Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 8

2010-12-22
Fi2010/5698
Lotteriinspektionen
Box 713
645 59 STRÄNGNÄS
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Lotteriinspektionen
Riksdagen har beslutat om Lotteriinspektionens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:117).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Lotteriinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Kontroll och tillsyn

Kontroll- och tillsynsverksamheten ska leda till en hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet som faller under Lotteriinspektionens ansvarsområde och till att gällande regelverk efterlevs. Verksamheten ska även bidra till att minimera risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar.

Återrapportering

Lotterinspektionen ska fördelat på spelområdena Lotterier, Restaurangkasino- och automatspel, AB Trav och Galopp, AB Svenska Spel, AB Casino Cosmopol samt Riksgäldskontoret, redogöra för de kontroll- och tillsynsåtgärder myndigheten har vidtagit och redovisa:

- de iakttagelser som myndigheten har gjort, inklusive antal konstaterade avvikelser mot gällande regler i form av påpekanden/invändningar avseende spelverksamheten fördelat på ovanstående spelområden och efterlevnaden av dessa påpekanden/invändningar,

- de åtgärder som har vidtagits, av myndigheten och andra aktörer, inom de sektorer på marknaden som av myndigheten har identifierats som problemområden, samt

- andel nedlagd tid på respektive spelområde samt genomsnittlig styckkostnad per kontroll- och tillsynsåtgärd. Styckkostnaden ska definieras.

1.2 Kontroll av illegalt spel

Verksamheten ska bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet.

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska redogöra för de kontroll- och tillsynsåtgärder som myndigheten har vidtagit samt för hur samarbetet med berörda myndigheter har fungerat. Myndigheten ska i detta sammanhang redovisa de iakttagelser som har gjorts och de åtgärder som vidtagits till följd av dessa iakttagelser.

Lotteriinspektionen ska vidare redovisa:

- antalet utförda kontroller och en analys av vad kontrollerna visat,

- antalet av myndigheten gjorda polisanmälningar och en sammanställning av vad polisanmälningarna avsett, samt

- andra av myndigheten vidtagna åtgärder som bedöms ha bidragit till att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.   

1.3 Tillstånd och normgivning

Myndighetens föreskrifter ska vara enkla, tydliga och bidra till ett gott konsumentskydd. Tillståndsgivningen ska ge förutsättningar för en väl fungerande spelmarknad.

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska, fördelat på spelområdena Lotterier, Restaurangkasinon, Värdeautomatspel, Förströelseautomater, Typgodkännande och Övriga tillståndsärenden, redovisa:

- antalet ansökningar och antalet bifall respektive avslag, 

- antalet gällande tillstånd per den 31 december 2011, samt

- andelen nedlagd arbetstid på respektive spelområde.

Ovanstående indikatorer ska kunna följas över tid och ska kommenteras.

Myndigheten ska avseende tillstånd och normgivning redovisa:

- ärendebalansen, totalt och med fördelning över tid,

- en sammanfattande bedömning av erfarenheterna från myndighetens tillståndsgivning,

- en redogörelse för myndighetens arbete med föreskrifter och allmänna råd, samt

- antalet ärenden i och yttranden till domstol där myndigheten varit part eller berörd. 

1.4 Information

Lotteriinspektionen ska främja allmän kännedom om spel- och lotterilagstiftningen genom spridning av information och genomförande av informationsåtgärder.

Lotterinspektionen ska följa och analysera utvecklingen på spel- och lotterimarknaden, nationellt och internationellt, och vid behov informera regeringen om frågor som påverkar den svenska spelmarknaden.  

Återrappotering

Lotteriinspektionen ska redovisa utvecklingen på spelmarknaden i Sverige och internationellt.

Myndigheten ska årligen lämna en redogörelse över aktuell rättstillämpning i form av relevanta mål och meddelade domar i såväl Sverige som utlandet.

2

Organisationsstyrning

Säkerhets- och problemorienterat arbetssätt

Lotteriinspektionen ska arbeta säkerhets- och problemorienterat samt koncentrera arbetet till de sektorer på marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar bedöms vara störst.

Lotteriinspektionen ska lämna en sammanfattande redovisning över de åtgärder som myndigheten vidtagit i syfte att nå målet. Insatser i syfte att effektivisera och förbättra myndighetens verksamhet ska särskilt redovisas.

Övrig återrapportering

Lotteriinspektionen ska redovisa sina samlade kostnader för verksamheten fördelat på kostnader som avser verksamhet som bedrivs med stöd av kasinolagen (1999:355), lotterilagen (1994:1000) respektive lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636). Myndigheten ska även redovisa kostnader och intäkter per verksamhet. 

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 19 januari, 23 februari, 5 maj, 1 augusti och 28 oktober 2011.

3

Uppdrag

Riksgäldskontoret

Lotteriinspektionen ska utöva kontroll och tillsyn över den utlottningsverksamhet som bedrivs av Riksgäldskontoret inom ramen för svenska statens premieobligationslån. Uppdraget innefattar hela utlottningsverksamheten, inklusive använd utlottningsutrustning, programvara, rutiner m.m. och själva dragningsförfarandet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

15:1

Lotteriinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Lotteriinspektionen46 583
ap.1Lotteriinspektionen (ram)46 583

Villkor för anslag 15:1

ap.1 Lotteriinspektionen

För kontrollen av illegalt spel får högst 8 miljoner kronor användas under 2011.

För den egeninitierade informations- och utbildningsverksamheten får högst 11 miljoner kronor användas under 2011.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
15:1 Lotteriinspektionen
ap.11 3973 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 400
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lotteriinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-253 882
2011-02-253 882
2011-03-253 882
2011-04-253 882
2011-05-253 882
2011-06-253 882
2011-07-253 882
2011-08-253 882
2011-09-253 882
2011-10-253 882
2011-11-253 882
2011-12-253 881
Summa46 583
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lotteriinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
15:1 ap.1Lotteriinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Avigiftsintäkter
Kontroll och tillsyn94552 250-50021 00019 0002 0003 750
Tillstånd och normgivning94556008 5009 500-1 000-940
Summa2 310-50029 50028 5001 0002 810
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kontroll och tillsyn

Lotteriinspektionen ska ta ut avgifter för sin kontroll och tillsyn av spel- och lotteriverksamhet, inklusive Riksgäldskontorets utlottningsverksamhet. Storleken på avgiften för tillsyn och kontroll av den utlottningsverksamhet som bedrivs av Riksgäldskontoret bestäms av Lotteriinspektionen.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Kontrollen av illegalt spel finansieras av anslaget 15:1 Lotteriinspektionen, anslagspost 1.

Den egeninitierade utbildnings- och informationsverksamhet som Lotteriinspektionen bedriver finansieras av anslaget 15:1 Lotteriinspektionen, anslagspost 1.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Lotteriinspektionen undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Anna Skytt
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/PO
Justitiedepartementet/Å
Socialdepartementet/FH
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/KO
Finansutskottet
Kulturutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket