Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:23

2010-12-22
S2010/9174/SK (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:10
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:10 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 09, bet. 2010/11:SoU1, rskr. 2010/11:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:10

Bidrag för mänskliga vävnader och celler (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet74 000
ap.2Bidrag för mänskliga vävnader och celler (ram)74 000

Villkor för anslag 1:10

ap.2 Bidrag för mänskliga vävnader och celler

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till landsting, engångsvis utan rekvisition, i enlighet med bilaga 1.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:10 Bidrag för mänskliga vävnader och celler
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:10 Bidrag för mänskliga vävnader och celler
1:10 ap.11:10 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
1:10 Bidrag för mänskliga vävnader och celler
ap.1ram
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Lena Rehnberg
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet - Enheten för kommunal ekonomi
Finansdepartementets rättssekretariat
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Finansutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Socialstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting