Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 28

2010-12-22
Fi2010/5666
Kronofogdemyndigheten
Box 1050
172 21 SUNDBYBERG
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Kronofogdemyndigheten
Riksdagen har beslutat om Kronofogdemyndighetens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 03, bet. 2010/11:SkU1, rskr. 2010/11:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Kronofogdemyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Utgiftsområde Skatt, tull och exekution

Mål

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.

Återrapportering 

Kronofogdemyndigheten ska göra en bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet.

1.2 Verksamhet Exekution

Mål

En god betalningsvilja ska upprätthållas i samhället och företeelser som kan leda till överskuldsättning ska motverkas. Medborgare och företag ska ha förtroende för Kronofogdemyndighetens verksamhet och det ska vara lätt för medborgare och företag att göra rätt för sig.

Återrapportering  

Kronofogdemyndigheten ska göra en bedömning av resultatutvecklingen med utgångspunkt i målen för verksamheten.

1.2.1 Verkställighet och indrivning

Mål

Borgenären ska i första hand få betalt för sin fordran. Om inte full betalning är möjlig ska betalning ske så långt möjligt och en tillförlitlig utredning ska levereras till borgenären. Gäldenärens rätt ska bevakas under handläggningen.

Återrapportering  

Kronofogdemyndigheten ska beskriva i vilken utsträckning som borgenären erhållit betalning för sin fordran. Även åtgärder som har vidtagits för att tillvarata gäldenärens rättigheter ska ingå i beskrivningen. Återrapporteringen ska också innefatta en bedömning av resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet.

1.2.2 Summarisk process

Mål

Utslag och beslut ska meddelas snabbt, rättssäkert och kostnadseffektivt. 

Återrapportering  

Kronofogdemyndigheten ska beskriva i vilken utsträckning utslag och beslut meddelats snabbt, rättssäkert och kostnadseffektivt. Resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet ska bedömas.

1.2.3 Skuldsanering

Mål

Ett snabbt och begripligt förfarande som leder till ett hållbart beslut ska ge överskuldsatta förutsättningar för ekonomisk rehabilitering samtidigt som berörda borgenärer får bästa möjliga betalning.

Återrapportering  

Kronofogdemyndigheten ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att göra förfarandet snabbt och begripligt och i vilken utsträckning besluten blivit hållbara. Återrapporteringen ska också innefatta en bedömning av resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet.

1.2.4 Konkurstillsyn

Mål

Tillsynen ska bidra till att konkursförvaltningen sker lagenligt, likformigt och effektivt. Vidare ska tillsynen bidra till att borgenärerna får bästa möjliga utfall.

Återrapportering 

Kronofogdemyndigheten ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att bidra till en lagenlig, likformig och effektiv konkursförvaltning samt göra en bedömning av resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet. Återrapporteringen ska också innefatta en beskrivning av vidtagna åtgärder för att borgenärerna ska få bästa möjliga utfall.

2 Övriga mål och återrapporteringskrav

2.1 Generella krav på redovisning och återrapportering

Utöver vad som framgår av (3 kap. 1§) förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska resultatet av Kronofogdemyndighetens verksamhet analyseras och kommenteras med utgångspunkt i regleringsbrevets och myndighetens uppställda mål. Slutsatser om utvecklingen och hur resultatet förhåller sig till de uppställda målen ska redovisas med utgångspunkt i den gjorda analysen.

Det som nu har sagts får leda till att påbörjade tidsserier i återrapporteringen bryts, bara om detta ingår i en genomtänkt vidareutveckling av resultatredovisningen som är tydligt redovisad tillsammans med en analys av vad förändringen innebär för möjligheten att bedöma resultatet av verksamheten.

Kronofogdemyndigheten ska i bilaga till årsredovisningen redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndigheternas underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen ska följa samma indelning som resultatredovisningen och redovisa löpande årsserier som omfattar minst tre år.

Redovisningen ska innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet totalt. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

En redovisning av spridningen mellan och inom de organisatoriska enheterna för sådana mått och indikatorer där det rör sig om omotiverade skillnader. Myndigheten ska i dessa fall redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att utjämna skillnaderna.

2.2 Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Kronofogdemyndighetens område ska vara behovsanpassad och lättillgänglig.

Återrapportering 

Kronofogdemyndigheten ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad och lättillgänglig.

2.3 Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Kronofogdemyndighetens verksamhet ska vara enkla och tidsenliga.

Återrapportering

Kronofogdemyndigheten ska beskriva arbetet med att göra reglerna enkla och tidsenliga samt göra en bedömning av i vilken omfattning åtgärderna bidragit till att uppfylla regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen. 

2.4 Internationellt samarbete 

Kronofogdemyndigheten ska ha ett gott samarbete med andra länders myndigheter avseende verkställighet och indrivning.

Återrapportering

Kronofogdemyndigheten ska beskriva de områden inom vilka det sker ett internationellt samarbete och vilka åtgärder som vidtagits för att förstärka samarbetet. Myndigheten ska också beskriva hur den information som erhålls från andra länder tas tillvara i myndighetens arbete.

2.5 Organiserad brottslighet

Kronofogdemyndigheten ska beskriva vidtagna åtgärder som bedöms ha bidragit till att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

2.6 Brottsutbytesfrågor

Återrapportering 

Kronofogdemyndigheten ska redovisa och analysera de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla arbetet med brottsutbytesfrågor på såväl strategisk som operativ nivå. Kronofogdemyndigheten ska också redovisa och kommentera det kvantitativa resultatet av myndighetens arbete att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott.

3

Uppdrag

Verksamhetsstöd

Kronofogdemyndigheten och Skatteverket ska i samråd analysera IT-investeringars ursprungliga kalkyler i relation till det faktiska utfallet. Avvikelser ska analyseras och förslag till åtgärder, som exempelvis syftar till en förbättrad hantering samt uppföljning och effekthemtagning av framtida IT-investeringar, ska redovisas.

 

Kronofogdemyndigheten och Skatteverket ska vidare i samråd analysera vilka funktioner där samverkan avseende gemensamt utnyttjande av verksamhetsstöd inom Skatteverket inte är effektivt.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 juni 2011.

Utvecklingsverksamheten

Kronofogdemyndigheten ska redovisa en handlingsplan för hur myndighetens styrning av IT-utvecklingen ska bli mer effektiv och tillförlitlig. Handlingsplanen ska även innefatta en redovisning av planerade utvecklingsinsatser, kostnader och bedömda effekthemtagningar för åren 2011-2015.

Handlingsplanen ska redovisas senast den 31 mars 2011.

Utgiftsprognoser

Kronofogdemyndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2011–2015. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoserna ska lämnas senast den 19 januari, 23 februari, 5 maj, 1 augusti och 28 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:2

Kronofogdemyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Kronofogdemyndigheten1 731 497
ap.2Kronofogdemynd - del till KFM (ram)1 731 497

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kronofogdemyndigheten
ap.251 9453 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)300 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)173 170
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25144 291
2011-02-25144 291
2011-03-25144 291
2011-04-25144 291
2011-05-25144 291
2011-06-25144 291
2011-07-25144 291
2011-08-25144 291
2011-09-25144 291
2011-10-25144 291
2011-11-25144 291
2011-12-25144 296
Summa1 731 497
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.2Kronofogdemynd - del till KFM

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna0010 64610 64600
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet001 6641 66400
Summa0012 31012 31000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättslig verksamhet
Kronofogdemyndighetens avgifter2532001 209 2501 722 000-512 750-512 750
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kronofogdemyndighetens avgifter

Avgifter, enligt förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten, i mål om verkställighet (utsökningsavgifter) och mål om betalningsföreläggande och handräckning ska redovisas mot inkomstiteln 2532.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får disponeras i verksamheten.

Avgift för administration av ålderspension med ersättning från Första - Fjärde AP-fonderna och som dras från pensionsspararnas inkomstpensionskonton, bestäms av regeringen. Avgift för administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet som dras från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton, bestäms av regeringen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Särskilt räntebärande konto utan kredit

Vissa medel som Kronofogdemyndigheten hanterar för enskildas räkning enligt utsökningsbalken (1981:774) och som deponeras hos Kronofogdemyndigheten ska sättas in på ett särskilt räntekonto utan kredit i Riksgäldskontoret.

ANM: KFM får ansöka hos ESV om undantag från allmänna råd anslutande till 15§ kapitalförsörjningsförordningen (1986:1188) i fråga om hur räntan tillförs deponenten.
På regeringens vägnar
Peter Norman
Anna C Johansson
Kopia till

Statsrådsberedningen
Finansdepartementet, BA, SMS
Justitiedepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, KO
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Skatteutskottet, riksdagen
Riksrevisionen
Domstolsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Pensionsmyndigheten
Ungdomsstyrelsen
Konsumentverket
Barnombudsmannen