Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2010-12-22
IJ2010/2252/KO(delvis)
IJ2010/2271/KO
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Allmänna reklamationsnämnden
Riksdagen har beslutat om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 18, bet. 2010/11:CU1, rskr. 2010/11:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Allmänna reklamationsnämnden och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

3:3

Allmänna reklamationsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Allmänna reklamationsnämnden29 607
ap.1Allmänna reklamationsnämnden (ram)29 607

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Allmänna reklamationsnämnden

Prognoser 

Allmänna reklamationsnämnden ska redovisa prognoser för 2011–2015 den 23 februari och den 1 augusti. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
3:3 Allmänna reklamationsnämnden
ap.1888Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 700
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Allmänna reklamationsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-252 467
2011-02-252 467
2011-03-252 467
2011-04-252 467
2011-05-252 467
2011-06-252 467
2011-07-252 467
2011-08-252 467
2011-09-252 467
2011-10-252 467
2011-11-252 467
2011-12-252 470
Summa29 607
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Allmänna reklamationsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.1Allmänna reklamationsnämnden
På regeringens vägnar
Birgitta Ohlsson
Anders Bagge
Kopia till

Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret