Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 16

2010-12-22
Fi2010/5790 (delvis)
Kompetensrådet för utveckling i staten
Box 120 12
102 21 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Kompetensrådet för utveckling i staten
Riksdagen har beslutat om Kompetensrådet för utveckling i statens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 02, bet. 2010/11:FiU2, rskr. 2010/11:139).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prioriterade utbildningar

Krus ska tillhandahålla EU-utbildningar av generellt intresse för statsförvaltningen och andra av Regeringskansliet prioriterade utbildningar. Den närmare omfattningen av och inriktningen på dessa utbildningar ska bestämmas i samråd med Regeringskansliet (Statsrådsberedningen).

Myndigheten ska redovisa vilka utbildningar som har genomförts och sammanställa statistik över deltagarna, med en särskild redovisning av deltagarna från Regeringskansliet uppdelad på respektive departement.

Utbildningar inför uttagningsprov

Krus ska genomföra utbildningar inför uttagningsprov till EU:s institutioner. I uppdraget ingår att bistå de som sökt till ett uttagningsprov med aktiv utbildning och relevanta förberedelser i de olika stegen i uttagningsprocessen. 

Krus ska göra en bedömning av behov och ta fram en plan för utbildningar inför uttagningsprov under verksamhetsåret 2011 samt upprätta en indikativ budget för detta. Planen bör utgå från European Personnel Selection Office planerade ordinarie uttagningsprov inom ramen för planeringscykeln för 2011. Krus ska informera Regeringskansliet (Statsrådsberedningen) om planen och en indikativ budget. Informationen i dessa delar ska vara Regeringskansliet (Statsrådsberedningen) tillhanda senast den 26 februari 2011.

Myndigheten ska senast den 30 juni och 31 december 2011 till Regeringskansliet (Statsrådsberedningen) redovisa vilka utbildningar som anordnats inför uttagningsprov samt lämna en samlad bedömning av resultatet i förhållande till behov och indikativ budget. Redovisningen ska även omfatta antalet deltagare och kostnaderna för utbildningarna.

Nordisk och europeisk utbytestjänstgöring

Krus ska i sin årsredovisning beskriva utvecklingen inom området nordisk och europeisk utbytestjänstgöring samt redovisa vilka insatser som myndigheten har gjort inom området.

Samverkan och erfarenhetsutbyte

Krus ska samordna det statliga nätverket mot korruption.

Myndigheten ska i sin årsredovisning redovisa vilka myndigheter som deltagit i nätverket mot korruption samt vilka insatser nätverket gjort. 

Strategisk komptensförsörjning i statsförvaltningen

Krus ska senast den 31 december 2011 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) redovisa behovet av strategisk kompetens- försörjning i statsförvaltningen och lämna förslag till samlade stödinsatser.

3

Uppdrag

Strategiska projekt

Myndigheten ska genomföra ett program för kvinnors karriärutveckling i staten i enlighet med regeringsbeslut den 5 juni 2008 (dnr Fi2008/2097). Krus ska svara för avrapporteringen i stället för dåvarande Verket för förvaltningsutveckling (Verva). Krus ska senast den 15 april 2011 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Social- departementet). Av redovisningen ska även framgå hur medlen har använts.

Krus ska under två år, 2010 och 2011, i enlighet med regeringsbeslut den 16 april 2009 (dnr Fi2009/3563) genomföra ett projekt om offentligt etos som innehåller satsningar som vänder sig till hela statsförvaltningen, med särskilt fokus på cheferna i förvaltningen.

Myndigheten ska i enlighet med regeringsbeslut den 4 november 2010 (dnr IJ2010/1873/JÄM) genomföra en kompetenssatsning i syfte att stödja myndigheternas arbete med att utveckla rutiner och policies för att hantera frågor som rör köp av sexuella tjänster, konsumtion av pornografi m.m. bland statsanställda i samband med tjänsteutövning. Satsningen ska erbjudas statliga myndigheter och deras anställda.

Prognoser

Krus ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska lämnas senast den 19 januari, 23 februari, 5 maj,
1 augusti och 28 oktober 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2

Kammarkollegiet (Ramanslag)

Disponeras av Kompetensrådet för utveckling i staten15 577
ap.3Kompetensrådet för utveckling i staten (ram)15 577

Villkor för anslag 1:2

ap.3 Kompetensrådet för utveckling i staten

Av anslagsposten får högst 700 000 kronor avse utbildningar inför uttagningsprov till EU:s institutioner, så kallade concours.

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor (Ramanslag)

Disponeras av Kompetensrådet för utveckling i staten0
ap.3Kompetensrådet för utveckling i staten (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kammarkollegiet
ap.3467Allt0
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)300
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 700
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kompetensrådet för utveckling i statens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-251 298
2011-02-251 298
2011-03-251 298
2011-04-251 298
2011-05-251 298
2011-06-251 298
2011-07-251 298
2011-08-251 298
2011-09-251 298
2011-10-251 298
2011-11-251 298
2011-12-251 299
Summa15 577
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kompetensrådet för utveckling i statens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.3Kompetensrådet för utveckling i staten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen
Utbildningsverksamhet005 0005 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifterna får utan hinder av de begränsningar som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) disponeras av Krus och ska redovisas mot anslagsposten 1:2 ap.3 Kammarkollegiet.

Avgifternas storlek bestäms av Krus.

För deltagare från Regeringskansliet i EU-utbildningar och andra prioriterade utbildningar ska Krus kvartalsvis fakturera Regerings- kansliet. Till fakturan ska en redovisning av antalet deltagare och deltagande departement bifogas.

Krus får ta ut avgifter för stödinsatser till enskilda myndigheter, som inte ingår i de generella insatser som erbjuds inom ramen för projektet om offentligt etos. Intäkterna disponeras av Krus.

Av avgifterna hänförs 3 000 000 kronor till EU-ubildningar och        2 000 000 kronor till projektet om offentligt etos.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Krus undantas från kravet att redovisa en risk- och sårbarhetsanalys enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Lars Stenström
Kopia till

Statsrådsberedningen/EU
Finansdepartementet/BA 1
Finansdepartementet/SMS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Facket för Service och Kommunikation (SEKO)
Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR/S, P och O)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco-S)