Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
13

2010-12-22
Jo2007/2865
Jo2008/1983
Jo2010/486 m.fl.
Se bilaga 1
Statens jordbruksverk
Vallgatan 8
55182 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens jordbruksverk
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens jordbruksverks verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 23, bet. 2010/11:MJU2, rskr. 2010/11:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Statens jordbruksverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella återrapporteringskrav

Jordbruksverket ska

- i återrapporteringen redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål. 

- redovisa indikatorer som beskriver utvecklingen inom sektorn och göra en bedömning av hur resultaten och effekterna förhåller sig till målen i regeringens vision.

Kostnader för EU-stöd

Jordbruksverket ska senast den 31 mars till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) redovisa totalkostnad, styckkostnad och volym för föregående års handläggning av EU-stöden.

Redovisningen ska även omfatta genomförda åtgärder för att minska administrationen, åtgärder för att åstadkomma förenklingar och en mer enhetlig regeltillämpning samt under året uppnådda kvalitetsförbättringar och effektivitetsvinster.

Statsstödsrapportering

Jordbruksverket ska, senast den 31 maj, till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) redovisa utfallet av de statliga stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde, inklusive merkostnader för insamling av kadaver i norra Sverige.

Redovisningen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av kommissionen i enlighet med bilaga III B till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget. I uppgiften ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

Strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

Jordbruksverket ska medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar innefattande tydliggörandena i regeringens skrivelse 2009/10:221.

Jordbruksverket ska senast den 16 mars 2012 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa:

- vilka av den nationella strategins prioriteringar som myndigheten utgått från under 2009-2011 samt vilka av myndighetens verksamheter som berörts eller kommer att beröras av insatserna.

- planerade och genomförda insatser med andra myndigheter samt med de organ som har det regionala tillväxtansvaret i länen.

Jordbruksverkets service till företagare

Statens jordbruksverk ska senast den 15 oktober 2011 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilken service myndigheten ger till blivande respektive befintliga företagare samt hur myndigheten arbetar för att vidareutveckla och förbättra denna service, t.ex. information, vägledning och interaktiva tjänster.

Politiken för global utveckling

Jordbruksverket ska redovisa sitt arbeta med Sveriges politik för global utveckling senast den 1 december 2011 till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet).

IT för en grönare förvaltning

Myndigheten ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning – agenda för IT för miljön 2010 – 2015. Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Prognoser för samtliga anslag

Jordbruksverket ska senast den 19 januari, 23 februari, 5 maj, 1 augusti och den 28 oktober 2011 redovisa prognoser för 2011-2015. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Därutöver ska prognoser lämnas på anslagspostnivå för anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och anslaget 1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. För landsbygdsprogrammet 2007-2013 ska prognoser även lämnas på axelnivå.

3

Uppdrag

Arbete för att förebygga och minimera risk för sanktioner

Jordbruksverket ska redovisa vilka insatser som har genomförts och planeras att genomföras för att minimera risken för sanktioner och finansiella korrigeringar av EU-medel. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 maj 2011.

Utbetalning av stöd

Jordbruksverket ska, efter samråd med länsstyrelserna, fortsätta att utveckla sitt styr- och uppföljningssystem över stödprocessen. Jordbruksverket ska styra handläggning och kontroll samt noggrant följa utvecklingen under stödåret för att säkerställa att direktstöden till lantbruket och stöd till landsbygdsåtgärder i så hög utsträckning som möjligt betalas ut så tidigt som regelverket tillåter. Jordbruksverket ska dessutom särskilt arbeta med återkrav och under 2011 hantera de återkrav som är en följd av kommissionens ställningstagande om sanktion för åren 2005-2008.

Regelförenkling

Det finns ett behov av att fortsätta och intensifiera regelförenklingsarbetet för att uppnå det övergripande målet om en märkbar positiv förändring i företagens vardag. En del i detta arbete är att minska företagens administrativa kostnader. Inom Landsbygdsdepartementets ansvarsområden är målet att de administrativa kostnaderna ska minska med 50 procent till och med utgången av 2014. Minskningen ska uppgå till minst 25 procent för varje lagstiftningsområde.

 Jordbruksverket ska redovisa hur de bedriver sitt regelförenklingsarbete samt ytterligare förslag till förenklingar för företagen inom verksamhetsområdet i syfte att uppnå en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Särskild vikt ska läggas vid arbetet att ta fram förslag till förenklingar av EU-lagstiftning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 april 2011. 

Jordbruksverket ska dessutom inom sitt ansvarsområde fortsatt bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

E-delegationen

Jordbruksverket ska förbereda och genomföra de delar i e-delegationens strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning som rör Jordbruksverket.

Inordnande av vissa fiskefrågor

Jordbruksverket ska inordna vissa fiskefrågor i organisationen enligt dir. 2010:68 om inrättande av en myndighet för havs- och vattenmiljö i samband med att Fiskeriverket avvecklas.

Omstrukturering av sockersektorn

Efter samråd med berörda länsstyrelser ska Jordbruksverket tillämpa Sveriges omstruktureringsprogram för sockersektorn för regleringsåren 2006/07 och 2008/09. Tillämpningen av programmen ska grunda sig på de av regeringen beslutade programmen som delgivits EU-kommissionen, tillämpligt EU-regelverk, förordning (2007:482) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter samt regeringsbeslut (Jo2008/1927 och Jo2008/855).

Sverige - det nya matlandet

Jordbruksverket ska redovisa sitt arbete med att nå visionen Sverige - det nya matlandet. I uppdraget ligger att redovisa arbetet så väl kvalitativt som kvantitativt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 juli 2011.

Jordbruksverket ska även följa upp och kvantitativt och kvalitativt utvärdera de projekt som under 2010 beviljats stöd från anslaget 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 juli 2011.

Jordbruksverket ges även i uppdrag att informera om de stödmedel och åtgärder som kan kopplas till Sverige - det nya matlandet. Jordbruksverket ska i sin externa kommunikation ge en samlad bild av länsstyrelsernas, Livsmedelsverkets, Sametingets och Fiskeriverkets arbete inom ramen för Sverige - det nya matlandet.

Effekter av det nationella stödet i norra Sverige

Jordbruksverket ska senast den 30 april 2011 till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) redovisa effekterna av det nationella stöd som under åren 2006-2010 beviljades till jordbruket i norra Sverige enligt förordning (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Utvecklingen av den produktion och de produktionsmetoder som gynnas av stöden och den ekonomiska utvecklingen i stödområdena i fråga samt effekterna på miljön och landsbygden ska redovisas. Även förändringar över tiden och strukturutvecklingen för respektive stödområde och produktionsgren ska redovisas. Jordbruksverket ska också redovisa vilka socioekonomiska effekter som stödet har haft under denna period mot bakgrund av att syftet med stödet är att behålla traditionell primärproduktion och bearbetning som är särskilt lämpad för klimatförhållandena i regionen.

Tekniskt underlag inför kommande landsbygdsprogram

Jordbruksverket och Skogsstyrelsen ska bistå regeringen i arbetet med att förbereda och utarbeta ett nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020. Som en del i detta arbete ska myndigheterna utarbeta ett förslag till åtgärder för det kommande landsbygdsprogrammet. Förslaget ska omfatta detaljerade beskrivningar av åtgärderna inklusive mål, indikatorer och ersättningsnivåer med bakomliggande kalkyler och beräkningar. Förslaget ska även omfatta prioriteringar mellan åtgärder, utifrån kostnadseffektivitet och administrativ hanterbarhet. Samtliga förslag som lämnas ska vara förenliga med regeringens mål om regelförenkling och en enkel hantering för stödmottagaren bör eftersträvas. Förslaget ska utformas så att det kan utgöra underlag för regeringens fortsatta arbete med ett nytt landsbygdsprogram oavsett den finansiella omfattningen. Myndigheterna ska i sitt arbete, följa och i möjligaste mån beakta de framtida EU-regelverken. Under arbetet ska myndigheterna föra en dialog med andra berörda myndigheter och organisationer. Jordbruksverket ansvarar för samordning och redovisning av uppdraget. Verket ska överlämna sitt förslag till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 30 maj 2012.

Uppdrag om kommande ändring av landsbygdsprogrammet

Jordbruksverket ska bistå regeringen i arbetet med ändring av landsbygdsprogrammet under våren 2011.

  

Strategi för växtskyddsmedel

Jordbruksverket får i uppdrag att efter samråd med Kemikalieinspektionen utarbeta en strategi för hurjordbruks- och trädgårdsnäringeni framtiden kan vara förberedd när växtskyddsmedel fasas ut från marknaden, bl.a. genom att alternativa växtskyddsmedel eller metoder finns tillgängliga. Syftet med strategin är att bibehålla förutsättningarna för en konkurrenskraftig produktion.

Strategin ska ge möjligheter att kontinuerligt fånga upp indikationer och tidiga signaler om situationen på marknaden med bland annat hjälp av EU:s gemensamma arbetsprogram och den nationella godkännandeprocessen för växtskyddsmedel. Strategin ska även kunna bidra till att bedöma hur allvarlig en situation är för jordbruks- och trädgårdsnäringen, vilka alternativa medel och metoder som finns samt visa på utvecklingsbehov. Strategin ska utarbetas i dialog med näringen och berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 december 2011.

Effektivitetsbedömningar av bekämpningsmedel

Jordbruksverket ska bistå Kemikalieinspektionen med effektivitetsbedömningar av bekämpningsmedel i ärenden om nationellt godkännande av bekämpningsmedel. Jordbruksverket ska bidra till arbetet med att korta handläggningstiderna. I detta ingår att effektivisera myndighetens handläggningsarbete.

Vattenanläggningar i jordbruket

Jordbruksverket ska tillsammans med berörda myndigheter och organisationer närmare studera olika aspekter, både av hydroteknisk- och vattenrättslig karaktär för vattenanläggningar i jordbruket och föreslå kostnadseffektiva åtgärder. Aspekter som ska studeras är förändringar av dimensioneringspraxis och olika åtgärder för att förbättra vattenkvalitén men också för utjämning av flöden. I uppdraget ingår att göra en översyn av juridiska aspekter på markavvattning i ett förändrat klimat och åtgärder för invallade områden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 december 2012.

Förslag till ändring i växtskyddslagen

Jordbruksverket lämnade den 27 september 2007 förslag till en omarbetning av växtskyddslagen (1972:318). En ny europeisk växtskyddslagstiftning väntas de kommande åren varför det finns anledning att avvakta med en mer genomgripande förändring av växtskyddslagen. Jordbruksverket ska senast den 31 mars 2011 till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) redovisa förslag till sådana författningsändringar i växtskyddslagen och de förordningar som kompletterar lagen som bedöms så viktiga att de inte kan anstå till dess en ny EU-lagstiftning antagits.

Stödjande arbete för djurskyddskontroller

Jordbruksverket ska under 2011 särskilt stödja länsstyrelserna i deras arbete med de offentliga djurskyddskontrollerna. I arbetet ska ingå att verka för ett effektivare samarbete mellan djurägare och kontrollmyndighet. För detta uppdrag har särskilda medel tillskjutits i budgetpropositionen för 2011.

Kastrering av smågrisar

Jordbruksverket ska medverka till att utveckla teknik och system inom svinproduktionen i syfte att göra det överflödigt att kastrera smågrisar utan föregående bedövning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 november 2011.

Tillsyn över djurhälsopersonal

Jordbruksverket ska redovisa använda metoder i tillsynen över djurhälsopersonalen, omfattningen av tillsynen, viktigare iakttagelser i tillsynen samt vilka eventuella skillnader som finns i landet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 mars 2012 och i tillämpliga delar innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:5

Bidrag till veterinär fältverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk104 617
ap.1Bidrag till veterinär fältverksamhet (ram)104 617

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet

Under anslaget anvisas medel för ersättning för veterinär service enligt förordningen 2009:1397 om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse. Under anslaget anvisas även medel för att minska veterinärkostnaderna för företag med avlägset belägen djurhållning avseende livsmedelsproducerande djur. Av anslaget ska högst 7 300 000 kronor användas till kostnader för avlägset belägen djurhållning. Dessa medel får disponeras enligt förordningen 2009:1396 om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader. 

Jordbruksverket ska redogöra för hur stor del av anslaget 1:5 Bidrag till veterinär fältverksamhet som disponeras till ersättning för djursjukvård till avlägset belägen djurhållning och hur dessa medel använts avseende länsvis geografisk spridning.

1:6

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk12 933
ap.2Djurhälsovård (ram)9 933
ap.4Djursjukdata (ram)3 000

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Djurhälsovård

1. Medlen disponeras för bidrag till djurhälsovård.

2. Jordbruksverket får, efter det att Lantbrukarnas Riksförbund hörts och förutsatt att huvudmännen fortlöpande redovisat verksamheten, utbetala medel till berörda organisationer med en fjärdedel per kvartal.

ap.4 Djursjukdata

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för drift av djursjukdatasystemet Vet@.

1:7

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk124 349
ap.1Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (ram)50 000
ap.2Bidrag till bekämpande av djursjukdomar (ram)33 349
ap.3Bidrag till obduktionsverksamheten (ram)7 000
ap.4Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller (ram)34 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

1. Anslagsposten får användas i enlighet med bestämmelser som regeringen meddelar i varje enskilt fall samt för ersättning enligt epizootilagen (1999:657), zoonoslagen (1999:658) och lagen (1992:1638) om provtagning på djur m.m. eller med stöd av lagarna meddelade föreskrifter.

2. För smittskyddsberedskapsuppgifter med anledning av epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658) får Jordbruksverket använda 1 000 000 kronor.

3. Anslagsposten får användas för erforderliga undersökningar vid sjukdomsutredningar, handläggning av ersättningsansökningar i samband med bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar och bisjukdomar.

4. Jordbruksverket får använda högst 2 000 000 kronor av anslagsposten för särskilda undersökningar avseende främst zoonoser, serologiska undersökningar, undersökningar avseende salmonella samt bidrag för särskilda undersökningar vid obduktioner.

5. Jordbruksverket får använda högst 2 500 000 kronor för att ersätta producenter för vissa kostnader vid upptäckt av EHEC-smitta i samband med besättningsstudier eller åtgärder som har till syfte att ge kunskaper om möjlighet till bekämpning av EHEC-bakterien.

6. För bisamhällen som förintas enligt myndighets förordnande kan ersättning lämnas enligt bisjukdomsförordningen (1974:212). Medlen får också användas för utbildning av bitillsynsmän.

ap.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar

1. Medlen får användas av Jordbruksverket för bidrag till bekämpande av vissa djursjukdomar. Jordbruksverket får även, efter hörande av Lantbrukarnas Riksförbund och efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för bekämpningen, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

ap.3 Bidrag till obduktionsverksamheten

1. Medlen får användas av Jordbruksverket för obduktionsverksamhet. Jordbruksverket får även, efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för denna verksamhet, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

ap.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller

1. Medlen får användas av Jordbruksverket för att kartlägga och dokumentera sjukdomsläget för de sjukdomar där Sverige beviljats tilläggsgarantier samt för att även i övrigt kunna utföra de sjukdomskontroller som EU ställer krav på. Medlen används även för att kontinuerligt läsa av sjukdomsläget för de sjukdomar där EU:s regler för handel med djur innebär att sjukdomsberedskapen måste höjas samt för att utbilda de veterinärer som ska utföra övervakande kontroller.  

Medlen avser också nationell medfinansiering av TSE-kontroller för riskdjur. Medlen får disponeras i enlighet med villkoren i Europeiska kommissionens beslut om statligt stöd N 164/2003.

1:9

Statens jordbruksverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk441 387
ap.1Förvaltningskostnader (ram)441 387

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Anslagsposten ska finansiera verksamheten i Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård med högst 1 550 000 kronor. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En jämförelse med föregående budgetår ska göras.

2. Inom ramen för anslaget ska täckas kostnader för granskning av vetenskapliga dossiéer i enlighet med bl.a. rådets direktiv 82/471/EEG och EU-förordningen 1831/2003/EEG om bioproteiner och säkerhetskontroller vid enskilda lantbruk, om främmande ämnen och produkter i djurfoder, hanteringen av animaliska biprodukter och läkemedel.

3. Ersättningar från EU:s budget som utbetalas till Sverige när olika regleringar införs, t.ex. bidrag för att införa vissa kontrollsystem, får föras till Jordbruksverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen får tas upp som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

4. Återbetalning av medel avseende etableringsstöd och räntestöd ska i enlighet med prop. 1993/94:236, bet. 1993/94:JoU26, rskr. 1993/94:326 av Jordbruksverket tillgodoföras Lantbrukarnas socialförsäkringsskydd.

5. Anslaget ska användas för ájourföring av blockdatabasen för att upprätthålla den kvalitet i databasen som erhållits i och med att databasen uppdaterats.

6. Av anslaget ska högst 6 000 000 kronor användas till att ersätta länsstyrelserna för deras arbete med tvärvillkorskontroller.

7. Anslaget ska användas för att ersätta Tullverket för dess särkostnader med högst 3 000 000 kronor för att utföra exportbidragskontroller av jordbruksprodukter samt för kontroller om förbud mot utsläppande på marknaden samt import av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls. Ersättning för de senare får uppgå till högst
300 000 kronor. Tullverket fakturerar Jordbruksverket månadsvis i efterskott. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En avstämning av arbetet och utbetalad ersättning ska göras mellan Tullverket och Jordbruksverket senast den 1 augusti 2011.

8. Av medlen ska minst 8 500 000 kronor användas för åtgärder inom det nationella programmet för växtgenetiska resurser.

9. Av medlen ska minst 3 000 000 kronor användas för kvalitetsuppföljning i ängs- och betesmarker samt uppföljning av småbiotoper inom NILS (nationell inventering av landskapet i Sverige). Uppföljningen är en del av uppföljningen inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Uppföljningen ska ske i samarbete med berörda myndigheter.

10. Inkomster från ärenden om växtförädlarrätt och sortlista redovisas under inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter.

11. Jordbruksverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Jordbruksverket ska betala totalt 167 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

12. Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas med anledning av särskilda krav från EU-kommissionen på grund av att Jordbruksverket underlåtit att iaktta skyldigheten att fastställa och betala in traditionella egna medel. Detta ska dock inte gälla krav på egna medel till följd av beslut som ligger utanför Jordbruksverkets kontroll. Ett exempel på detta är underlåtenhet som kan härledas till gällande svenska bestämmelser snarare än Jordbruksverkets tillämpning av dessa. Ett annat exempel är fall där räntekostnader uppkommit till följd av att regeringen har valt att driva ett ärende mot kommissionen.

13. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor användas för insatser inom energiområdet enligt budgetpropositionen för 2011. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

1:10

Bekämpande av växtsjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk8 000
ap.1Bekämpande av växtsjukdomar (ram)8 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Bekämpande av växtsjukdomar

1. Anslagsposten disponeras för kostnader för åtgärder enligt växtskyddslagen (1972:318) samt för vissa förluster till följd av sådana åtgärder, kostnader för beredskapsåtgärder, akuta skyddsåtgärder m.m. mot karantänskadegörare, kostnader för undersökningar av växtprover som av Jordbruksverket överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering, kostnader för verifiering av de svenska skyddszonerna och marknadskontroll, delar av kostnaderna för växtinspektionens internationella program.

2. Ersättning från EU-budgeten som utbetalas till Sverige i enlighet med det frivilliga stödsystemet på det fytosanitära området från EU av bl.a. ersättning för förluster till följd av ingripande enligt växtskyddslagen, infrastruktursatsningar, får redovisas som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

3. Jordbruksverket ska utarbeta ett praktiskt inriktat och fördjupat kunskapsunderlag i syfte att förebygga och hantera ökade problem med ogräs, växtsjukdomar och skadegörare, till följd av ett förändrat klimat.

1:11

Gårdsstöd och djurbidrag m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk6 599 000
ap.1Gårdsstöd och djurbidrag m.m. (ram)6 587 500
ap.4EU-medfinansierade djursjukdomar (ram)11 500

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.

1. Stöd får lämnas enligt förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

2. Gårdsstöd, stöd till produktion av stärkelsepotatis, medel avsatta för särskilt stöd samt kompletterande stödutbetalning ska redovisas mot inkomsttitel 6111 Gårdsstöd. Handjursbidrag ska redovisas mot inkomsttitel 6115 Djurbidrag. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Jordbruksverket ska inom ramen för medel avsatta för särskilt stöd lämna stöd om högst 5 000 000 kronor för kostnader för kvalitets- och marknadsföringsåtgärder för att förbättra kvaliteten hos livsmedel och jordbruksprodukter på den inre marknaden. Stöd ska även lämnas om högst 5 000 000 kronor för organisering av och deltagande i jordbruksutställningar och livsmedelsmässor inom EU. Stödet får högst motsvara 75 procent av den enskilde lantbrukarens faktiska kostnader och det maximala stödbelopp som en enskild lantbrukare under ett år kan erhålla får uppgå till högst 50 000 kronor.  

4. Återbetalda felaktigt utbetalda belopp enligt rådets förordning (EG) 1290/2005 (20 procent) och tvärvillkor enligt rådets förordning (EG) 73/2009 (25 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m. För stödåren 2005-2007 ska 100 % av återbetalda felaktigt utbetalda gårdsstöd redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

ap.4 EU-medfinansierade djursjukdomar

EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

1:12

Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk342 374
ap.1Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag (ram)287 374
ap.5Omstruktureringsfond för socker (ram)55 000

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag

1. Anslagsposten får användas för stöd som lämnas enligt förordningen (1999:1148) om EU:s förordningar om jordbruksprodukter.

2. EU-medlen avseende offentlig lagring ska redovisas mot inkomsttitel 6116 Offentlig lagring. EU-medlen avseende övrig intervention ska redovisas mot inkomsttitel 6113 Övriga interventioner. EU-medlen avseende exportbidrag ska redovisas mot inkomsttitel 6114 Exportbidrag. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Försäljningsinkomster av offentligt lagrad vara redovisas mot inkomsttitel 2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter.

4. Förverkade säkerheter tillfallande Sverige och återbetalda belopp enligt rådets förordning (EG) nr 1290/2005 (20 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 01 Kreditering av förverkade säkerheter m.m.

5. Anslagsposten får användas för att täcka statens utgifter för överskottshantering av fisk samt till stöd för producentorganisationer inom fisket för upprättande av operativa program enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

ap.5 Omstruktureringsfond för socker

1. Anslagsposten får användas för diversifieringsstöd och övergångsstöd inom sockersektorn. Stöd lämnas enligt förordningen (2007:482) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6912001 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn. Kursdifferenser på återflödet från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6912002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

1:13

Finansiella korrigeringar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk75 472
ap.1Finansiella korrigeringar m.m. (ram)75 472

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Finansiella korrigeringar m.m.

1. Anslagsposten får användas till eventuella finansiella korrigeringar och straffavgifter som följer av den gemensamma jordbrukspolitiken samt för domstols- och förhandlingskostnader med anledning av att sådana finansiella korrigeringar och straffavgifter aktualiseras.

2. Utgifter enligt villkor 1 uppkomna under följande anslag får täckas:

1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen

1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.

1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter

1:20 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten

1:24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur.

3. Anslagsposten får användas till s.k. tekniska kostnader för offentlig lagring i den mån ersättning inte erhålls från EU-budgeten.

4. Utgifter enligt villkor 3 uppkommna under anslag 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter får täckas.

5. Anslaget får användas till skadestånd.

1:19

Livsmedelsstatistik (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk23 287
ap.1Livsmedelsstatistik (ram)23 287

Villkor för anslag 1:19

ap.1 Livsmedelsstatistik

1. Anslagsposten ska användas för statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet och i första hand för statistik som är reglerad av EU. Även framtagandet av statistiska publikationer på jordbruks- och livsmedelsområdet får finansieras med anslaget.

1:20

Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk7 356
ap.1Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten (ram)7 356

Villkor för anslag 1:20

ap.1 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten

1. Anslagsposten disponeras för av EU medfinansierad statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6911 03 Jordbruks- och livsmedelsstatistik.

1:21

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk89 200
ap.1Exportfrämjande åtgärder (ram)18 020
ap.3Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn (ram)39 380
ap.4Kommunikation (ram)14 800
ap.7Jakt och fiske (ram)15 000
ap.9TSE-tester (ram)2 000

Villkor för anslag 1:21

ap.1 Exportfrämjande åtgärder

1. Anslagsposten får användas för stöd till program för exportfrämjande av svenska livsmedel. Fokus ska i huvudsak ligga på små och medelstora företag. Stöd för konsulttjänster får högst uppgå till 75 procent av kostnaderna första året ett företag söker stöd. Därefter får stödet uppgå till högst 50 procent. Konsulttjänsterna får inte vara fortlöpande eller av periodiskt slag eller röra företagets ordinarie driftsutgifter, t.ex. annonskostnader. Stöd för deltagande i mässor och utställningar får högst uppgå till 75 procent av merkostnaderna för hyra, uppförande och drift av utställningsmontern första året ett företag söker stöd. Därefter får stödet uppgå till högst 50 procent. 

Jordbruksverket ska betala ut medel till Exportrådet, efter rekvisition, för verksamhet som avser exportfrämjande av livsmedel.

2. Programmet ska ledas av en styrgrupp vars ledamöter utses av Exportrådet. Minst hälften av styrgruppen ska bestå av representanter från berörda företag som representerar, för programmet, viktig kompetens, framför allt i form av exporterfarenhet eller produktspecifik erfarenhet.

3. Av anslaget får 520 000 kronor användas till ambassadprojekt. Jordbruksverket ska samråda med UD om användningen av medlen.

4. Stöd enligt villkor 1-3 för åtgärder som omfattas av artikel 107 i EUF-fördraget får endast lämnas med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse, eller med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004. Jordbruksverket ska kontrollera att de stödtak som anges i kommissionens förordningar (EG) nr 1998/2006 och 875/2007 inte överskrids.

5. Av anslaget får 2 500 000 kronor användas till landgodkännande vid livsmedelsexport.

6. Återrapportering ska ske i särskild rapport i samband med Jordbruksverkets årsredovisning.

ap.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn

1. Anslagsposten får användas för stöd till insatser på livsmedelsområdet och utbetalas av Jordbruksverket för åtgärder som bidrar till en förbättrad konkurrenskraft inom livsmedelssektorn. Medlen ska bidra till att uppfylla regeringens vision Sverige - det nya matlandet. Av medlen ska minst 8 000 000 kronor avse åtgärder i syfte att främja ekologisk livsmedelsproduktion. Av medlen ska därutöver 2 000 000 kronor användas till kompetenshöjande insatser på området mervärden i svenskt jordbruk.

2. Jordbruksverket ska samråda med näringens aktörer, inklusive myndigheter, vid framtagande av kriterier för godkännande av projekt.

3. Av anslaget ska minst 7 000 000 kronor användas för kompetenshöjande insatser på området måltider inom offentlig sektor, vilket även ska inkludera offentlig upphandling av livsmedel. Medel kan även ges till aktörer som ska göra en inventering av nationella projket vilka avser att stödja samverkan mellan skola och primärproduktion. Medlen utbetalas efter ansökningsförfarande till aktörer som ska genomföra regionala eller nationella projekt. Jordbruksverket ska samråda med Livsmedelsverket om användningen av medlen.

4. Medel enligt villkor 1-3 får utbetalas i enlighet med den förordning som kommer att ersätta förordning (2008:80) om stöd till insatser på livsmedelsområdet. Utbetalning får ske först då denna förordning trätt i kraft och Europeiska kommissionen offentliggjort sammanfattningar av stödordningen på sin hemsida. Stöd till marknadsfrämjande åtgärder för ekologiska produkter får betalas ut först när kommissionen godkänt stödet.

5. Av anslaget ska 1 500 000 kronor användas för att skapa möjligheter till samarbetsformer mellan rennäringen, jaktnäringen, de areella näringarna och det småskaliga fisket i syfte att synliggöra den samiska matproduktionen och matkulturen. Jordbruksverket ska samråda med Sametinget om användningen av medlen. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

6. Av anslagna medel ska 2 100 000 kronor användas för att främja produktion och avsättning av svenska kvalitetsprodukter i form av svensk medfinansiering till informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder beslutade av EU-kommissionen under perioden 2006-2008 enligt rådets förordning (EG) nr 2826/2000 av den 19 december 2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden, rådets förordning (EG) nr 2702/1999 av den 14 december 1999 om informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land eller rådets förordning (EG) nr 3/2008 av den 17 december 2007 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland. 

7. Av anslagna medel ska 300 000 kronor utbetalas till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) för att inom ramen för Ekologiskt Forum följa upp aktionsplanen ”Aktionsplan 2010 - För en ökad ekologisk konsumtion och produktion”. Användningen av medel ska redovisas till Jordbruksverket. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket. 

8. Medlen får även användas för planerings- och uppföljningskostnader förknippade med verksamheten under anslaget.

ap.4 Kommunikation

1. Anslagsposten får användas till arbetet med kommunikation för att förmedla bilden av Sverige - det nya matlandet. Jordbruksverket ska betala ut medel till Visit Sweden, efter rekvisition, för verksamhet som avser kommunikation för att förmedla bilden av Sverige - det nya matlandet. Projektägare är Jordbruksverket, Visit Sweden och Exportrådet. Visit Sweden ska samråda med Jordbruksverket och Exportrådet om användningen av medel.  

2. Av anslaget får 2 000 000 kronor användas till matlandetambassadörerna för att ersätta dem för de aktiviteter de deltar i. Matlandetambassadörerna ska lämna kostnadsräkning för aktiviteterna. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

3. Av anslaget får 2 800 000 kronor användas för att finansiera svenskt deltagande i jordbruksmässan Grüne Woche i Berlin. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.7 Jakt och fiske

1. Av anslaget får 3 000 000 kronor användas för att koordinera den svenska vattenbruksnäringen. I detta arbete ingår att skapa en gemensam myndighetsingång för företagare inom vattenbruk.

2. Av anslaget får 2 000 000 kronor utbetalas till SLU för deras avelsarbete för att förbättra den odlade fiskens egenskaper.

3. Av anslaget får 8 500 000 kronor tillföras det svenska fiskeprogrammet. Av dessa får 3 000 000 kronor användas för att bidra till diversifiering inom det småskaliga fisket, 3 000 000 får användas för att stärka fiskeområdena och 2 500 000 kronor får användas för insatser riktade till vattenbruk.

4. Av anslaget får 500 000 kronor utbetalas till länsstyrelsen i Stockholms län för att utreda och testa möjligheterna att samordna distribution och marknadsföring av lokalt fångad fisk och lokalt producerade fiskeprodukter. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

5. Av anslaget får 500 000 kronor användas för att etablera ett lokalt nätverk mellan vilthanteringsanläggningar, förädlingsföretag, dagligvaruhandeln och restauranger i en specifik avgränsad region. Jordbruksverket ska samråda med Svenska jägarförbundet om användningen av medlen. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

6. Av anslaget får 500 000 kronor utbetalas till Sameskolstyrelsen för satsningar inom skolmat och det samiska köket. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.9 TSE-tester

1. Anslagsposten disponeras för kostnader för de obligatoriska TSE-kontroller som utförs vid slakt av nötkreatur som slaktas för att användas som livsmedel. Ersättningen utgår enligt art. 16.1 g i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget för statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001, (EUT L 358, 16.12.2006, s. 3), och får enbart betalas ut om villkoren i artiklarna 16.1 g, 16.2, 16.3 och 18 i förordning (EG) nr 1857/2006 är uppfyllda. Jordbruksverket ska föra ett sådant detaljerat register över stödordningen som avses i art. 20.2 i förordningen (EG) nr 1857/2006.

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

1:23

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk3 380 698
ap.4Nationellt stöd, stödområde 1-3 (ram)311 000
ap.5Återföring av handelsgödselmedel (ram)166 625
ap.6Återföring av handelsgödselmedel, ej fördelade (ram)33 375
ap.8Honungsprogrammet, nationell medfinansiering (ram)1 775
ap.9Landsbygdsprogram 2007-2013 (ram)2 867 923

Villkor för anslag 1:23

ap.4 Nationellt stöd, stödområde 1-3

1. Nationellt stöd får utbetalas enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Från anslagsposten får utbetalas högst 2 860 000 kronor för ersättning för merkostnader för transport av självdöda eller nödslaktade tamdjur från jordbruk i norra Sverige i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. Ersättningen utgår för kostnader för bortskaffande av självdöda eller nödslaktade djur enligt artikel 16.1  d i kommissionens förordning nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget för statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 (EUT L 358, 16.12.2006, s. 3) och får enbart betalas ut om villkoren i artiklarna 16.1 d, 16.2, 16.3 och 18 i förordning (EG) nr 1857/2006 är uppfyllda. Ersättningen utbetalas till Svensk Lantbrukstjänst AB som organiserar upphandling och fakturering av kadaverhanteringen i stödområdet. Jordbruksverket ska genom revision kunna kontrollera att beräkning av merkostnaden för norra Sverige, områdesavgränsningen och andra villkor för stödberättigande och ekonomisk redovisning av stödet uppfylls. Medel som inte har använts i enlighet med de av Jordbruksverket fastställda villkoren ska återbetalas. Utbetalningar av ersättning för merkostnader för insamling av kadaver redovisas särskilt. Jordbruksverket ska föra ett sådant register över stödordningar som avses i artikel 20.2 i förordning (EG) nr 1857/2006.

ap.5 Återföring av handelsgödselmedel

1. Av anslagna medel ska 54 000 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Lantbruksforskning för forsknings- och utvecklingsverksamhet med syfte att främja en hållbar utveckling, bl.a. avseende växtnäring och klimat, inom jordbruket och trädgårdsnäringen. Utöver ovannämnda belopp ska 8 000 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Lantbrukets Utveckling för insatser med syfte att främja en hållbar utveckling inom trädgårdsnäringen i enlighet med EU-kommissionens beslut i stödärende N 327/01. Stöd får dock endast lämnas för åtgärder som är förenliga med avsnitt IV.J, IV.K eller VI.D i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 2007-2013 (2006/C 319/01) eller avsnitt 9 i Gemenskapens rambestämmelser om statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (2006/C 323/01). Stiftelsen Lantbruksforskning och Stiftelsen Lantbrukets Utveckling ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen har använts. Jordbruksverket ska säkerställa att åtgärder som erhållit stöd från Stiftelsen Lantbruksforskning och Stiftelsen Lantbrukets Utveckling inte samtidigt erhållit medel från andra stödordningar.

2. Av anslaget ska högst 12 000 000 kronor utbetalas till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande för forskning inom hästområdet, varav minst 7 000 000 kronor ska avse samfinansierad forskning för vilken näringen avsätter lika mycket. 

3. Av anslaget ska högst 16 500 000 kronor användas för arbete med att införa direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel. Medlen ska också användas för genomförande av handlingsprogrammet av bekämpningsmedel i jordbruks- och trädgårdsnäringen (Jordbruksverkets rapport 2008:14) och då i första hand verksamhet rörande funktionstester av lantbrukssprutor och fläktsprutor. Avseende utbildningsverksamhet riktad till testare av lantbrukssprutor och fläktsprutor får högst 600 000 kronor användas. Bidrag för köp av testutrustning får betalas ut i enlighet med förordning (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor och fläktsprutor. Medel får även användas för att bredda tillgången av växtskyddsmedel för grödor som odlas i mindre omfattning och för mindre användningsområden, standardiseringsarbete samt för att understödja en utveckling och en ökad tillämpning av integrerat växtskydd inom jordbruks- och trädgårdsnäringen, undersökning avseende användningen av växtskyddsmedel, projekt för ökad tydlighet avseende etiketter på växtskyddsmedel samt utarbetande av riskindikatorer.

4. Av anslaget ska högst 13 500 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Lantbruksforskning och Stiftelsen Lantbrukets Utveckling för forsknings- och utvecklingsverksamhet för att främja hållbara produktionsmetoder inom jordbruket och trädgårdsnäringen med syfte att bidra till uppfyllelsen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Prioriterade områden är forsknings- och utvecklingsverksamhet med syfte att understödja utvecklingen av ett integrerat växtskydd bl.a. mot bakgrund av genomförandet av direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel. Medel ska också användas för att identifiera behov, potential och prioriteringar liksom att utveckla alternativa (t.ex. biologiska, kemiska och odlingstekniska) bekämpningsstrategier, metoder och tekniker till det traditionella växtskyddet. Användningen av medel ska ske efter samråd med Jordbruksverket och Lantbrukarnas Riksförbund. 

5. Av anslaget ska högst 14 500 000 kronor användas för att främja hållbara produktionsmetoder inom jordbruket och trädgårdsnäringen i syfte att bidra till att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. Medel får användas för informations- och rådgivningsverksamhet med syftet att minska övergödningen i Östersjön. Av medlen får högst 1 000 000 kronor användas för internationella utvecklingsinsatser, det s.k. Baltic Deal. Av medlen får högst 1 000 000 kronor användas för att säkerställa jordbrukets deltagande i arbetet med att införliva Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. Av avsatta medel ska högst 1 000 000 kronor avse framtagande av en syntesrapport omfattande sådana forskningssatsningar som bedrivs sedan 2009 med syfte att öka fosforutnyttjandet i jordbruket och minska förlusterna till vatten. Användningen av medel för dessa tre ovan nämnda ändamål ska ske efter samråd med Lantbrukarnas Riksförbund.  Av avsatta medel får högst 500 000 kronor användas för kartering av jordar i svensk jordbruksmark i syfte att kunna rikta klimat- och växtnäringsåtgärder på ett kostnadseffektivt sätt.

6. Av anslagna medel ska högst 5 500 000 kronor användas för informations-, forsknings- och utvecklingsarbete som syftar till att minska utsläppen från jordbruk som orsakar klimatförändring, till att minska behovet av fossil energi samt för att hantera de förändrade förutsättningarna som är en följd av klimatförändringen. Medel för informationsarbete ska avse allmänna och inte företagsspecifika informationsinsatser. Av anslagna medel får högst 500 000 kronor användas för uppdrag om olika aspekter av vattenanläggningar i jordbruket. Användningen av medel ska ske efter samråd med Lantbrukarnas Riksförbund och Stiftelsen Lantbruksforskning.

7. Av anslagna medel ska 2 000 000 kronor utbetalas till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för att utveckla växtförädlingen av grödor avsedda för odling i Svealand och Norrland. SLU ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen har använts. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket. 

8. Av anslagna medel ska högst 725 000 kronor användas som medfinansiering för nationella program i enlighet med förordning (1998:1345) om stöd till biodling och artikel 105 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter.  Den EU-finansierade delen av stödet anvisas under anslag 1:24.

9. Av anslagna medel ska högst 6 000 000 kronor användas för forsknings- och utvecklingsverksamhet rörande djurskydd samt till prövning av nya tekniska system i djurhållningen. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket. 

10. Av anslaget ska 5 000 000 kronor utbetalas till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Medlen ska användas för att stödja utvecklingen av en effektiv samordning av djurskyddsarbetet inom EU. Samordningen ska t.ex. omfatta djurskyddsforskning, arbete med välfärdsindikatorer och med socioekonomiska konsekvensanalyser. Användningen av medel ska ske efter samråd med Jordbruksverket och Lantbrukarnas Riksförbund. Av ovanstående belopp ska högst 100 000 kronor avse Europarådets arbete med aktuella djurskyddskonventioner. SLU ska följa utvecklingen på området. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket. 

11. Av anslaget ska högst 3 000 000 kronor användas för utvecklingsverksamhet som främjar kvalitetssäkring inom jordbruket rörande miljö och djurskydd. Användningen av medel ska ske efter samråd med Lantbrukarnas Riksförbund och Stiftelsen Lantbruksforskning. 

12. Högst 20 000 000 kronor får disponeras av Jordbruksverket för àjourföring av blockdatabasen samt för digitalisering av landskapselement. Outnyttjade medel från 2010 avsatta för Jordbruksverket för samma ändamål får nyttjas 2011.

13. Högst 4 000 000 kronor får disponeras för investering i laboratorieutrustning och lokalkostnader vid NordGen (Nordiskt genresurscenter) i Alnarp. Investeringen utgör en engångskostnad.

14. I tillämpliga fall får medel i punkterna ovan användas som svensk medfinansiering i landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013 i enlighet med programmet och tillämpligt EU-regelverk.  

15. Jordbruksverket får för administrationskostnader i samband med hantering av verksamheten under anslagsposten samt för uppföljning av verksamheten disponera högst 1 900 000 kronor. 

16. Av anslagna medel till Kemikalieinspektionen under 2009 och 2010 får 800 000 kronor användas för att förstärka nuvarande insatser vid Jordbruksverket avseende effektivitetsbedömningar i ärenden av godkännande av växtskyddsmedel och 3 400 000 kronor för arbete med att införa direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel.

17. Medel enligt punkterna ovan får endast beviljas om detta är förenligt med bestämmelserna om statligt stöd och offentlig upphandling. Medel som utgör statligt stöd enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget enligt punkterna 2 (stöd till hästnäringen) och 3 (utbildningsverksamhet riktad till testare av lantbrukssprutor och fläktsprutor samt medel för att bredda tillgången av växtskyddsmedel för vissa grödor i den mån detta utgör stöd till producenter av växtskyddsmedel) utgår enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse. När det gäller medel som används för forsknings- och utvecklingsinsatser ska de krav som anges i avsnitt 9 i Gemenskapens rambestämmelser om statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (2006/C 323/01), EUT C 323, 30.12.2006 s.1 uppfyllas. Medel som enligt punkt 5 används för informations- och rådgivningsverksamhet med syfte att minska övergödningen till Östersjön och som uppfyller kriterierna för statligt stöd riktad till primärproducenter av jordbruksprodukter ska uppfylla vad som anges i avsnitt IV.K i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 2007-2013 (2006/C 319/01), EUT C 319, 27.12.2006 s.1._

ap.6 Återföring av handelsgödselmedel, ej fördelade

Medel får användas först efter beslut av regeringen.

ap.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering

1. Anslagsposten får användas för bidrag som lämnas i enlighet med EG:s förordning (EG) nr 797/2004 om åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter. Den EU-finansierade delen av stödet anvisas under anslaget 1:24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 2.

ap.9 Landsbygdsprogram 2007-2013

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ersättning får även lämnas samt återkrav hanteras i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 och med tillämplig nationell lagstiftning.

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning. Medlen får användas enligt följande:

 • För det nationella landsbygdsnätverket i enlighet med de ekonomiska ramar som finns fastställda i landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013.
 • Högst 1 150 000 kronor får disponeras för övervakningskommitténs sekretariat.
 • Högst 12 500 000 kronor får disponeras för uppföljning och utvärdering.
 • Högst 3 500 000 kronor får disponeras för Jordbruksverkets kostnader för avskrivningar av egenutvecklade IT-system till följd av förberedelser och igångsättning av programmets genomförande.
 • Högst 1 250 000 kronor får disponeras för Sametingets kostnader för programmets genomförande. Outnyttjade medel från 2010 för kostnader avseende 2010 avsatta för motsvarande ändamål får disponeras.
 • Högst  42 500 000 kronor får disponeras för länsstyrelsernas kostnader för genomförande av landsbygdsprogrammet i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet. Fördelningen av medel mellan länsstyrelserna ska ske i samråd med länsstyrelserna utifrån detta syfte och utifrån förväntade kostnader för programmets genomförande. Outnyttjade medel från 2010 för kostnader avseende 2010 avsatta för motsvarande ändamål får disponeras.
 • Högst 2 000 000 kronor får disponeras av Jordbruksverkets för kostnader för avskrivningar av egenutvecklade IT-system till följd av förberedelser och igångsättning av förändringar i landsbygdsprogrammet år 2010.
 • Högst 2 000 000 kronor får disponeras av Jordbruksverket för programmets genomförande 2011.
 • Outnyttjade medel från 2010 avsatta för Jordbruksverket för kostnader avseende arbete med blockdatabasen får disponeras av Jordbruksverket.
 • Outnyttjade medel från 2010 för kostnader avseende 2010 avsatta för Skogsstyrelsens kostnader för förberedelser och igångsättning av programmets genomförande får disponeras av Skogsstyrelsen.

En detaljerad redovisning av hur medlen i ovannämnda punkter har använts ska lämnas till regeringen.  

1:24

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk3 242 895
ap.3Honungsprogrammet, EU-finansiering (ram)2 500
ap.7Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel (ram)3 240 395

Villkor för anslag 1:24

ap.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering

1. Stöd får användas för bidrag som lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 797/2004 om allmänna tillämpningsregler för åtgärder som syftar till att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung. För svensk medfinansiering anvisas motsvarande belopp under anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 2 och anslagspost 5.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från EU:s Jordbruksfonder. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

ap.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ersättning får även lämnas samt återkrav hanteras i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 och med tillämplig nationell lagstiftning.

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning. Medlen får användas enligt följande:

 • För det nationella landsbygdsnätverket i enlighet med de ekonomiska ramar som finns fastställda i landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013.
 • Högst 1 150 000 kronor får disponeras för övervakningskommitténs sekretariat.
 • Högst 12 500 000 kronor får disponeras för uppföljning och utvärdering.
 • Högst 3 500 000 kronor får disponeras för Jordbruksverkets kostnader för avskrivningar av egenutvecklade IT-system till följd av förberedelser och igångsättning av programmets genomförande.
 • Högst 1 250 000 kronor får disponeras för Sametingets kostnader för programmets genomförande. Outnyttjade medel från 2010 för kostnader avseende 2010 avsatta för motsvarande ändamål får disponeras.
 • Högst  42 500 000 kronor får disponeras för länsstyrelsernas kostnader för genomförande av landsbygdsprogrammet i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet. Fördelningen av medel mellan länsstyrelserna ska ske i samråd med länsstyrelserna utifrån detta syfte och utifrån förväntade kostnader för programmets genomförande. Outnyttjade medel från 2010 för kostnader avseende 2010 avsatta för motsvarande ändamål får disponeras.
 • Högst 2 000 000 kronor får disponeras av Jordbruksverkets för kostnader för avskrivningar av egenutvecklade IT-system till följd av förberedelser och igångsättning av förändringar i landsbygdsprogrammet år 2010.
 • Högst 2 000 000 kronor får disponeras av Jordbruksverket för programmets genomförande 2011.
 • Outnyttjade medel från 2010 avsatta för Jordbruksverket för kostnader avseende arbete med blockdatabasen får disponeras av Jordbruksverket.
 • Outnyttjade medel från 2010 för kostnader avseende 2010 avsatta för Skogsstyrelsens kostnader för förberedelser och igångsättning av programmets genomförande får disponeras av Skogsstyrelsen.

En detaljerad redovisning av hur medlen i ovannämnda punkter har använts ska lämnas till regeringen.  

1:25

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk26 830
ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (ram)22 830
ap.3Omställningspremie och energieffektivisering (ram)4 000

Villkor för anslag 1:25

ap.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet

1. Anslaget får användas för försöks- och utvecklingsverksamhet i syfte att bidra till uppfyllelse av relevanta delmål inom ramen för miljökvalitetsmålen som berör jordbruket, särskilt Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Av anslaget får medel användas för studier av genetiskt modifierade växters påverkan på den biologiska mångfalden. Av anslaget ska minst 6 000 000 kronor avse verksamhet rörande ekologisk produktion.

2. Medel får användas för utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter samt för internationellt standardiseringsarbete.

3. Från anslaget ska utbetalas 3 500 000 kronor till Fritidsodlingens Riksorganisation för informations- och rådgivningsverksamhet samt 750 000 kronor till Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation. Fritidsodlingens Riksorganisation och Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen har använts. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.

ap.3 Omställningspremie och energieffektivisering

1. Av anslaget ska 3 000 000 kronor användas för en omställningspremie från fossila till icke-fossila bränslen i jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

2. Av anslaget ska 1 000 000 kronor användas för energieffektivisering inom de areella näringarna. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

1:26

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 616
ap.1Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (ram)2 616

Villkor för anslag 1:26

ap.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

1. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till Länsstyrelserna i Dalarnas, Västra Götalands och Värmlands län.

2. Jordbruksverket får disponera anslaget för bidrag till yttre rationalisering enligt förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.

3. Under 2011 får bidrag beviljas till genomgripande omarrondering (genomgripande strukturrationalisering) men även till successiv omarrondering. Anslaget ska i första hand disponeras för projekt för genomgripande omarrondering i Dalarnas län. Under 2011 får högst 
500 000 kronor av medlen även disponeras för projekt i Västra Götalands samt Värmlands län.

4. Jordfonden får användas för inlösen av fastigheter enligt jordförvärvslagen (1979:230) och förordningen (1989:281) om jordfonden. Resultatet av verksamheten ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statlig verksamhet.

1:27

Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk1 029
ap.1Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (ram)1 029

Villkor för anslag 1:27

ap.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

1. Fjällägenheterna förvaltas av länsstyrelserna. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition.

2. Jordbruksverket disponerar anslaget för bidrag och ersättningar enligt 8 a § rennäringsförordningen (1993:384). Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

3. Bidrag till investeringar i byggnader samt till underhåll och upprustningsåtgärder får lämnas till arrendatorer av lägenhet som äger eller uppför egna hus om dessa behövs för lägenhetens brukande. Bidrag får lämnas med högst 80 procent av den godkända kostnaden om inte särskilda skäl föreligger. I byggkostnaden ska inte inräknas värdet på virke eller annat material som staten kostnadsfritt tillhandahåller arrendatorn.

4. Avträdesersättningar beräknas med motsvarande tillämpning av punkterna 1-5 i regeringens beslut (Industridepartementet) den 26 juni 1980 angående upplåtelsevillkor för kronotorp m.m.

5. Bidrag såsom ersättning för kost och logi får lämnas med högst 4 000 kronor per år.

6. Beräknade inkomster under anslaget är 200 000 kronor. Inkomsterna får användas för de under anslaget angivna ändamålen.

7. Vid försäljning av fjällägenhet eller del därav får köpeskillingen bestämmas till belopp som understiger marknadsvärdet om detta med hänsyn tagen till omständigheterna bedöms skäligt.

8. Anslaget får inte användas för förvaltningskostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag till veterinär fältverksamhet
ap.103 %0
1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
ap.2300Inget0
ap.488Inget0
1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.11 500Inget0
ap.21 000Inget0
ap.3230Inget0
ap.41 000Inget0
1:9 Statens jordbruksverk
ap.113 6833 %0
1:10 Bekämpande av växtsjukdomar
ap.1240Inget0
1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
ap.1659 555Inget0
ap.4345Inget0
1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
ap.132 587Inget0
ap.51 650Inget0
1:13 Finansiella korrigeringar m.m.
ap.12 264Inget0
1:19 Livsmedelsstatistik
ap.16993 %0
1:20 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten
ap.1221Inget0
1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.1540Inget0
ap.31 518Inget0
ap.4444Inget0
ap.7450Inget0
ap.960Inget0
1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.9286 792366 2150
1:24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.30Inget0
ap.7324 290398 1820
1:25 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.1805Inget0
ap.30Inget0
1:26 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
ap.178Inget0
1:27 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.
ap.131Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
1:23 ap.21:23 ap.4100 %
1:23 ap.31:23 ap.6100 %
1:23 ap.71:23 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
ap.3ram
1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
ap.4ram
1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.1ram
ap.2ram
ap.3ram
ap.7ram
1:24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.5ram
1:25 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.2ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.12 5002 500
1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
ap.1230 000230 000
1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
ap.1110 00085 00025 000
ap.540 00040 0000
1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.32 0002 000
1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.93 697 5002 036 9151 660 5852015
ap.52 0002 0000
ap.82 5002 5000
1:24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.32 5002 5000
ap.73 797 5002 131 5141 665 986
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)170 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)78 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2536 782
2011-02-2536 782
2011-03-2536 782
2011-04-2536 782
2011-05-2536 782
2011-06-2536 782
2011-07-2536 782
2011-08-2536 782
2011-09-2536 782
2011-10-2536 782
2011-11-2536 782
2011-12-2536 785
Summa441 387
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens jordbruksverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättslig verksamhet
Djur7 529-68024 80024 900-1006 749
Växt5555012 40012 600-200405
Utsäde-1 0243008 0007 700300-424
Tillsyn-3 771-13028 30027 500800-3 101
Distriktsveterinärerna004 4004 40000
Summa3 289-46077 90077 1008003 629
Uppdragsverksamhet
Vatten-2 36710011 60011 400200-2 067
Utsäde-2 8401 48024 00023 300700-660
Tillsyn-7-904 3004 3000-97
Distriktsveterinärerna4 5014 100529 500529 50008 601
Summa-7135 590569 400568 5009005 777
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig verksamhet

Djur

Resultatområde Djur omfattar införsel av djur, GMO-verksamhet, godkännande av anläggningar för tillverkning av foder och anläggningar för bearbetning och hantering av animaliska biprodukter, pass för sällskapsdjur, djurmärken, exportpass, hundregister, verksamhet enligt djurskyddsförordningen (1988:539), prövning av ansökan om legitimation eller annan verksamhet enligt 4 kap. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, utbildning av officiella veterinärer samt den del av gränskontroll och övriga officiella uppdrag, t.ex. karantänsuppdrag som ej utförs av Distriktsveterinärerna. Även verksamheten med dispenser för djurtäthet är inräknat.  

Växt

Resultatområde Växt omfattar fytosanitär verksamhet, saluföring av trädgårdsväxter, GMO-verksamhet men exklusive tillsyn. Även myndighetsuppdrag är inräknat.

Utsäde

Resultatområde Utsäde omfattar certifiering av utsäde och viss analys exklusive tillsyn. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Resultatområde Tillsyn omfattar tillsyn inom fytosanitär verksamhet, kvalitetskontroll av frukt och grönsaker, GMO-verksamhet inom växtområdet, retursystem för plastflaskor och metallburkar, äggmärkning, anläggningar för animaliska biprodukter, fodertillverkning och verksamhet inom utsädesområdet.

Distriktsveterinärerna

Resultatområde Distriktsveterinärerna innefattar officiella uppdrag som utförs av distriktsveterinärer. Myndighetsuppdrag är inräknat. 

Uppdragsverksamhet

Vatten

Uppdragsverksamheten utgörs av vattenhushållning. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Uppdrag inom resultatområde Tillsyn utgörs av verksamheten Köttklassificering.

Utsäde

Uppdragsverksamheten inom resultatområde Utsäde utgörs av laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter samt kvalitetsanalys av foder- och kvarnspannmål. Myndighetsuppdraget är inräknat.

Distriktsveterinärerna

Uppdragsverksamheten utgörs av distriktsveterinärverksamhet. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Avgifternas storlek och disposition

Avgifternas storlek bestäms av Jordbruksverket, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191) eller vad som anges i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Avgiftsinkomsterna får disponeras av Jordbruksverket, som även får disponera de avgifter man med stöd av annan författning får ta ut.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

- Investeringar i anläggningstillgångar som sker under anslaget 1:27 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. ska inte finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar ska i stället finansieras från anslag.

- Jordbruksverket medges undantag från 5, 16 och 18 §§ anslagsförordningen (1996:1189) i de delar som rör anslagsavräkningen  av myndighetsuppdrag till Distriktsveterinärerna på anslaget 1:5 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen.

- För fytosanitär verksamhet medges Jordbruksverket undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter ska finansieras med anslaget 1:10 Bekämpande av växtsjukdomar. Jordbruksverket medges undantag från 5, 16 och 18 §§ anslagsförordningen (1996:1189) i de delar som rör anslagsavräkningen.

- Jordbruksverket medges undantag från 18 § anslagsförordningen (1996:1189) avseende anslaget 1:13 Finansiella korrigeringar m.m. Avräkning får göras minst halvårsvis.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Stöd för bekämpande av djur- och växtsjukdomar som omfattas av artikel 107.1 i EUF-fördraget får endast lämnas för åtgärder som är förenliga med avsikt V.B.4 i Gemenskapernas riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 2007-2013 (2006/C319/01), EUT C319, 27.12.2006 s.1. I den mån medel används till forsknings- och utvecklingsinsatser som omfattas av artikel 107 i EUF-fördraget ska verksamheten uppfylla de krav som anges i avsnitt 9 i Gemenskapens bestämmelser om statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (2006/C 323/01), EUT C 323, 30.12.2006 s. 1.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Linda Persson
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA, SF
Försvarsdepartementet/SSK
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Samtliga länsstyrelser
Sveriges lantbruksuniversitet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Kemikalieinspektionen
Statens energimyndighet
Kammarkollegiet
Fiskeriverket
Nordiskt Genresurscenter
Stiftelsen Lantbruksforskning

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 13, 2010-12-22

Diarienummerförteckning

Jo2007/2865
Jo2008/1983
Jo2010/486
Jo2010/833
Jo2010/2540
Jo2010/2864
Jo2010/3258
Jo2010/3540
Jo2010/3593
Jo2010/3690 (delvis)

Senast uppdaterad: