Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 27

2010-12-22
Fi2010/4075, Fi2010/4119,
Fi2010/5666 (delvis)
Tullverket
Box 12854
112 98 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Tullverket
Riksdagen har beslutat om Tullverkets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 03, bet. 2010/11:SkU1, rskr. 2010/11:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Tullverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Verksamhetsstyrning

1.1 Utgiftsområde Skatt, tull och exekution

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.

Återrapportering

Tullverket ska göra en bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet.

1.1.1 Verksamhet Tull

Mål

De eftersträvade tullarna, skatterna och avgifterna, liksom efterlevnaden av in- och utförselrestriktionerna, ska säkerställas rättssäkert och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och företag i samband med in- och utförsel av varor. Brottslighet som har samband med in- och utförsel av varor ska förebyggas och bekämpas. Medborgare och företag ska ha förtroende för Tullverkets verksamhet.

Återrapportering

Tullverket ska göra en bedömning av resultatutvecklingen med utgångspunkt utifrån målen för verksamheten.

Mål 1

Tull, skatt och avgifter ska fastställas så att skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen (skattefelet) blir så liten som möjligt.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva vidtagna åtgärder för att minimera skattefelet för tull, skatt och avgifter samt göra en bedömning av i vilken grad skattefelet har förändrats. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Skattefelet totalt och fördelat på tull, skatt och avgifter.
 • Kvaliteten på de av företagen lämnade uppgifterna i samband med import.
Mål 2

Analys och kontroller av in- och utförselrestriktioner ska särskilt inriktas på hot mot hälsa, miljö och säkerhet.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur analys- och kontrollverksamheten särskilt inriktat arbetet mot in- och utförselrestriktioner på hot mot hälsa, miljö och säkerhet. Av beskrivningen ska dessutom antal upptäckta avvikelser, typ av avvikelse och viktigare kvantitetsuppgifter framgå.    

Mål 3

Fastställda belopp ska betalas i sin helhet och inom utsatt tid (uppbördsfelet). All uppbörd, såväl tull som skatt och avgifter, ska uppbäras lika effektivt.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva vidtagna åtgärder för att minimera uppbördsfelet för tull, skatt och avgifter samt göra en bedömning av i vilken grad uppbördsfelet har förändrats. Tullverket ska även beskriva hur man säkerställt att all uppbörd uppburits lika effektivt. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Uppbördsfelet; totalt och fördelat på tull, skatt och avgifter.
 • Under året debiterad och influten uppbörd fördelad på tull, skatt och avgifter.
 • Totala storleken (av årets fastställelser) av tull som vid årets slut kvarstår i de särskilda räkenskaperna för EU:s egna medel.
 • Ränteanspråk från Europeiska kommissionen p.g.a. för sent tillhandahållna egna medel.
 • Anspråk på egna medel från Europeiska kommissionen avseende krav på ekonomiskt ansvar för administrativa misstag.

Mål 4

Brottsbekämpningen ska inriktas på att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur brottsbekämpningen inriktats på att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och göra en bedömning av hur Tullverket bidragit till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Antal kriminella nätverk som är utslagna eller allvarligt störda, fördelade på narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling.
 • Resultatet av Tullverkets del av regeringens särskilda satsning för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

Mål 5

Narkotika ska ges högsta prioritet inom den brottsbekämpande verksamheten. Tullverket ska bidra till att minska tillgången av narkotika i Sverige.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur arbetet mot narkotika getts högsta prioritet och göra en bedömning av hur Tullverket bidragit till att minska tillgången av narkotika i Sverige. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Beslag av narkotika — typ, mängd och antal beslag samt beslagsvärdet mätt som samhällsnyttovärde.  

Mål 6 

Storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak ska ges hög prioritet inom den brottsbekämpande verksamheten. Tullverket ska bidra till att minska tillgången på illegalt införd alkohol och tobak i Sverige.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur arbetet mot storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak givits hög prioritet och göra en bedömning av hur Tullverket bidragit till att minska tillgången på illegalt införd alkohol och tobak i Sverige. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Beslagtagen/omhändertagen illegalt införd alkohol och tobak — mängd och antal beslag/omhändertaganden samt beslagsvärdet mätt som skattebortfall.

Mål 7

Ekonomisk brottslighet ska förebyggas och avslöjas. Brottsutredningar ska ge åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur arbetet mot den ekonomiska brottsligheten bedrivits och göra en bedömning av hur detta minskat skattefelet och begränsat den illojala konkurrensen. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Efterkontroller där ekonomisk brottslighet misstänkts — antal och undandragna avgifter.
 • Ekobrottsärenden där åtal väckts — antal och undandragna avgifter.  

1.2 Generella krav på redovisning och återrapporteringskrav

Utöver vad som framgår av (3 kap. 1§) förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska resultatet av Tullverkets verksamhet analyseras och kommenteras med utgångspunkt i regleringsbrevets och myndighetens uppställda mål. Slutsatser om utvecklingen och hur resultatet förhåller sig till de uppställda målen ska redovisas med utgångspunkt i den gjorda analysen.

Det som nu har sagts får leda till att påbörjade tidsserier i återrapporteringen bryts, bara om detta ingår i en genomtänkt vidareutveckling av resultatredovisningen som är tydligt redovisad tillsammans med en analys av vad förändringen innebär för möjligheten att bedöma resultatet av verksamheten.

Tullverket ska i bilaga till årsredovisningen redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen ska följa samma indelning som resultatredovisningen och redovisa löpande årsserier som omfattar minst tre år.

Redovisningen ska innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

2  Övriga mål och återrapporteringskrav  

2.1 Analysarbete

Tullverket ska utveckla och prioritera analysarbete.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att utveckla och prioritera analysarbete samt göra en bedömning av hur detta arbete påverkat måluppfyllelsen.

2.2 Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Tullverkets område ska vara behovsanpassad och lättillgänglig.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad och lättillgänglig.

2.3 Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Tullverkets verksamhet ska vara enkla och tidsenliga.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva arbetet med att göra reglerna enkla och tidsenliga samt göra en bedömning av i vilken omfattning åtgärderna bidragit till att uppfylla regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

2.4 Internationellt samarbete

I det internationella samarbetet ska Tullverket medverka i arbetet med att utveckla arbetsmetoder och samarbetsformer för att effektivare bekämpa gränsöverskridande brottslighet i samband med varors in– och utförsel. Därvid ska särskilt prioriteras bekämpning av narkotika-, alkohol- och tobakssmuggling samt ekonomisk brottslighet och organiserad brottslighet. I detta arbete har myndigheten en viktig uppgift i att biträda regeringen med expertis i sakfrågor samt att analysera problemställningar och föreslå ståndpunkter.

I det europeiska och övriga internationella administrativa samarbetet inom myndighetsområdet ska Tullverket prioritera insatser för regel- och procedurförenklingar, rationell användning av IT, informationsutbyte och utbildning.

Återrapportering

En beskrivning av de områden inom vilka det sker ett internationellt samarbete, hur mycket resurser som avsatts, i vilka internationella arbetsgrupper Tullverket deltagit, hur den information som erhålls från andra länder tagits tillvara samt en bedömning av vilka effekter det internationella samarbetet fått för verkets måluppfyllelse. Detta ska redovisas separat till regeringen i samband med årsredovisningen.

2.5 Kontrollverksamhet och gemensam kontrollstrategi

Tullverket ska utveckla arbetet med att samordna och prioritera operativ kontrollverksamhet inom myndigheten. Tullverket ska arbeta fram en för myndigheten gemensam kontrollstrategi.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att utveckla arbetet med att samordna och prioritera den operativa kontrollverksamheten och bedöma hur detta arbete påverkat måluppfyllelsen. Tullverket ska redovisa arbetet med den gemensamma kontrollstrategin.

 

2.6 Brottsutbytesfrågor

Återrapportering

Tullverket ska redovisa och analysera de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla arbetet med brottsutbytesfrågor på såväl strategisk som operativ nivå. Tullverket ska också redovisa och kommentera det kvantitativa resultatet av myndighetens arbete att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott.

2.7 Gränsöverskridande avfallstransporter

Återrapportering

Tullverket ska redovisa hur myndigheten använt de 3,6 miljoner kronor som tilldelats myndigheten för arbetet med tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter.

2.8 IT för en grönare förvaltning

Återrapportering

Tullverket ska redovisa hur den följt de mål och rekommendationer som regeringen beslutat i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010-2015. Återrapportering ska ske i samband med den årliga miljörapporteringen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

3

Uppdrag

e-tull och den moderniserade tullkodexen

Tullverket ska redovisa hur utvecklingsarbetet med det EU-gemensamma projektet e-Customs och inom ramen för detta, det nationella arbetet fortskrider. I redovisningen ska Tullverket lämna en beskrivning av tidsplaner och konsekvenser för Tullverket av utvecklings- och införandearbetet samt uppbyggnaden av it-stödet. Vidare bör konsekvenserna för näringslivet belysas. Redovisning ska ske senast den 1 mars 2012.

Postförsändelser

Tullverket ska i enlighet med skatteutskottets betänkande 1997/98:SkU28 Förbättrad kontroll av vissa punktskattepliktiga varor, m.m. senast vid utgången av april 2011 till Finansdepartementet redovisa antalet granskade och öppnade postförsändelser 2010 samt resultatet av dessa åtgärder, med anledning av de befogenheter Tullverket fick den 1 juli 1998 för öppning av sådana försändelser.

Kontroll av illegal privat införsel av kött- och mjölkprodukter

Tullverket ska senast den 1 februari 2011 till Statens jordbruksverk redovisa metoder för kontroll av och statistik över illegal privat införsel av kött- och mjölkprodukter i enlighet med vad som anges under rubriken "Kontroll och efterlevnaden" i bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004.

Regelförenkling

Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Tullverket ska  inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Utgiftsprognoser

Tullverket ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2011–2015. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoserna ska lämnas senast den 19 januari, 23 februari, 5 maj, 1 augusti och 28 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:3

Tullverket (Ramanslag)

Disponeras av Tullverket1 588 647
ap.1Tullverket (ram)1 588 647

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Tullverket

 1. Från anslagsposten ska kostnaderna för en av regeringen utsedd tjänsteman stationerad vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel betalas.
 2. Av anslagsposten får högst 35 000 000 kronor användas för arbete med e-tull och den moderniserade tullkodexen.
 3. Av anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas med anledning av eventuella särskilda krav från EU-kommissionen på grund av att Tullverket underlåtit att iaktta skyldigheten att fastställa och betala in traditionella egna medel. Detta ska dock inte gälla krav på egna medel till följd av beslut som ligger utanför Tullverkets kontroll. Ett exempel på detta är underlåtenhet som kan härledas till gällande svenska bestämmelser snarare än Tullverkets tillämpning av dessa. Ett annat exempel är fall där räntekostnader uppkommit till följd av att regeringen har valt att driva ett ärende mot kommissionen.
 4. Tullverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Av anslagsposten får högst 5 570 000 kronor användas för abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:3 Tullverket
ap.147 6593 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)180 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)100 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tullverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25132 387
2011-02-25132 387
2011-03-25132 387
2011-04-25132 387
2011-05-25132 387
2011-06-25132 387
2011-07-25132 387
2011-08-25132 387
2011-09-25132 387
2011-10-25132 387
2011-11-25132 387
2011-12-25132 390
Summa1 588 647
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tullverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Tullverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättslig verksamhet
Expeditions- och ansökningsavgifter00505000
Tullräkningsavgift008 7008 70000
Tullförättningsavgifter0018018000
Summa008 9308 93000
Uppdragsverksamhet
Kontroll av exportbidragsgods - Jordbruksverket002 7002 70000
Utbildning och konferenser003 7213 72100
Författningstryck mm0090090000
Ränteinkomster001 5001 50000
Kontroll av päls av katt och hund0030030000
Summa009 1219 12100
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättslig verksamhet
Dröjsmålsränta23970015 00015 00000
Avgifter vid Tullverket25410022 00022 00000
Summa0037 00037 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig verksamhet

 1. Tullverket får disponera medel från expeditions- och ansökningsavgifter, tullförrättningsavgifter samt tullräkningsavgifter. Övriga avgiftsintäkter från offentligrättslig verksamhet ska redovisas mot inkomsttitel 2541.

Uppdragsverksamhet

 1. Tullverket ska för Jordbruksverkets räkning utföra kontroller av bidragsberättigad jordbruksexport. Kompensationen för uppdragen får disponeras av Tullverket. Med hänsyn till den osäkerhet som råder avseende kontrollernas innehåll och omfattning så ska en avstämning av arbetet och utbetalad ersättning göras mellan Tullverket och Jordbruksverket per den 1 augusti 2011. Undantag från 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) medges vad gäller överenskommelsen. Tullverket ska särredovisa kostnadsutfallet i årsredovisningen i not till avgiftsinkomster.
 2. Tullverket ska utföra kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 om förbud mot utsläppande på marknaden samt import av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls. Kompensationen från Jordbruksverket får disponeras av Tullverket.
 3. Tullverket ska till Jordbruksverket månadsvis överföra influtna avgifter som uttagits med stöd av lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter samt enligt förordningen (1995:681) om växtskydd m.m.
 4. Tullverket ska månadsvis även överföra influtna avgifter till Livsmedelsverket enligt förordningen (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras6 260
Belopp angivna i tkr

Villkor

De beräknade inkomsterna avser bidrag från MSB för Tullverkets arbete inom samhällets krisberedskap.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

För de offentligrättsliga avgifter som Tullverket disponerar medges undantag från 16 § anslagsförordningen (1996:1189) i de delar som rör anslagsavräkningen.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Richard Halltell
Kopia till

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet, SMS, BA1
Jordbruksdepartementet
Näringsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, D, IM, JÄM
Skatteutskottet, riksdagen
Riksrevisionen
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Rikspolisstyrelsen
Kommerskollegium
Kustbevakningen
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Statistiska centralbyrån
Statens jordbruksverk
Livsmedelsverket
Sjöfartsverket