Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 8

2010-12-22
N2010/7305/TE
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Trafikverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 22, bet. 2009/10 TU1, rskr. 2009/10:117).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Trafikverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål och återrapporteringskrav för verksamhetsåret

Resultatredovisning ska lämnas för hela kalenderåret 2010 och även avse resultatet av åtgärder som vidtagits av Vägverket och Banverket. Trafikverkets styrelse är dock inte ansvarig för den del av redovisningen som avser det första kvartalet 2010.

1. Trafikverket ska redovisa vidtagna åtgärder för att öka produktiviteten i anläggningsbranschen och förbättra anläggningsmarknadens funktionssätt. 

2. Trafikverket ska redovisa ackumulerad betalningsutfästelse för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab). 

3. Trafikverket ska redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2010-2014 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag och från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoserna ska kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelat anslag, föregående prognos och föregående års utfall. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för respektive år. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska tydligt redovisas. Prognosen ska också månadsfördelas för anslagen under innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen ska redovisas och kommenteras utförligt. Redovisning ska ske i informationssystemet Hermes senast den 6 maj 2010, den 29 juli 2010 och den 28 oktober 2010 enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Därutöver ska Trafikverket till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa prognoser senast den 28 september och den den 26 november 2010. Denna redovisning ska inte ske i informationssystemet Hermes.

5. Eventuella överskott eller underskott per den sista mars för de anslagsposter som Vägverket och Banverket disponerar kommer senare under året att föras över till Trafikverket. Verket ska därför beakta även dessa medel när prognoser lämnas för resepktive anslag.

Även eventuella överskott eller underskott per den sista mars för dels de anslagsposter som Transportstyrelsen och Sjöfartsverket disponerar avseende från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk, dels den anslagspost som Transportstyrelsen disponerar avseende driftbidrag till icke statliga flygplatser kommer senare under året att föras över till Trafikverket.

Långsiktiga mål

1. Senast 2010 ska kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder.

2. Trafikverket ska väsentligen öka takten i arbetet med att göra järnvägsstationerna tillgängliga för personer med funktionshinder. Minst 40 stationer bör vara anpassade fram till utgången av 2010. Verket ska också avsätta 150 miljoner kronor t.o.m. 2010 för ändamålet i enlighet med infrastrukturpropositionen Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt (prop. 2008/09:35). Detta möjliggörs av den närtidssatsning för 2009 och 2010 som regeringen presenterade i budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1).

2

Organisationsstyrning

1. Trafikverket ska prioritera integrering av de verksamheter som tidigare bedrivits av Vägverket, Banverket, Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ska i detta arbete särskilt fokusera på förvaltning av och utveckling av samhällsekonomiska analys- och prognosmodeller.

2. Trafikverket ska eftersträva en jämn könsfördelning i sin organisation.

3. Trafikverket ska överta ansvaret för Vägverkets och Banverkets tillgångar, skulder, kapital och ställning på räntekonton samt ansvarsförpliktelser den 1 april 2010. Överlåtelsen ska ske till bokfört värde per den 31 mars 2010. 

4. Trafikverket ska förvalta överenskommelser och avtal som Vägverket respektive Banverket ingått med kommuner och regioner gällande medfinansiering som avser investeringar i infrastruktur.

5. Trafikverket ska följa 18-23 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet och vid behov samråda med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) när användningen av allmänna medel kan utgöra statligt stöd i EUF-fördragets mening.

6. Trafikverket bemyndigas att bli medlem i den ekonomiska föreningen Rekryteringslots Dalarna. 

7. Trafikverket ska överta ansvaret för Rikstrafikens tillgångar, skulder, kapital och ställning på räntekonton samt ekonomiska förpliktelser den 1 januari 2011. Överlåtelsen ska ske till bokfört värde per den 31 december 2010.

8. Trafikverket ska överta ansvaret för Rederinämndens tillgångar, skulder, kapital och ställning på räntekonton samt ekonomiska förpliktelser den 1 januari 2011. Överlåtelsen ska ske till bokfört värde per den 31 december 2010.

3

Uppdrag

1. Trafikverket övertar samtliga pågående uppdrag som genom regeringsbeslut getts till Vägverket respektive Banverket. 

2. Trafikverket ska i nedan angivna delar ansvara för avvecklingen av Vägverket, Banverket och Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA). Därigenom ska Trafikverket

- ansvara för avvecklingen av lokaler och utrustning som inte förs över till Trafikverket eller Trafikanalys,

- bistå dem som på regeringens uppdrag ska ansvara för att lämna respektive årsredovisning för 2010, dvs. styrelserna för Vägverket och Banverket samt för SIKA den som regeringen särskilt utsett, med erforderliga underlag,

- vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. verkställa slutlig arkivläggning, slutföra matriklar för berörd personal och avsluta återstående kontrakt eller andra åtaganden, samt

- rådgöra med expertis på området t.ex. Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket och Riksarkivet.

Kostnaderna för avvecklingen ska särredovisas. Trafikverket har i uppdrag att slutligt avsluta Banverket och Vägverket. Trafikverket ska senast den 1 juni 2010 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa en plan och en budget för det avvecklingsarbete som då återstår.

3. Trafikverket ska senast den 31 december 2010 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa en handlingsplan för hur myndigheten långsiktigt kan effektivisera sin verksamhet.

4. Regeringen har i propositionen Mål för framtidens resor och transporter (2008/09:93) lagt fast preciseringar för hänsynsmålet inom transportpolitiken i form av mål för säkerhet inom vägtransportsystemet. Målet fram till 2020 är att antalet omkomna inom vägtrafiken ska halveras och att antalet allvarligt skadade ska minskas med en fjärdedel från 2007. I propositionen har regeringen vidare lagt fast preciseringar för hänsynsmålet miljö och hälsa inom transportpolitiken. Transportsektorn ska bidra till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet fossilberoende. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Transportsektorn ska bidra till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Trafikverket ska i en särskild rapport i samband med sin årsredovisning för 2010 redovisa vilka åtgärder verket vidtagit i syfte att bidra till uppfyllelse av dessa mål. Trafikverket ska även utarbeta förslag till årsvisa mål för minskad miljöpåverkan utifrån miljökvalitetsmålen för klimat, buller, luft och biologisk mångfald samt förslag till årsvisa mål för maximalt antal döda och allvarligt skadade inom vägtrafiken. Förslagen till mål ska avse transportsystemet i sin helhet och effekter av åtgärder vidtagna av Trafikverket. Förslagen ska lämnas i en redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 oktober 2010.

5. Trafikverket ska ha ett samordningsansvar för genomförande och uppföljning av arbetet enligt Trafikslagsövergripande strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem, ITS (VV publikation 2010:16). Som stöd i arbetet har regeringen för avsikt att tillsätta ett ITS-råd. Till rådet ska knytas representanter från offentliga organisationer, branschorganisationer, näringsliv och akademi. Trafikverket ska den 31 december 2010 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa hur arbetet fortskrider. Redovisning ska därefter ske i årsredovisningen.

6. Tillväxtverket och VisitSweden AB leder en statlig samverkansgrupp för destinationsutveckling och ökad tillväxt inom turistnäringen. Syftet är att skapa långsiktigt hållbara och strategiska destinationer som ska bidra till att göra Sverige till ett av Europas attraktivaste resmål och därmed öka förutsättningarna för ökad tillväxt och sysselsättning inom turistnäringen. Trafikverket ska medverka i samverkansgruppens arbete. I samverkansgruppen ingår även relevanta statliga aktörer såsom Statens jordbruksverk, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Transportstyrelsen, Rikstrafiken och Sjöfartsverket. Även det statligt ägda bolaget Swedavia AB ingår i samverkansgruppen.  

7. Trafikverken har utvecklat en metod för genomförande av miljöbedömningar som använts i åtgärdsplaneringen. Trafikverket ska vidareutveckla metoden för miljöbedömning av långsiktiga transportplaner samt redogöra för hur metoden bör tillämpas. Trafikverket ska också utveckla metodiken för hur miljöpåverkan av olika slag värderas och hanteras samt integreras i åtgärdsplaneringen. Trafikverket ska därvid  beakta att formerna för långtidsplaneringen kan komma att reformeras. Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 september 2011.

8. Trafikverket ska i årsredovisningen lämna en redogörelse för arbetet med regional tillväxt i enlighet med förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete samt den Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

9. Regeringen gör bedömningen att Rikstrafikens verksamheter i sin helhet bör föras över till Trafikverket. Under förutsättning att riksdagen fattar beslut i nödvändiga delar har regeringen för avsikt att avveckla Rikstrafiken som myndighet den 31 december 2010. Trafikverket ska vidta nödvändiga åtgärder för att Rikstrafikens uppgifter ska kunna inordnas i Trafikverket den 1 januari 2011. Trafikverket ska vid genomförandet av uppdraget beakta vad som sägs i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.  

10. Trafikverket ska i nedan angivna delar ansvara för avvecklingen av myndigheterna Rikstrafiken respektive Rederinämnden. Därigenom ska Trafikverket

- ansvara för avveckling av lokaler och utrustning,

- bistå dem som på regeringens uppdrag ska ansvara för att lämna årsredovisning för 2010, dvs. styrelsen för Rikstrafiken, med erforderliga underlag,

- vidta övriga administrativa åtgärder,

- rådgöra med expertis på området, samt 

- särredovisa kostnaderna för avvecklingen.

11. Trafikverket ska i samverkan med Transportstyrelsen vidta de åtgärder som erfordras för att införskaffa den utrustning m.m. som behövs för införande av trängselskatt i Göteborgs kommun. Trängselskatt ska tas ut i de centrala delarna av Göteborg från och med den 1 januari 2013, i enlighet med den av riksdagen antagna ändringen i lagen (2004:629) om trängselskatt (prop. 2009/10:189, 2009/10:SkU39, rskr. 2009/10:294).

12. För byggandet av broar över Motalaviken på riksväg 50 och över Sundsvallsfjärden på väg E4 har avtal tecknats om medfinansiering genom inkomster från vägavgifter. Förutsatt att erforderliga tillstånd erhålls ska Trafikverket, i samverkan med Transportstyrelsen, vidta de åtgärder som erfordras för att införskaffa den utrustning m.m. som behövs för uttag av vägavgifter på dessa broar. Trafikverket ska samråda med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om de krav som kommer att ställas på den tekniska utformningen av vägavgiftsystemen och säkerställa att utformningen är förenlig med relevant nationellt och EU-gemensamt regelverk. Trafikverket ska redovisa nyckeltal som beskriver kostnadseffektiviteten i införskaffandet av utrustning. Nyckeltalen ska utformas så att de kan användas vid jämförelser med andra objekt av liknande slag.  

13. Trafikverket ska i samarbete med Transportstyrelsen och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och andra berörda myndigheter och organisationer utarbeta en strategi och handlingsplan för ökad och säker cykling. Arbetet ska samordnas av Trafikverket och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 1 december 2011. En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 1 april 2011.  

14. Järnvägens störningsberedskap behöver förbättras. Trafikverket ska därför dokumentera och upprätthålla ett samlat åtgärdsprogram för järnvägens beredskap för störningar, med särskilt fokus på vinterberedskapen. Åtgärdsprogrammet ska årligen, senast den 31 juli redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:2

Väghållning (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket16 919 746
ap.13Myndighetsutövning (ram)103 123
ap.16Statlig väghållning (ram)15 334 665
ap.16.1Investeringar i nationell plan (ram)4 735 035
ap.16.2Investeringar i regional plan (ram)1 597 433
ap.16.3Drift och underhåll (ram)7 677 261
ap.16.4Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)84 693
ap.16.5Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion (ram)1 240 243
ap.14Bidrag (ram)708 289
ap.14.1Bidrag för drift av enskild väg (ram)254 417
ap.14.2Vissa bidrag till trafiksystem (ram)0
ap.14.3Bidrag i regionala planer (ram)453 872
ap.12Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet (ram)384 504
ap.19Väghållning - Överskott från trängselskatten i Stockholm (ram)389 165

Villkor för anslag 1:2

ap.12 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet

Trafikverket får använda medel från anslagsposten 12 för följande. 

a) Åtgärder enligt 2 §, 3, 6 och 12 samt 3 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket. I sin årsredovisning för 2010 ska Trafikverket utifrån en kategoriindelning av genomförda åtgärder lämna en redovisning av vilka uppmätta eller uppskattade effekter genomförda åtgärder har i förhållande till de transportpolitiska målen. Trafikverket ska vidare redogöra för sin bedömning av hur nyttan av åtgärderna inom respektive kategori förhåller sig till deras kostnader. Av redovisningen ska även framgå vilka kostnader för myndighetsintern verksamhet samt kostnader för bidrag till andra aktörer som är förknippade med respektive åtgärdskategori.  

b) Forskning, utveckling och demonstration.

c) Bidrag till ideella organisationer som utför uppgifter som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

ap.13 Myndighetsutövning

Trafikverket får använda medel från anslagsposten 13 för den myndighetsutövning som följer av författningar samt verksamhet enligt 2 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket och som inte täcks av anslag 1:5 Trafikverket eller som avses täckas med avgifter i enlighet med avsnitt 6 Avgifter och bidrag i detta regleringsbrev.  

ap.14.1 Bidrag för drift av enskild väg

Från delposten 14.1 sker utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.

ap.14.2 Vissa bidrag till trafiksystem

Från delposten 14.2 utbetalas statsbidrag till investeringar i storstädernas trafiksystem i de fall någon annan än staten är huvudman för genomförandet. Utan hinder av vad som gäller enligt 5 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. får Trafikverket från delposten 14.2 utbetala statsbidrag till Stockholms läns landsting och Göteborgs kommun för objekt som ingår i överenskommelsen om trafik och miljö i Stockholm och överenskommelsen om investeringar i trafikinfrastruktur i Göteborgsregionen även om det statliga byggnadsbidraget därmed överstiger 50 procent respektive 75 procent av byggkostnaden.

ap.14.3 Bidrag i regionala planer

Från delposten 14.3 utbetalas statsbidrag till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional trafikinfrastruktur enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator samt till utökad handikappanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.

ap.16.1 Investeringar i nationell plan

Trafikverket får disponera medel från delposten 16.1 för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar samt till åtgärder för förbättrad miljö längs det befintliga statliga vägnätet.   

a) Trafikverket ska från delposten 16.1 avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelse som Trafikverket utställt till Svedab.

b) Trafikverket får i särskilda fall nyttja delposten 16.1 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd arbetsplan med högst 10 miljoner kronor per år.

ap.16.2 Investeringar i regional plan

Trafikverket får disponera medel från delposten 16.2 för investeringar i statliga vägar som inte ingår i det nationella stamvägnätet samt även förbättringsåtgärder på det statliga stamvägnätet.  

Trafikverket får i särskilda fall nyttja delposten 16.2 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd arbetsplan med högst 10 miljoner kronor per år.

ap.16.3 Drift och underhåll

Trafikverket får disponera medel från delposten 16.3 för drift och underhåll på det staliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar. 

Från delposten 16.3 får Trafikverket betala kostnader för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a och 25 §§ väglagen (1971:948). Anslagsposten får även användas för att vidta riskreducerande åtgärder med avseende på den fysiska väginfrastrukturen.

Från anslagsposten ska Trafikverket betala en abonnemangsavgift till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Från anslaget ska totalt 1 114 000 kronor betalas under 2010. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

ap.16.4 Räntor och återbetalning av lån för vägar

Trafikverket får använda medel från delposten 16.4 för att betala ränta och amorteringar på lån enligt villkor 1 och 2 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt för anläggningstillgångar.  

ap.16.5 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion

Medel från delposten får i enlighet med fastställd långtidsplan disponeras till åtgärder för framkomlighet året runt för lätt trafik, full bärighet på broar och viktiga näringslivsvägar, anpassning till upplåten last på viktiga näringslivsvägar, beläggning av grusvägar samt rekonstruktionsåtgärder.

ap.19 Väghållning - Överskott från trängselskatten i Stockholm

Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och adminstrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Stockholm. Av medlen på anslagsposten får 110 000 000 kronor användas för Förbifart Stockholm och 100 000 000 kronor får användas till trimningsåtgärder i Stockholmsregionen. 

Hur resterande medel på anslagsposten ska användas kommer att beslutas av regeringen vid senare tillfälle.  

1:4

Banhållning (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket12 032 251
ap.8Myndighetsutövning (ram)3 860
ap.8.1Fastställelse av tågplan och järnvägsplan (ram)3 860
ap.9Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet (ram)330 962
ap.10Banhållning (ram)11 572 167
ap.10.1Investeringar i nationell plan (ram)6 917 357
ap.10.2Drift, underhåll och trafikledning (ram)4 134 629
ap.10.3Räntor och återbetalning av lån (ram)520 181
ap.11Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet (ram)125 262

Villkor för anslag 1:4

ap.8.1 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan

Från anslagsposten 8.1 finansieras handläggningen av statlig medfinansiering till regionala spårfordon.

ap.9 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet

Från anslagsposten 9 finansieras bidrag till Inlandsbanan med 112 000 000 kronor och bidrag till Öresundsbro Konsortiet med 324 000 000 kronor för utnyttjandet av Öresundsbroförbindelsen.

ap.10.1 Investeringar i nationell plan

1. Trafikverket ska från delposten 10.1 avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelser som Trafikverket ställt ut till Svedab.

2. Trafikverket ska från delposten 10.1 avräkna statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

3. Delposten 10.1 får användas för investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägsnät i anslutning till statens järnvägsnät i samverkan med externa intressenter till ett belopp om högst 1 procent av anslag 1:4 Banhållning.

4. Delposten 10.1 får användas för att finansiera Trafikverkets åtaganden avseende Citytunneln i Malmö, inklusive affärsverket Statens järnvägars tidigare åtaganden.

5. Delposten 10.1 finansierar statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar och regionala spårfordon.

ap.10.2 Drift, underhåll och trafikledning

1. Från anslagsposten ska Trafikverket betala en abonnemangsavgift till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Från anslaget ska totalt 1 114 000 kronor betalas under 2010. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

2. Trafikverket ska för statens räkning svara för handläggning av krav på ersättning för åtgärder förknippade med den av staten utställda miljögarantin i avtalet om bolagisering av Statens järnvägar och därtill gjorda tillägg. Trafikverket ska senast den 31 oktober 2010 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa en policy för hur myndigheten avser att organisera hanteringen av miljöansvarsfrågorna kopplade till bolagiseringsavtalet. Eventuella kostnader för sådan handläggning och sådana krav som avses ovan ska belasta anslagsposten 10.2.

ap.10.3 Räntor och återbetalning av lån

1. Delposten 10.3 finansierar räntor och amorteringar för lån upptagna i Riksgäldskontoret samt garantiavgiften för statens garantiåtaganden rörande Arlandabanan.

2. Trafikverket ska från delposten 10.3 betala den administrativa avgiften till Riksgäldskontoret för Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

3. Trafikverket ska från delposten 10.3 betala ränta och administrativ avgift till Riksgäldskontoret avseende Riksgäldskontorets villkorslån till A-Train AB.

4. Delposten 10.3 får också användas för ersättning till Botniabanan AB enligt träffat avtal om hyra av Botniabanan.

ap.11 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet

Trafikverket får använda medel från anslagsposten 11 för följande. 

a) Åtgärder enligt 2 §, 3, 6 och 12 samt 3 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket. I sin årsredovisning för 2010 ska Trafikverket utifrån en kategoriindelning av genomförda åtgärder lämna en redovisning av vilka uppmätta eller uppskattade effekter genomförda åtgärder har i förhållande till de transportpolitiska målen. Trafikverket ska även redogöra för sin bedömning av hur nyttan av åtgärderna inom respektive kategori förhåller sig till dess kostnader. Av redovisningen ska även framgå vilka kostnader för myndighetsintern verksamhet samt kostnader för bidrag till andra aktörer som är förknippade med respektive åtgärdskategori.  

b) Forskning, utveckling och demonstration.

c) Bidrag till idella organisationer som utför uppgifter som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

d) Kostnader för Sveriges Järnvägsmuseum.

1:5

Trafikverket (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 106 707
ap.2Trafikverkets administration (ram)1 106 707
Disponeras av Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek12 000
ap.4Trafikverket - del till Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek (ram)12 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet36 000
ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)36 000

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Trafikverkets administration

Från anslagsposten 2 finansieras kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd och intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster/prestationer.

Medel från anslagsposten får också användas för den materiella avvecklingen av Vägverket, Banverket och SIKA.

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten 3 får användas för att bekosta transportpolitiska utredningar och bolagsförvaltning avseende Arlandabanan Infrastructure AB, Botniabanan AB (publ) och Svedab.

Anslagsposten 3 får även användas för de förvaltningskostnader som utredningen för avveckling av Institutet för tillväxtpolitiska studier, Glesbygdsverket och Verket för Näringslivsutveckling (N 2008:13) har och som är hänförliga till avveckingen av Vägverket, Banverket och SIKA.

ap.4 Trafikverket - del till Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek

Anslagsposten 4 får användas för den personella avvecklingen av Vägverket, Banverket och SIKA.

1:16

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket542 381
ap.5EU-stöd, TEN (ram)542 381

Villkor för anslag 1:16

ap.5 EU-stöd, TEN

Medlen på anslagsposten får användas för av Europeiska unionen beviljade bidrag för projekt inom ramen för Transeuropeiska nätverk. Från anslagsposten utbetalas stöd motsvarande Europeiska unionens finansiering av svenska projekt inom området Transeuropeiska nätverk. 

Trafikverket disponerar högst ett belopp under anslagsposten som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska unionen som av myndigheten redovisats mot inkomsttitel "6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk". Beloppet som disponeras kan dock inte överstiga tillgängliga medel på anslagsposten.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Budgetår 2003

36:5

Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket0
ap.5Lagfartskostnader (ram)0

Villkor för anslag 36:5

ap.5 Lagfartskostnader

Under 2010 får anslagssparande nyttjas för lagfartskostnader (stämpelskatt) vid överföring av fastigheter från staten, tidigare förvaltade av affärsverket Statens Järnvägar, till Jernhusen AB.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:2 Väghållning
ap.1214 47215 6390
ap.134 2173 9600
ap.14.191 700Allt0
ap.14.20Allt0
ap.14.334 000Allt0
ap.16.1580 600Allt0
ap.16.2205 600Allt0
ap.16.3906 127Allt0
ap.16.48 600Allt0
ap.16.5134 400Allt0
ap.190Allt0
1:4 Banhållning
ap.8.11501500
ap.943 600Allt0
ap.10.1846 000Allt0
ap.10.2521 903Allt0
ap.10.365 100Allt0
ap.115 1305 6100
1:5 Trafikverket
ap.233 35131 7910
ap.31 0801 0800
ap.43603600
1:16 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.50Allt0
36:5 (2003) Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.
ap.5 (2003)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Väghållning
1:2 ap.11:2 ap.12100 %
1:2 ap.21:2 ap.13100 %
1:2 ap.3.11:2 ap.16.1100 %
1:2 ap.3.21:2 ap.16.2100 %
1:2 ap.3.41:2 ap.16.3100 %
1:2 ap.3.51:2 ap.16.4100 %
1:2 ap.3.61:2 ap.16.5100 %
1:2 ap.4.11:2 ap.14.1100 %
1:2 ap.4.21:2 ap.14.2100 %
1:2 ap.4.31:2 ap.14.3100 %
1:2 ap.101:2 ap.19100 %
1:4 Banhållning
1:4 ap.1.21:4 ap.8.1100 %
1:4 ap.21:4 ap.9100 %
1:4 ap.31:4 ap.11100 %
1:4 ap.4.11:4 ap.10.1100 %
1:4 ap.4.31:4 ap.10.2100 %
1:4 ap.4.41:4 ap.10.3100 %
1:16 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
1:16 ap.11:16 ap.5100 %
1:16 ap.41:16 ap.5100 %
1:16 ap.21:16 ap.5100 %
1:16 ap.31:16 ap.5100 %
36:5 (2003) Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.
36:5 ap.3 (2003)36:5 ap.5 (2003)14 000
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:2 Väghållning
ap.1220 0005 00015 000
ap.14.1650 000650 0000
ap.14.3238 00050 000188 000
ap.16.112 876 0004 941 0006 434 000
ap.16.22 118 000899 000719 000
ap.16.36 875 0002 632 0004 243 000
ap.16.48 027 000652 0007 375 000
ap.16.5196 000171 00025 000
1:4 Banhållning
ap.10.112 000 0003 390 0003 239 000
ap.10.27 900 0002 673 0002 835 000
ap.10.358 000 0001 844 0001 844 000
ap.11100 00050 00050 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Trafikverket bemyndigas att under 2010 i fråga om ramanslagen 1:2 respektive 1:4 ikläda sig ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om totalt högst 109 000 000 000 kronor efter 2010. Bemyndigandet omfattar även framtida räntekostnader på upptagna lån samt förpliktelser med Trafikverkets interna enheter.

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

Förskottering, lån från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga byggandet av allmänna vägar ingår i bemyndiganderamen.  

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 435 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 920 725
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)13 685 000
- varav INVESTERING13 685 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar under budgetåret 2010 en låneram om 2 435 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar.

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår till 2 920 725 000 kronor.

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna anvisats för. I efterhand ska inbetalningar av anslagsmedel till Trafikverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta ska justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Trafikverkets räntekonto disponeras av Trafikverket. Resultatet av Trafikverkets kassahållning ska särredovisas i Trafikverkets årsredovisning.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar övriga krediter om 13 685 000 000 kronor.  

1. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för delen Svinesundsförbindelsen (inkl. Hogdal-Nordby) samt för de prioriterade vägprojekten E 6 delen Rabbalshede-Hogdal, E 20 delen Tollered-Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen Brämhult-Hester, Rv 40 delen Haga-Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron-Älvängen, Rv 44 delen Båberg-Väneryr samt Rv 49 Skara-Varnhem.

2. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för byggande av vägbroar som ersätter färjor. Varje sådant objekt ska underställas regeringens prövning. Eventuell samfinansieringslösning och avgiftsfinansiering ska övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro.

3. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för järnvägsinvesteringar i eldrifts- och teleanläggningar, telenätsutrustning samt för statens andel av lån avseende vissa investeringar i Stockholmsområdet enligt överenskommelse år 1983 mellan Statens järnvägar, staten och Stockholms läns landsting.

4. Trafikverket får ta upp lån för de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg-Degerön, Mjölby-Motala, Trollhättan-Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. De olika lånedelarna avseende de prioriterade projekten ska återbetalas i jämn takt under 25 år med start vid tidpunkten när respektive banprojekt färdigställs.

5. Trafikverket får ta upp lån för nya investeringar i vissa vägprojekt för vilka trängselskatt eller vägavgifter planeras att tas ut. Låneramen inkluderar räntekostnader för dessa lån. Högst 55 000 000 kronor får användas för trängselskattesystemet i Göteborg. Utnyttjande av denna del av låneramen ska ske efter samråd med Transportstyrelsen.  

Övrigt

1. Trafikverket får tidigarelägga byggandet av allmänna vägar och investeringar i järnvägsanläggningar där förskottering (lån) sker från kommuner, landsting eller enskilda under förutsättning att avtalet inte innehåller sådana villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterat belopp. Den sammanlagda skulden för de av Trafikverket och regeringen godkända förskotteringarna avseende allmänna vägar får ej överstiga 30 procent av av de under året beviljade anslagsposterna 16.1, 16.2, 16.4, 16.5 under anslag 1:2. Den sammanlagda skulden för de av Trafikverket och regeringen godkända förskotteringarna avseeende investeringar i järnvägsanläggningar får ej överstiga 30 procent av den under året beviljade anslagsposten 10.1 under anslag 1:4. Förskottering av objekt vars byggkostnad överstiger 20 miljoner kronor ska underställas regeringens prövning.

Trafikverket ska följa följande riktlinjer vid hanteringen av förskotteringar:

- Ett objekt som förskotteras får maximalt tidigareläggas med 5 år i förhållande till plan.  

- Skälen för behovet av förskottering ska anges i den förskotterade aktörens ansökan till Trafikverket.

- För att sluta avtal om förskottering från kommun ska fullmäktigebeslut uppvisas i ärendet.

- Konsekvenserna för fullgörandet av den långsiktiga planen ska utredas innan avtal ingås och eventuell påverkan på andra objekt ska klargöras.

- Avtal om förskottering får inte innehålla uppgifter om tidpunkt för återbetalning av förskottering, annat än att förskottering återbetalas när medel finns tillgängliga i Trafikverkets budget.

2. Trafikverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så erfordras lämna villkorat aktieägartillskott till Svedab för att bolagets egna kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Trafikverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när så erfordras utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande erforderligt aktieägartillskott. Vidare ska Trafikverket årligen utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser.

3. Trafikverket har rätt att använda terminskontrakt för säkring av råvarupriser och för valutasäkring av framtida betalningar.

4. Trafikverket ska förskottsvis löpande tillföra erfoderligt kapital till Arlandabanan Infrastructure AB för bolagets drift.

5. Trafikverket har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv och i ett andra led tilldelade medel på Trafikverkets anslag . Riksgäldskontoret får debitera Trafikverket en administrativ avgift för kapitaltäckningsgarantin.

6. Trafikverket disponerar angiven kredit beträffande anslagsposterna 14 respektive 16 under anslag 1:2 samt anslagsposten 10 under anslag 1:4 med den fördelning på delposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att den totala anslagskrediten för respektive anslagspost överskrids.

7. Trafikverket får nyttja anslag 1:4 Banhållning för att betala statens kostnader för sådana förrättningar som begärts enligt 2 kap. 12 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-04-252 386 118
2010-05-252 386 118
2010-06-252 386 118
2010-07-1433 000
2010-07-252 385 285
2010-08-252 385 285
2010-09-252 385 285
2010-10-255 001 070
2010-11-255 001 070
2010-12-255 001 066
Summa29 350 415
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.12Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet
1:2 ap.13Myndighetsutövning
1:2 ap.16.1Investeringar i nationell plan
1:2 ap.16.2Investeringar i regional plan
1:2 ap.16.3Drift och underhåll
1:2 ap.16.4Räntor och återbetalning av lån för vägar
1:2 ap.16.5Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion
1:2 ap.19Väghållning - Överskott från trängselskatten i Stockholm
1:4 ap.8.1Fastställelse av tågplan och järnvägsplan
1:4 ap.9Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet
1:4 ap.10.1Investeringar i nationell plan
1:4 ap.10.2Drift, underhåll och trafikledning
1:4 ap.10.3Räntor och återbetalning av lån
1:4 ap.11Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet
1:5 ap.2Trafikverkets administration

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Förare4 495-3 129296 300292 3004 0005 366
Fordon och förare (överskott tom. 2007, 27 426 tkr)000000
Banavgifter00565 000565 00000
Summa4 495-3 129861 300857 3004 0005 366
Uppdragsverksamhet
Färjeleder9 200-4 60047 00046 9001004 700
Uthyrning av reservbroar5 30501 0001 00005 305
Utbildning16 087-5 49043 00041 5001 50012 097
Informationsuttag124 422-124 4220000
Teletjänster och IT157 000-105 000485 000376 000109 000161 000
Entreprenad- och konsulttjänster156 000-122 00000034 000
Materialservice62 000-35 0001 458 0001 410 00048 00075 000
Elförsäljning001 100 0001 100 00000
Fastighetsförvaltning0020 00020 00000
Övriga uppdrag9 49512 934242 400228 90013 50035 929
Summa539 509-383 5783 396 4003 224 300172 100328 031
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avgiftsbelagd verksamhet
Ansökningsavgifter för transportdispenser25110023 00023 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för uppdragsverksamhet

1.Trafikverket får utföra uppdrag åt utomstående. För sådana uppdrag ska ersättning tas ut. Trafikverket får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket rörande beräkningsgrunderna, besluta om prissättning för verksamheten.  

2. Trafikverket ska årligen i budgetunderlaget och årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för omfattningen och det ekonomiska resultatet av uppdragsverksamheten där varje resultatområde särredovisas.

3. För försäljning av data ur den nationella vägdatabasen har regeringen den 27 juni 1996 beslutat om särskilda utgångspunkter för prissättningen.

Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Trafikverkets offentligrättsliga verksamhet ska finansieras med avgifter som bestäms av regeringen enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Inkomsterna får disponeras av Trafikverket, utom dem från ansökningsavgifter för transportdispenser m.m.

2. Avgiftsintäkter avseende ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. ska redovisas mot inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Avgifter för trafik på statens spåranläggningar ska tas ut enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519).  

Återrapportering

För den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisning för 2010 ske i förhållande till ovanstående tabeller. Väsentliga avvikelser mot budgeten ska analyseras och kommenteras, liksom väsentliga över- och underskott för året. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet ska jämföras med beräknat resultat.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras84 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Intäkterna från de avgifter som tas ut för passage över nya Svinesundsförbindelsen beräknas uppgå till 75 000 000 kronor. Dessa får disponeras för att betala räntor och amorteringar på de lån som finansierat byggandet av Svinesundsförbindelsen samt drift och underhåll av avgiftsstation.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkerna och deras användning ska särredovisas i årsredovisningen. Intäkterna för 2010 beräknas uppgå till 9 000 000 kronor.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) själv välja lämpliga intervall för amortering av sina lån med beaktande av vad riksdag och regering beslutat för vissa projekt.

b) Trafikverket medges undantag från 10 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

c) Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 15 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) ta emot och disponera icke-statliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

d) Trafikverket medges undantag från 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) vad gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat överskott i den avgiftsbelagda verksamheten inom områdena tele och materialförsörjning. Resultatet av denna avgiftsbelagda verksamhet får, efter balansering, disponeras av Trafikverket för att finansiera banhållningskostnader.

e) Trafikverket medges undantag från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Jessica Spångberg
Likalydande till

Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Transportstyrelsen
Trafikanalys
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA, LS och ESA
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/KLS, RT, FIN och ENT
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
samtliga länsstyrelser
Naturvårdsverket
Diskrimineringsombudsmannen
Nämnden mot diskriminering
Konsumentverket
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Rikstrafiken
Luftfartsverket
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
Arlandabanan Infrastructure AB

Senast uppdaterad: