Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
21

2010-12-16
Fö2010/2164/ESIS (delvis)
Fö2010/80/ESIS (delvis)
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Karolinen
651 80 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 06, bet. 2010/11:FöU1, rskr. 2010/11:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Budgetunderlag

Utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Totalförsvarets rekryteringsmyndighet i budgetunderlaget redovisa budget för avgiftsbelagd verksamhet utifrån förslag till indelning i olika verksamheter.

2. Återrapportering

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i samband med myndighetens årsredovisning redovisa vilka uppdrag som genomförts under året.

3. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober. 

2

Organisationsstyrning

4. Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

5. Avveckling

För att uppnå de kostnadsreduktioner som framgår av propositionen 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar (rskr. 2009/10:269) samt regeringsbeslut den 10 juni 2010 (Fö2010/1073/MFI), ska myndigheten genomföra de återstående strukturförändringar och avvecklingar som krävs.

Återrapportering

Myndigheten ska vid de angivna prognostillfällena under ombildningen/avvecklingen lämna en rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om hur arbetet fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m.

6. Samverkan med Försvarsmakten

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska samverka med Försvarsmakten för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv rekrytering av rekryter.

3

Uppdrag

7. Kvalitetsindikatorer

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska under 2011 ta fram och redovisa kvalitetsindikatorer för sin verksamhet.

8. Pliktverkets informationssystem (PLIS)

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i budgetunderlaget för budgetåret 2012 redovisa kostnader för bibehållandet av systemet PLIS med förutsättningen att inga civilpliktiga längre kommer att hanteras i systemet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet24 900
ap.1Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram)24 900

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga, centralredovisning av totalförsvarets personal, registerföring över krigsplacerad personal samt enskilda ärenden inom området. Vidare används anslaget till att finansiera den av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet med att ge myndigheter och andra med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service avseende bemanning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
ap.17473 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)14 200
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-252 075
2011-02-252 075
2011-03-252 075
2011-04-252 075
2011-05-252 075
2011-06-252 075
2011-07-252 075
2011-08-252 075
2011-09-252 075
2011-10-252 075
2011-11-252 075
2011-12-252 075
Summa24 900
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsverksamhet
Uppdrag Försvarsmakten0093 20093 20000
Övriga uppdrag0021 50021 50000
Balanserat resultat uppdragsverksamhet t.o.m. 2010-2 1000000-2 100
Summa-2 1000114 700114 7000-2 100
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Uppgifter som Totalförsvarets rekryteringsmyndighet genomför under verksamheterna uppdrag Försvarsmakten och övriga uppdrag finansieras med avgifter.

2. Avgifternas storlek bestäms av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Olof Andersson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Försvarsdepartementet, ESIS
Socialdepartementet, ST
Finansdepartementet, BA, ESA
Miljödepartementet, Mk
Förvaltningsavdelningen
Riksdagen, Försvarsutskottet
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Försvarshögskolan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Försvarsförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation, c/o Sveriges Ingenjörer
Fackförbundet Service och Kommunikation
Officersförbundet
Fackförbundet ST
Sveriges reservofficersförbund
Sveriges Ingenjörer
Värnpliktsrådet