Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 6

2010-12-22
Fi2010/5791
Skatteverket
Solna strandväg 10
171 94 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslagen 1:1, 1:2 och 1:3 inom utgiftsområde 25
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning, anslaget 1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader och anslaget 1:3 Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 25, bet. 2010/11:FiU3, rskr. 2010/11:141).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1:1

Kommunalekonomisk utjämning (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket85 003 373
ap.1Kommunalekonomisk utjämning kommuner (ram)61 339 072
ap.2Kommunalekonomisk utjämning landsting (ram)23 664 301

1:2

Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket3 017 231
ap.1Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (ram)3 017 231

1:3

Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket4 050
ap.1Bidrag till Rådet för kommunal redovisning (ram)1 050
ap.2Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser (ram)3 000
ap.3Bidrag till ett nationellt benchmarkingprojekt (ram)0

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för kommunal redovisning.

ap.2 Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för främjande av kommunala analyser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Kommunalekonomisk utjämning
ap.118 4023500
ap.27 0991500
1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader
ap.190 51700
1:3 Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området
ap.1000
ap.2000
ap.3000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Peter Norman
Eva Eklund
Kopia till

Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Finansdepartementet/EIT
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Rådet för kommunal redovisning
Rådet för främjande av kommunala analyser
Sveriges Kommuner och Landsting