Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
12

2010-12-22
Jo2010/3690 (delvis)
Skogsstyrelsen
55183 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Skogsstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Skogsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 23, bet. 2010/11:MJU2, rskr. 2010/11:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Skogsstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella återrapporteringskrav

Utöver vad som anges i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Skogsstyrelsen redovisa:

1) Hur Skogsstyrelsens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål. 

2) Årsarbetskraft, intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat för verksamheterna: lagtillsyn; rådgivning, utbildning och information; inventering, uppföljning och utvärdering; statligt stöd; övriga myndighetsuppgifter och för uppdragsverksamhet.

Utfall och prognoser

Skogsstyrelsen ska redovisa prognoser för åren 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 19 januari, 23 februari, 5 maj, 1 augusti och den 28 oktober 2011.

Vidare ska myndigheten, vid ovan nämnda datum, till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) särskilt redovisa prognosen för anslag 1:2 Insatser för skogsbruket uppdelat på anslagspost ap.1 Bidrag till skogsbruket, ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet samt ap.4 Stormstöd. För ap.4 Stormstöd ska prognosen specificeras på de olika stöden.

Stormstöd

Skogsstyrelsen ska redovisa utbetalningen av stöd till anläggning av ny skog i enlighet med förordningen (2006:171) om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog. Utnyttjandet av de olika anläggningsstöden, baserat på areal och kostnad, ska särredovisas. Redovisningen ska göras för respektive år perioden 2005-2011.

Återrapportering av uppgifter finansierade från anslag 1:2

Skogssstyrelsen ska särskilt redovisa arbetet med:

- Förbättrad biotopinventering, övervakning av biologisk mångfald och nya skyddsformer.

- Att utveckla och analysera metoder för hyggesfritt skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk) utifrån ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala aspekter.

Statsstödsrapportering

Myndigheten ska senast den 31 maj 2011 till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) redovisa utfallet av de statliga stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde.

Redovisningen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av kommissionen i enlighet med bilaga III B till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget. I uppgiften ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

Ökade kunskaper om klimatförändringarnas påverkan på skogsbruket

Skogsstyrelsen ska redovisa hur den dels har arbetat med, dels hur den avser att fortsatt arbeta med att förmedla kunskap till skogsägare och andra verksamma i skogsbruket, kring hur klimatförändringarna kan komma att påverka skogsbruket och möjliga anpassningsåtgärder i syfte att nå skogspolitikens jämställda mål.

Jämställdhetsintegrering i Skogsstyrelsens verksamheter

Skogsstyrelsen ska redovisa hur ett jämställdhetsperspektiv har integrerats i myndighetens verksamheter. Redovisningen ska ange insatsernas inriktning, vilka verksamheter som omfattas samt bedömda resultat. Redovisningen ska även innehålla en redogörelse av eventuella åtgärds- och utvecklingsbehov.

Politiken för global utveckling

Skogsstyrelsen ska senast den 1 december 2011 till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) redovisa hur myndigheten har bidragit till Sveriges politik för global utveckling.

Skogsstyrelsens service till företagare

Skogsstyrelsen ska senast den 15 oktober 2011 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilken service myndigheten ger till blivande respektive befintliga företagare samt hur myndigheten arbetar för att vidareutveckla och förbättra denna service, t.ex. information, vägledning och interaktiva tjänster.

3

Uppdrag

PÅGÅENDE UPPDRAG:

Övervaka skadeinsektspopulation i stormdrabbade områden i södra Sverige

Skogsstyrelsen har ett fortsatt ansvar för att övervaka skadeinsektspopulationen i de stormdrabbade områdena samt i angränsande områden i södra Sverige och ska löpande rapportera till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet). Av rapporteringen ska det bland annat framgå volymen angripet virke, en riskanalys, om några åtgärder har vidtagits eller planeras, förslag på åtgärder som bör vidtas samt en prognos för kommande period. Rapporter ska lämnas den 12 maj, den 30 september, och den 9 december 2011 till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet).

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Skogsstyrelsen ska under perioden 2007-2013 verka för ett effektivt genomförande av Sveriges landsbygdsprogram. I detta ingår att Skogsstyrelsen till förvaltningsmyndigheten (Jordbruksverket) ska rapportera om programmets genomförande och resultat enligt förvaltningsmyndighetens riktlinjer.

EU och internationell verksamhet

Under 2011 ska Skogsstyrelsen särskilt bistå Regeringskansliet i EU-arbetet, i det all-europeiska skogssamarbetet Forest Europe, i arbetet i FN:s skogsforum (UNFF), FN:s Economic Commission for Europe (UNECE), råvaruavtalet för tropiskt timmer i International Tropical Timber Organization (ITTO), i arbetet i Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO), FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD), FN:s ramkonvention för klimatförändringar (UNFCCC) samt i det nordiska ministerrådssamarbetet.  

Skogsstyrelsen har det operativa ansvaret för de skogliga delarna i Barentssamarbetet och Östersjöstrategin. Skogsstyrelsen ska i årsredovisningen rapportera om arbetet med dessa processer, inklusive vilka resultat och eventuella effekter som har uppnåtts.

Förbereda och inordna de statliga skogspolitiska uppgifterna vid Länsstyrelsen i Gotlands län i Skogsstyrelsen

Se regeringsbeslut 2010-03-04 nr 2 (Jo2010/888). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 januari 2011.

Tillsyn enligt miljöbalken kap. 9 av verksamhet på mark som omfattas av skogsvårdslagen

Skogsstyrelsen ska i samråd med Naturvårdsverket och efter samråd med berörda intressenter, bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting samt representanter för skogsbruket och naturvården göra en bedömning av om det är lämpligt att ansvar för miljö- och hälsoskyddstillsyn enligt 9 kap. miljöbalken överförs från kommunerna till Skogsstyrelsen. I bedömningen ska för- respektive nackdelar för såväl den enskilde markägaren som för myndigheterna beskrivas. Konsekvenser i form av kostnader för den enskilde markägaren och för myndigheterna, tillsynens finansiering samt behovet av kompetensförstärkning och central tillsynsvägledning ska belysas. Gränsdragningsproblem som kan uppkomma i enskilda fall mellan kommunernas tillsynsansvar enligt miljöbalken och den tillsyn som Skogsstyrelsen föreslås utöva ska också belysas. I detta ska även ingå att utreda om en gränsdragning ska ske utifrån mark eller åtgärd som omfattas av skogsvårdslagen (1979:429). Om den samlade bedömningen är att en förändring av tillsynsansvaret enligt uppdraget är lämpligt att genomföra ska förslag på författningsändringar samt konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning lämnas. Arbetet ska samordnas och redovisas av Skogsstyrelsen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 mars 2011.

Kunskapsplattform om hållbart brukande av skog

Se regeringsbeslut 2010-10-14 (Jo2010/2969). En slutredovisning ska lämnas senast den 31 mars 2011. Redovisningarna ska lämnas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet).

Förstudie om fördjupad myndighetssamverkan för En dörr in för skogsägare

Se regeringsbeslut 2010-09-16 (Jo2010/2750). En delredovisning ska ske den 28 februari 2011 och en slutredovisning ska ske den 1 augusti 2011. Redovisningarna ska lämnas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet.)

Hänsyn till rennäringen och samråd mellan skogsbruk och rennäring

Skogsstyrelsen ska, efter samråd med Sametinget samt representanter för skogsbruket och rennäringen, utveckla metoder för att löpande kunna följa upp och utvärdera den hänsyn som skogsbruket ska ta till rennäringens intressen inom renskötselområdet enligt skogsvårdslagen (1979:429). I uppdraget ingår även att utveckla metoder för att löpande kunna följa upp och utvärdera samråden mellan rennäring och skogsbruk inom hela renskötselområdet för att kvalitetssäkra dessa och att de sker i enlighet med skogsvårdslagen.  

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 december 2011.

Redovisning av hänsyn till natur- och kulturmiljövärden

Skogsstyrelsen ska för perioden 2011-2013 särskilt redovisa resultatet från uppföljningen av skogsbrukets hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i det område i norra Sverige som tidigare har definierats som svårföryngrad skog och som inte omfattas av den fjällnära skogen. Arbetet ska tids- och omfattningsmässigt ske inom ramen för myndighetens ordinarie uppföljningsarbete.  

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 30 april årligen (2011-2014).

Skogsstyrelsen ska även presentera resultatet från uppföljningen av skogsbrukets hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i det ovan specificerade området för år 2007/08 – 2009/10 för att en jämförelse därefter ska vara möjlig. En särskild redovisning av det resultatet ska göras till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) i samband med den första av ovan nämnda redovisningar.

Stöd till pilotlän för grön utveckling

Se regeringsbeslut 2010-08-26 (M2010/3479). Stödet avser perioden 1 september 2010 till 30 juni 2013.

Strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

Skogsstyrelsen ska medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar innefattande tydliggörandena i regeringens skrivelse 2009/10:221. Myndigheterna ska med strategin och skrivelsen som grund prioritera gemensamma insatser med andra myndigheter samt de organ som har ansvaret för regional tillväxt i länen.

Skogsstyrelsen ska senast den 16 mars 2012 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa:

  • Vilka av den nationella strategins prioriteringar som myndigheten utgått från under 2009-2011 samt vilka av myndighetens verksamheter som berörts eller kommer att beröras av insatserna.
  • Planerade och genomförda insatser med andra myndigheter samt med de organ som har det regionala tillväxtansvaret i länen.

Stöd till initiativ för samverkan och dialog

Skogsstyrelsen och Sametinget ska, efter samråd med representanter för skogsbruks- och rennäringen, aktivt främja och stödja engagemang och initiativ på lokal och nationell nivå för förbättrad dialog och samverkan mellan skogsbruk och rennäring. I det arbetet ska samernas ställning som urfolk beaktas, liksom Sveriges internationella åtaganden härvidlag. 

Arbetet ska samordnas och redovisas av Skogsstyrelsen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 mars 2013. En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 mars 2012.

Samverkansprogram med markägare med kompletterande metoder för skydd av natur

Se regeringsbeslut 2009-10-22 nr 3 (M2009/2575). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 oktober 2014.

NYA UPPDRAG:

Internationella skogsåret

Skogsstyrelsen ska verka för att det internationella skogsåret 2011 uppmärksammas inom myndighetens ansvarsområde. Arbetet ska redovisas i årsredovisningen.

Regelförenkling

Det finns ett behov av att fortsätta och intensifiera regelförenklingsarbetet för att uppnå det övergripande målet om en märkbar positiv förändring i företagens vardag. En del i detta arbete är att minska företagens adminitrativa kostnader och inom Landsbygdsdepartementets ansvarsområde är målet är att de administrativa kostnaderna ska minska med 50 procent till och med utgången av 2014. Minskning ska uppgå till minst 25 procent för varje lagstiftningsområde.

Skogsstyrelsen ska redovisa hur den bedriver regelförenklingsarbetet samt ytterligare förslag till förenklingar för företagen inom sitt verksamhetsområde, såväl nationellt som inom EU-lagstiftningen, i syfte att uppnå en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 april 2011.

Skogsstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde fortsatt bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Riktlinjer vid handläggning av ansökningar om skyddsjakt

Naturvårdsverket ska utarbeta riktlinjer för länsstyrelsens handläggning av ansökningar om skyddsjakt. Uppdraget ska ske i samråd med Skogstyrelsen såvitt avser ansökningar om skyddsjakt efter kronhjort och älg. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 15 december 2011.

Tekniskt underlag inför kommande landsbygdsprogram

Jordbruksverket och Skogsstyrelsen ska bistå regeringen i arbetet med att förbereda och utarbeta ett nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020. Som en del i detta arbete ska myndigheterna utarbeta ett förslag till åtgärder för det kommande landsbygdsprogrammet. Förslaget ska omfatta detaljerade beskrivningar av åtgärderna inklusive mål, indikatorer och ersättningsnivåer med bakomliggande kalkyler och beräkningar. Förslaget ska även omfatta prioriteringar mellan åtgärder, utifrån kostnadseffektivitet och administrativ hanterbarhet. Samtliga förslag som lämnas ska vara förenliga med regeringens mål om regelförenkling och en enkel hantering för stödmottagaren bör eftersträvas. Förslaget ska utformas så att det kan utgöra underlag för regeringens fortsatta arbete med ett nytt landsbygdsprogram oavsett den finansiella omfattningen. Myndigheterna ska i sitt arbete, följa och i möjligaste mån beakta de framtida EU-regelverken. Under arbetet ska myndigheterna föra en dialog med andra berörda myndigheter och organisationer.

Jordbruksverket ansvarar för samordning och redovisning av uppdraget. Verket ska överlämna sitt förslag till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 30 maj 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:1

Skogsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen362 563
ap.1Förvaltningskostnader (ram)362 563

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas för insatser enligt artikel 21 och artikel 24 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013 samt tillämplig nationell lagstiftning.

Minst 1 000 000 kronor ska användas till information och rådgivning till skogsägare och andra verksamma i skogsbruket om hur klimatförändringarna kan komma att påverka skogsbruket.

Högst 2 000 000 kronor får användas för upprättande av renbruksplaner. Skogsstyrelsen ska samverka med Sametinget gällande renbruksplanerna.

Minst 7 000 000 kronor får användas till att ytterligare förenkla och minska de administrativa kostnaderna för skogsbruket och minst 2 000 000 kronor får användas till att genomföra regeringsuppdragen som syftar till att förbättra dialogen mellan rennäring och skogsbruk.

1:2

Insatser för skogsbruket (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen218 570
ap.1Bidrag till skogsbruket (ram)45 309
ap.2Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet (ram)173 261
ap.4Stormstöd (ram)0
Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande4 500
ap.5Skogsträdsförädling (ram)4 500
Disponeras av regeringen0
ap.3Hållbart uttag av biomassa (ram)0

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till skogsbruket

Anslagsposten får användas till informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser samt till bidrag enligt förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av bidrag till skogsbruket får täckas med högst 4 000 000 kronor. 

ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet

Anslagsposten får användas till att täcka statens kostnader för intrångsersättningar som följer av Skogsstyrelsens beslut enligt 18 § skogsvårdslagen (1979:429) och enligt 7 kap. 11 § och 12 kap. 6 § miljöbalken, till att täcka statens kostnader för naturvårdsavtal som avses i 7 kap. 3 § andra stycket jordabalken samt till skötsel av områden som skyddats enligt ovan nämnda bestämmelser.

Anslaget får vidare disponeras för att utge ersättning till jordfonden vid sådana fall när beslut enligt 7 kap. 11 § miljöbalken fattas beträffande fastighet som förvaltas av jordfonden. Ersättningen ska därvid motsvara det bokförda värdet för det område som omfattas av beslutet.

Högst 10 000 000 kronor får användas för att täcka Skogsstyrelsens kostnader för förbättrad biotopinventering, övervakning av biologisk mångfald och arbetet med nya skyddsformer.

Högst 6 000 000 kronor får användas av Skogsstyrelsen för att fortsätta utveckla och analysera metoder för hyggesfritt skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk) utifrån ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala aspekter.

Högst 2 000 000 kronor får användas för upprättande av renbruksplaner. Skogsstyrelsen ska samverka med Sametinget gällande renbruksplanerna.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av naturvårdsavtal och biotopskydd får täckas med högst 35 000 000 kronor.

ap.4 Stormstöd

Anslagsposten får användas:

  • Till stöd enligt förordningen (2006:171) om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog.
  • Av Skogsstyrelsen för övervakning och analys av skadeinsektspopulationen och till rådgivnings- och informationsinsatser kring skadeinsekter i de områden som drabbades av stormarna Gudrun och Per samt angränsande områden. 
  • Till att täcka kostnader för Skogsstyrelsens hantering och avslut av stormstöd. 

ap.5 Skogsträdsförädling

Anslagsposten får användas för utbetalning till Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk) till ett med näringen fyraårigt samfinansierat program om förstärkt skogsträdsförädling. 

Ett förslag på hur programmet ska genomföras och tillhörande budget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 15 februari 2011. En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 mars årligen (2012-2014). Delredovisningen ska bestå av en kort sammanfattande beskrivning av det pågående arbetet och resultat. En slutredovisning av programmets genomförande och resultat ska ske till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 mars 2015.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skogsstyrelsen
ap.110 8773 %0
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.10Inget0
ap.20Allt0
ap.30Inget0
ap.40Allt0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.140 00025 00015 000
ap.245 00012 80032 200
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)80 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)150 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skogsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2530 214
2011-02-2530 214
2011-03-2530 214
2011-04-2530 214
2011-05-2530 214
2011-06-2530 214
2011-07-2530 214
2011-08-2530 214
2011-09-2530 214
2011-10-2530 214
2011-11-2530 214
2011-12-2530 209
Summa362 563
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skogsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsverksamhet
Uppdrag åt övriga14 51810085 00084 70030014 918
Uppdrag åt skogsbruket3 675-1 13653 70053 650502 589
Tjänsteexport-1 689502 3002 25050-1 589
Fastighetsförvaltning och övrig verksamhet9 87507 5007 35015010 025
Uppdrag åt Arbetsförmedlingen-39 264-1 00030 50030 050450-39 814
Summa-12 885-1 986179 000178 0001 000-13 871
Offentligrättslig verksamhet
Offentligrättslig verksamhet-302-5217516015-339
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter och kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten ska särredovisas per resultatområde.

Skogsstyrelsen får disponera avgifter som tas ut enligt 13 § förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen och de avgifter som Skogsstyrelsen med stöd av annan författning får ta ut om inte annat följer av författningen. Avgifternas storlek bestäms av Skogsstyrelsen.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Linda Persson




Likalydande till

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande




Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Integraions- och jämställdhetsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/FIN, IR, MK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens jordbruksverk
Tillväxtverket