Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
II:11

2010-12-16
IJ2010/932/DISK
IJ2010/2190/IU (delvis)
IJ2010/2220/DISK
Ungdomsstyrelsen
Box 17801
118 94 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 13, bet. 2010/11:AU1, rskr. 2010/11:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen26 418
ap.1Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans (ram)8 320
ap.2Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner (ram)6 298
ap.3Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (ram)10 000
ap.7Stöd för insatser mot rasism och liknande former av intolerans som avser avhopparverksamhet (ram)1 800
Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen0
ap.4Informations- och utbildningsinsatser om diskrimineringslagen (ram)0
ap.6Kartläggning av diskriminering på bostadsmarknaden (ram)0
Disponeras av Kammarkollegiet500
ap.5Åtgärder mot diskriminering och rasism mm. (ram)500

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.

ap.2 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

ap.3 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering.

ap.5 Åtgärder mot diskriminering och rasism mm.

Anslagsposten avser finansiering av åtgärder mot diskriminering, rasism och liknande former av intolerans. Medlen får används efter beslut av Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

ap.7 Stöd för insatser mot rasism och liknande former av intolerans som avser avhopparverksamhet

Ungdomsstyrelsen ska efter rekvisition betala ut 1 800 000 kronor till stiftelsen Exit Fryshuset för den avhopparverksamhet som stiftelsen bedriver. Medlen ska rekvireras senast den 1 november 2011. Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning redovisa hur medlen har använts.

Prognoser

Samtliga myndigheter ska för de anslagsdelar respektive myndighet disponerar redovisa prognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Andrés Zanzi
Kopia till

Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/UF
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket
Ungdomsstyrelsen
Diskrimineringsombudsmannen