Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 29

2010-12-22
Fi2010/5790 (delvis)
Bokföringsnämnden
Box 7849
103 99 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Bokföringsnämnden
Riksdagen har beslutat om Bokföringsnämndens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 02, bet. 2010/11:FiU2, rskr. 2010/11:139).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Bokföringsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Normgivningsarbete och myndighetskontakter

Mål 

Bokföringsnämnden ska fullgöra sina uppgifter som statens expertorgan på redovisningsområdet.

Återrapportering 

Nämnden ska beskriva vilken verksamhet som har bedrivits och resursinsatserna för detta. Beskrivningen ska särskilt innefatta följande områden:

  • utfärdande av kompletterande normgivning,

  • biträde åt Regeringskansliet i redovisningsfrågor,

  • deltagande i utredningar inom kommittéväsendet,

  • yttranden över författningsförslag,

  • yttranden till domstolar om vad god redovisningssed innebär i olika avseenden,

  • hur arbetet i andra normgivande organ på redovisningsområdet har följts samt hur samarbetet med dessa har bedrivits.

1.2 Information till småföretagare m.m.

Mål 

Bokföringsnämnden ska verka för att förbättra standarden i de mindre och medelstora företagens bokföring och offentliga redovisning.

Återrapportering 

Nämnden ska beskriva vilka informationsinsatser som har genomförts och resursinsatserna för dessa samt bedöma hur insatserna bidragit till måluppfyllelsen.

1.3 Övriga mål och återrapporteringskrav

1.3.1 Enkla och tidsenliga regler 

Bokföringsnämnden ska verka för att regelverket är enkelt och anpassat till användarens behov.

Återrapportering 

Nämnden ska beskriva arbetet med att verka för ett enkelt och till användaren anpassat regelverk samt göra en bedömning av i vilken omfattning åtgärderna bidragit till att uppfylla regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

3

Uppdrag

Mätningar av företagens administrativa kostnader

Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Bokföringsnämnden ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Utgiftsprognoser

Bokföringsnämnden ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2011–2015. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoserna ska lämnas senast den 19 januari, 23 februari, 5 maj, 1 augusti och 28 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:13

Bokföringsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Bokföringsnämnden11 203
ap.1Bokföringsnämnden (ram)11 203

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:13 Bokföringsnämnden
ap.13363 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bokföringsnämnden ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar ska istället finansieras från anslaget 1:13 Bokföringsnämnden.

Bokföringsnämnden ska inte tillämpa räntekontokredit enligt kapitalförsörjningsförordningen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Bokföringsnämnden undantas från kravet enligt 9 § i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Anna C Johansson
Kopia till

Finansdepartementet, BA, SMS
Justitiedepartementet, L1
Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket