Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2010-12-22
N2010/7970/ITP
N2010/8200/KLS (delvis)
Post- och telestyrelsen
Box 5398
102 49 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Post- och telestyrelsen
Riksdagen har beslutat om Post- och telestyrelsens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 22, bet. 2010/11:TU1, rskr. 2010/11:138) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Post- och telestyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

IT för miljön

Post- och telestyrelsen ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010-2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Avgiftsuttag

Post- och telestyrelsen ska i årsredovisningen redovisa avgiftsuttaget uppdelat på de lagar med stöd av vilka myndigheten tar ut avgifter för att bedriva sin verksamhet.

Utgiftsprognoser

Post- och telestyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2011-2015 i informationssystemet Hermes, enligt instruktioner från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas. Redovisningen ska göras senast den 19 januari, den 23 februari, den 5 maj, den 1 augusti och den 28 oktober 2011.

3

Uppdrag

1 Bredbandsstrategi för Sverige

Post- och telestyrelsen ska arbeta för att målen i regeringens Bredbandsstrategi för Sverige ska nås. Myndigheten ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa arbetet i samband med årsredovisningen för 2011. Lägesrapporter ska lämnas senast den 31 maj 2011 och senast den 17 oktober 2011.

Myndigheten har i enlighet med strategin följande uppdrag:

1.1 Ökad användning av befintliga offentliga medel för bredbandsutbyggnad

Post- och telestyrelsen ska verka för att öka användningen av de offentliga medel som finns tillgängliga för utbyggnad av bredband. Myndigheten ska sammanställa tillgång till och förbrukning av sådana medel samt resultat av satsningarna. Uppdraget ska utföras i samverkan med berörda myndigheter och aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2012.

1.2 Uppföljning och analys av tillgängligheten till IT-infrastruktur          

Post- och telestyrelsen ska beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgängligheten till infrastruktur, respektive tjänster för elektronisk kommunikation. Översikten ska grunda sig i en geografisk kartläggning av de områden där det finns respektive saknas förutsättningar för tillgång till IT-infrastruktur. Tillgången ska redovisas särskilt i förhållande till målen i Bredbandsstrategi för Sverige. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2012.

1.3 Uppföljning och analys av bredbandsstrategin   

Post- och telestyrelsen ska följa upp målen och insatsområdena i bredbandsstrategin med utgångspunkt i de indikatorer som myndigheten presenterat i rapporten PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin. Uppföljningen ska innehålla en analys av hur tillgången till IT-infrastruktur kommer att utvecklas framledes med hänsyn till teknisk och marknadsmässig utveckling. Uppföljningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och berörda aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2011 samt senast den 31 maj 2012.

1.4 Effektivare samordning kring planerade grävarbeten

Post- och telestyrelsen ska redovisa myndighetens arbete med att förbättra samordning, informationshantering och koordinering av grävarbeten utifrån myndighetens rapport Effektivare samordning kring planerade grävarbeten. Syftet är att underlätta samverkan mellan olika aktörer vid utbyggnad av bl.a. IT-infrastruktur och motverka avgrävning av IT-infrastruktur vid andra grävarbeten.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2011.

1.5 Samhällsomfattande tjänster

Post- och telestyrelsen ska redovisa resultatet av myndighetens arbete för att säkerställa de samhällsomfattande tjänsterna enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt en analys av om och i så fall hur förutsättningarna för samhällsomfattande tjänster ändras över tiden. Redovisningen ska ske till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2011.

2 Uppföljning och analys rörande posttjänster

Post- och telestyrelsen ska göra en uppföljning och analys rörande posttjänster med följande information:

- den faktiska och möjliga tillgängligheten till posttjänster i landets alla delar samt

- konkurrenssituationen på olika delmarknader inom postområdet, särskilt i fråga om hinder för marknadstillträde och de åtgärder som myndigheten vidtagit och hur den nya regleringen på postområdet har påverkat utvecklingen på postmarknaden.

Vidare ska följande redovisas:

- hur tillståndsvillkoret för postoperatörer har efterlevts,

- hur prisregleringen i 9 § postförordningen (2010:1049) har efterlevts samt

- arten och omfattningen av de klagomål från allmänheten som framförts till postoperatörer och till myndigheten.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2011.

3 Grundläggande betaltjänster

Post- och telestyrelsen ska utreda och analysera hur grundläggande betaltjänster ska tillhandahållas efter den 22 juni 2012, särskilt till äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen ska analysera möjligheten att använda elektroniska kommunikationstjänster. I uppdraget ingår att analysera möjligheten att initiera utvecklingsprojekt, som finansieras via anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade, med en sådan inriktning.

Uppdraget ska samordnas och redovisas tillsammans med myndighetens uppdrag att kartlägga tillgång till och analysera behov av grundläggande betaltjänster samt föreslå och förbereda nödvändiga statliga insatser (N2010/5062/ITP).

4 Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning

Post- och telestyrelsen ska medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar innefattande tydliggörandena i regeringens skrivelse 2009/10:221.

Myndigheten ska senast den 16 mars 2012 till Regeringskansliet (Näringsdeparementet) redovisa

- vilka av den nationella strategins prioriteringar som myndigheten utgått från under 2009, 2010 och 2011 samt vilka av myndighetens verksamheter som berörts eller kommer att beröras av insatserna och

- planerade och genomförda insatser med andra myndigheter, de organ som har det regionala tillväxtansvaret i länen samt andra berörda aktörer.

5 Regelförenkling

Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Post- och telestyrelsen ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Annan tidpunkt för redovisning av uppdrag

Post- och telestyrelsens uppdrag enligt detta regleringsbrev kan efter särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och myndigheten rapporteras vid annan tidpunkt än vad som angivits ovan.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:1

Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen25 372
ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (ram)25 372
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Anslagsposten 1 får användas för myndighetens förvaltningskostnader i den mån dessa inte täcks av avgifter, innefattande

- förvaltningskostnader för upphandling av samt ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning, för grundläggande betaltjänster,

- kostnader för insatser för ökad nät- och informationssäkerhet samt åtgärder inom samhällets krisberedskap och civilt försvar för skydd av elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid,

- kostnader för avveckling av verksamheten vid Sveriges IT-incidentcentrum om högst 5 miljoner kronor,

- finansiering av projekt och uppdrag vilka syftar till att förverkliga de delar avseende förtroende, tillgänglighet och säkerhet som beskrivs i regeringens proposition Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället (prop. 2004/05:175), regeringens proposition Tillgängliga elektroniska kommunikationer (prop. 2009/10:193) samt- kostnader inom området kvalificerade elektroniska signaturer.

2:2

Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen148 749
ap.1Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (ram)148 749
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning

Anslagsposten 1 får användas till utgifter i samband med upphandling av eller ersättning för, samt nödvändiga informationsinsatser för

- posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster som bedöms vara av särskild vikt för personer med funktionsnedsättning,

- utsträckt posttjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd,

- befordran av blindskrift,

- nummerupplysningstjänster och förmedlingstjänster för personer med funktionsnedsättning,

- utvecklingsprojekt med inriktning på IT-användning för personer med funktionsnedsättning hos Tal- och punktskriftsbiblioteket och andra myndigheter och organisationer,

- finansiering av uppdrag till Talboks- och punktskriftbilblioteket, Taltidningsnämnden och Post- och telestyrelsen om den framtida taltidningsverksamheten (jmfr. Ku2010/1124/MFI) med högst 5 000 000 kronor samt

- särskilda utredningar till ett belopp om högst 6 000 000 kronor, 

- utvecklingsprojekt, andra insatser för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom IT och elektronisk kommunikation samt elektroniska tjänster, som t.ex. användbarhet och tillgänglighet inom e-förvaltningen. Insatserna ska genomföras med berörda aktörer såsom exempelvis Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam).

2:3

Grundläggande betaltjänster (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län2 000
ap.2Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna (ram)2 000
Disponeras av Post- och telestyrelsen47 000
ap.3Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen (ram)44 500
ap.4Grundläggande betaltjänster - uppföljning m.m. (ram)2 500
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet0
ap.1Till Regeringskansliets disposition för grundläggande betaltjänster m.m. (ram)0

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna

Anslagsposten 2 får användas för bevakning av att det finns grundläggande betaltjänster som svarar mot samhällets behov. Anslaget får användas för de uppgifter som länsstyrelserna ska utföra enligt 64-65 §§ förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion samt länsstyrelsernas regleringsbrev vad gäller grundläggande betaltjänster.

ap.3 Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten 3 får användas för upphandling av grundläggande betaltjänster inklusive grundläggande betaltjänster för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i landsbygd.  

ap.4 Grundläggande betaltjänster - uppföljning m.m.

Anslagsposten 4 får efter regeringens beslut användas för uppföljning och upphandling av grundläggande betaltjänster inklusive grundläggande betaltjänster för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i landsbygd.  

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen120 000
ap.1Del till Post- och telestyrelsen (ram)100 000
ap.2Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer-del till Post- och telestyrelsen (ram)20 000

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten 1 får användas för åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid. Anslagsposten får även användas till upphandling av och ersättning för tjänster, utrustning, m.m. för att skydda samhället mot allvarliga hot och påfrestningar på elektroniska kommunikationer i fredstid.

ap.2 Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer-del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten 2 får användas till åtgärder för driftsäkra och tillgängliga elektroniska kommunikationer.

Det inbegriper stöd till projekt som syftar till att etablera ny passiv IT-infrastruktur som möjliggör hög överföringskapacitet eller kanalisation för sådan infrastruktur i områden där utbyggnad inte bedöms ske på marknadsmässig grund. IT-infrastrukturen ska vara tillgänglig till skäliga och icke-diskriminerande villkor för marknadens aktörer.

Närmare villkor för sådana stöd ges i förordning.

Stöd som medfinansiering till stöd från Landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013 i enlighet med förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder avseende satsningar på bredband.

Stöd kan ges vid anläggning av kanalisation enligt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation.

Post- och telestyrelsen ansvarar för att utforma anvisningar för hur ansökan om medel ska göras, krav på medfinansiering samt riktlinjer avseende robusthet, driftsäkerhet m.m. Anvisningarna ska utformas i samarbete med berörda aktörer.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas till kostnader för administration av dessa åtgärder.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter
ap.17613 %0
ap.203 %0
2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
ap.14 4623 %0
ap.20Inget0
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.31 335Inget0
ap.40Inget0
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.13 000Allt0
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
ap.1220 000100 00099 5062015
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.195 00085 0007 7622013
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)45 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)37 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

5.2

Utbetalningsplan

Till Post- och telestyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-252 114
2011-02-252 114
2011-03-252 114
2011-04-252 114
2011-05-252 114
2011-06-252 114
2011-07-252 114
2011-08-252 114
2011-09-252 114
2011-10-252 114
2011-11-252 114
2011-12-252 118
Summa25 372
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Post- och telestyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offenligrättslig verksamhet
Elektronisk kommunikation12 897-9 000229 000230 000-1 0002 897
Post6 210-1 30023 00024 300-1 3003 610
RTTE2 827-1 9007 0007 400-400527
Elektroniska signaturer005500
Summa21 934-12 200259 005261 705-2 7007 034
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elektronisk kommunikation

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Post

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av postlagen (2010:1045) ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

RTTE

Radio- och teleterminalutrustning

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Elektroniska signaturer

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer ska delvis finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. För den del av verksamheten avseende elektroniska signaturer som inte täcks av avgifter ska Post- och telestyrelsen avräkna anslaget 2:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter, anslagsposten 1.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offenligrättslig verksamhet
Obeställbara brev28110025025000
Totalförsvar945300100 000100 00000
Summa00100 250100 25000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Obeställbara brev

För det fall ett öppnat brev innehåller pengar som vid förvaringstidens utgång tillfallit staten ska dessa redovisas mot inkomsttitel 2811, Övriga inkomster av statens verksamhet.

Totalförsvar

Avgiftsuttaget för att finansiera åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid som sker med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation har fastställts till sammanlagt högst 100 000 000 kronor under 2011 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 22, bet. 2009/10:TU1, rskr. 2009/10:117).

Avgiftsuttaget för 2011 fastställs enligt 37 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation. Avgifterna ska redovisas mot inkomsttitel 9453, Avgifter för telekommunikation.

Post- och telestyrelsen ska betala totalt 111 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB. Post- och telsestyrelsen bör kunna använda och samverka med Rakel.

På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Nils Hertzberg
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ST
Försvarsdepartementet/SSK
Näringsdepartementet/KLS
samtliga länsstyrelser
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Tal- och punktskriftsbiblioteket
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap