Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:44

2010-12-22
U2010/7682/SAM/S
U2010/7748/S
Sameskolstyrelsen
Box 155
96224 JOKKMOKK
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Sameskolstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Sameskolstyrelsens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Sameskolstyrelsen och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

Sameskolstyrelsens uppgifter framgår av sameskolförordningen (1995:205). 

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Samisk förskola och fritidshem 

Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun erbjuda förskole- och fritidshemsverksamhet där verksamheten helt eller delvis genomförs på samiska.

Myndigheten ska redovisa följande resultat:

- antalet barn som omfattas av verksamhet med förskola och fritidshem samt en jämförelse med de två föregående åren.

- intäkter och kostnader per plats i förskola och fritidshem och en jämförelse med de senaste två åren med analys och kommentar.

Myndigheten ska analysera behovet av att utveckla kvaliteten i samisk förskola och fritidshem samt redovisa vilka insatser som genomförts under året.

1.2 Undervisning

Sameskolstyrelsen ska ge samers barn en utbildning med samisk inriktning. Myndigheten ska redovisa följande:

- antalet barn och elever i förskoleklass, sameskola och i integrerad samisk undervisning fördelat på årskurser och skolenheter,

- den totala kostnadsutvecklingen för verksamheten och kostnaden för undervisning per barn och elev och en jämförelse med de senaste två åren,

- andelen elever i sameskolan som når målen i årskurs 6 enligt kursplanen i samiska, uppdelad på elever med samiska som första språk respektive som andraspråk,

- andelen elever i årskurserna fem och nio som inte når målen i alla ämnen enligt kursplanerna för sameskolan eller i den integrerade undervisningen, inklusive en analys av orsaker samt en bedömning av åtgärder som behövs för att öka måluppfyllelsen, och

- antalet elever med skolskjuts och antalet elever som får stöd till boende utanför hemmet samt kostnader för detta per elev.

Myndigheten ska analysera behovet av utvecklingsinsatser för undervisning i samiska samt redovisa genomförda insatser för att utveckla utbildningen vid sameskolorna och den integrerade samiska undervisningen.

1.3 Läromedel

Myndigheten ska redovisa sina insatser under året uppdelade på de tre språkvarieteterna.

1.4 Utgiftprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoser lämnas senast:

den 19 januari,

den 23 februari,

den 5 maj,

den 1 augusti, och

den 28 oktober.

2

Organisationsstyrning

Myndigheten ska i all sin verksamhet ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt konventionen om barnets rättigheter.

Alla uppgifter som rör individer ska så långt som möjligt vara uppdelade på kön.

Myndigheten ska redovisa hur den samverkar med Statens skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten samt andra myndigheter, organisationer och huvudmän.

3

Uppdrag

Sameskolstyrelsen ska redovisa sitt arbete med att utöka den integrerade samiska undervisningen. Myndigheten ska även redovisa detta arbete i en särskild rapport till Sametinget senast den 1 februari 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:4

Sameskolstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Sameskolstyrelsen26 659
ap.1Sameskolstyrelsen (ram)26 659

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Sameskolstyrelsen

Föreskrifterna i 4 och 7 §§ förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. ska tillämpas på Sameskolstyrelsen. Därvid ska kategori E gälla.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:4 Sameskolstyrelsen
ap.11 3333 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sameskolstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-252 222
2011-02-252 222
2011-03-252 222
2011-04-252 222
2011-05-252 222
2011-06-252 222
2011-07-252 222
2011-08-252 222
2011-09-252 222
2011-10-252 222
2011-11-252 222
2011-12-252 217
Summa26 659
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sameskolstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Sameskolstyrelsen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Avgiftsbelagd verksamhet
Samisk förskola, fritidshem och skolverksamhet0024 00051 000-27 000-27 000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sameskolstyrelsens verksamhet är att avgiftsintäkterna från hemkommunerna för förskola, fritidshem förskoleklass samt undervisning i sameskolan delvis ska täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster ska finansieras från anslaget 1:4 Sameskolstyrelsen ap. 1.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet samt förskoleklass för samiska barn (2 kap. 3 § sameskolförordningen [1995:205]). Sameskolstyrelsen ska ta ut en avgift från kommunen för denna verksamhet. Inkomsten disponeras av Sameskolstyrelsen.

Ersättning från hemkommunen för en elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1995:50) om ersättning för elever i sameskolan. Intäkterna disponeras av myndigheten och ska särredovisas i årsredovisningen. Antalet elever och ersättningens storlek från respektive kommun ska framgå.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Margareta Wiman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Jordbruksdepartementet, jakt-, fiske- och sameenheten
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, enheten för diskrimineringsfrågor
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sametinget