det statistiska materialet och den statistiska kompetensen som finns inom SCB. Uppdrag rörande officiell statistik ska prioriteras före annan avgiftsfinansierad verksamhet.

Arbetskraftsundersökningen och förbättringen av kvaliteten i den ekonomiska statistiken, särskilt nationalräkenskaperna och konsumentprisindex, är prioriterade uppgifter. Det är även en prioriterad uppgift att förbereda produktionen av hushålls- och bostadsstatistik.

Produktiviteten ska öka med i genomsnitt minst 3 procent per år.

Myndigheten ska öka takten i det pågående arbetet med att utveckla standardiserade och kvalitetssäkrade processer för att säkerställa en effektiv och tillförlitlig statistikproduktion. Det kvalitetsarbete som påbörjats ska fullföljas och väsentliga kvalitetsförbättringar ska kunna redovisas.   

Den statistiska informationen ska göras mer tillgänglig och användbar samt underlätta förståelse och tolkning av statistiska resultat och samband.

Kostnaderna för uppgiftslämnandet till statistiken ska minska. Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är samordnade, kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företagare.

Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och som en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent från 2006 till 2012. Myndigheten ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Myndigheten ska redovisa:

  1. produktivitetsutvecklingen,
  2. bidrag från EU,
  3. företagens kostnader för uppgiftslämnandet,
  4. allmänhetens förtroende för myndigheten,
  5. arbetet med åtgärder för förbättring av den ekonomiska statistiken,
  6. vidtagna åtgärder för att öka tillgänglighet till och användbarhet av statistiken samt för att öka förståelsen av statistiska resultat och samband,
  7. prestationernas kostnader, intäkter och volym i den avgiftsfinansierade verksamheten, återrapporterat enligt den indelning som anges under avsnitt 6 Avgifter och bidrag,
  8. större insatser för extern marknadsföring och produktutveckling i den avgiftsfinansierade verksamheten, samt 
  9. kundnöjdheten i den avgiftsfinansierade verksamheten.

Myndigheten ska löpande hålla regeringen informerad om dels det pågående arbetet med att säkerställa kvaliteten i statistikproduktionen, särskilt i statistikproduktionens IT-miljö, dels åtgärder för att säkerställa den interna styrningen och kontrollen. Därutöver ska myndigheten senast den 31 maj respektive den 31 oktober 2011 lämna skriftliga delredovisningar till regeringen (Finansdepertementet) beträffande det pågående kvalitetsarbetet. En slutrapport ska lämnas senast den 30 juni 2012. 

Samordning av den officiella statistiken

Samordningen av den officiella statistiken ska stärka det svenska statistiska systemet, bidra till hög kvalitet och öka användbarheten av den officiella statistiken.

Samråd med statistikanvändare

Myndigheten ska samråda med viktiga användare innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och omfattning genomförs.

Rådet för den officiella statistiken

Myndigheten ska lämna en rapport utarbetad av Rådet för den officiella statistiken om samordningen av den officiella statistiken med uppgifter om tillgänglighet, könsuppdelning m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna om könsuppdelning ska utgöra underlag för en dialog mellan rådet och de statistikansvariga myndigheterna under 2011. Dialogen ska ha två syften; dels att förmedla resultaten till berörda statistikansvariga myndigheter, dels inhämta information om bakomliggande orsaker till att statistiken inte alltid redovisas könsuppdelad. Omfattningen av dialogerna bestäms av rådet och styrs av erfarenheter från tidigare genomförda kartläggningar.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes senast den 19 januari, 23 februari, 5 maj, 1 augusti och 28 oktober 2011 enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Mikromaterial

Myndigheten ska inom ramen för förvaltningsanslaget leverera mikromaterial till Regeringskansliet enligt särskild överenskommelse.

Sysselsättning som finansieras av kommunal sektor

Myndigheten ska senast den 30 juli 2011 till regeringen (Finansdepartementet) lämna uppgifter för 2009 om sysselsättning i kommunal sektor som utförs i näringslivet. Samråd ska ske med Regeringskansliet (Finansdepartementet) om återrapporteringens genomförande.

Nationalräkenskaperna och arbetskraftsundersökningen

Myndigheten ska leverera data från nationalräkenskaperna och arbetskraftsundersökningen på den överenskomna detaljnivå och i det format som är anpassat till Regeringskansliets (Finansdepartementets) behov. Samråd ska ske med Regeringskansliet (Finansdepartementet) om formerna för dataleveranserna.

3

Uppdrag

Arbetsplan över den anslagsfinansierade verksamheten

1. Myndigheten ska senast den 31 januari 2011 redovisa en arbetsplan för den anslagsfinansierade verksamheten under 2011. Arbetsplanen ska innehålla planerad produktion och planerade större förändringar i statistiken under året. Arbetsplanen ska även redovisa förändrade krav från EU och hur de hanteras. De delar av åtgärdsplanen för förbättring av den ekonomiska statistiken som ska införas i statistikproduktionen ska framgå av arbetsplanen. Vidare ska statusen för övriga delar av åtgärdsplanen framgå.

Statistik om det civila samhället

2. Myndigheten ska producera statistik om det civila samhället i enlighet med FN:s statistiksystem för satelliträkenskaper om ideella organisationer (ICNPO) i enlighet med regeringsbeslut den 28 januari 2010 (dnr IJ2010/137/UF). Uppdraget ska senast den 30 april 2012 redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet). För genomförandet av uppdraget disponerar SCB 1 000 000 kronor på det under utgiftsområde 17 uppförda anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn, anslagspost 5 Statistik om det civila samhället.

EDP-rapportering

3. Myndigheten ska samverka med Ekonomistyrningsverket i dess uppdrag enligt regleringsbrevet för 2011 om att utveckla ett system för en fullständig balansräkning för staten.

Skatteutfall

4. Myndigheten ska i anslutning till redovisningen av sektorsräken- skaperna även publicera årsutfall för periodiserade skatter enligt den struktur som tillämpas i statsbudgeten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:9

Statistiska centralbyrån (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån532 268
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)532 268

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statistiska centralbyrån

Kostnaderna för EU-anpassningen ska finansieras inom anslagsposten. För åtgärder avseende statistikens kvalitet beräknas 15 000 000 kronor.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 2003

1:6

Folk- och bostadsstatistik (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån0
ap.3Hushålls- och bostadsstatistik (ram)0
Disponeras av Lantmäteriet0
ap.1Lägenhetsregister (ram)0
Disponeras av Skatteverket0
ap.2Folkbokföring på lägenhet (ram)0

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Lägenhetsregister

Det är en prioriterad uppgift för Lantmäteriet att fullfölja uppbyggnaden av lägenhetsregistret.

ap.2 Folkbokföring på lägenhet

Det är en prioriterad uppgift för Skatteverket att folkbokföra på lägenheter.

ap.3 Hushålls- och bostadsstatistik

Det är en prioriterad uppgift för SCB att förbereda produktionen av hushålls- och bostadsstatistik av god kvalitet med referensåret 2011.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statistiska centralbyrån
ap.115 9683 %0
1:6 (2003) Folk- och bostadsstatistik
ap.1 (2003)0Allt0
ap.2 (2003)0Allt0
ap.3 (2003)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 (2003) Folk- och bostadsstatistik
1:6 ap.4 (2003)1:6 ap.2 (2003)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:6 (2003) Folk- och bostadsstatistik
ap.4 (2003)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)51 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statistiska centralbyråns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2544 356
2011-02-2544 356
2011-03-2544 356
2011-04-2544 356
2011-05-2544 356
2011-06-2544 356
2011-07-2544 356
2011-08-2544 356
2011-09-2544 356
2011-10-2544 356
2011-11-2544 356
2011-12-2544 352
Summa532 268
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statistiska centralbyråns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statistiska centralbyrån

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsverksamhet
Officiell statistik-25 3360115 000115 0000-25 336
Övriga uppdrag36 310-8 800295 000295 000027 510
Tjänsteexport6 673070 00070 00006 673
Summa17 647-8 800480 000480 00008 847
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av myndigheten. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Myndigheten undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap på att redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Lotta Ganeteg
Kopia till

Samtliga departement
Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EIT
Finansdepartementet/SMS
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Förvaltningsavdelningen/RK FC K
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Lantmäteriet
Sveriges Kommuner och Landsting