Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:60

2010-12-16
Ju2010/9394/Å
Ju2010/9489/L6 (delvis)
Valmyndigheten
Box 4210
17104 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Valmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 01, bet. 2010/11:KU1, rskr. 2010/11:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Valmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Valmyndigheten ska genomföra sina uppgifter med största möjliga tillförlitlighet och effektivitet.   

Återrapporteringskrav

Valmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordning (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten och annan författning samt i förhållande till ovan angivet mål. Myndigheten ska därutöver redovisa följande. 

Kompetensförsörjning 

Valmyndigheten ska redovisa myndighetens insatser för att långsiktigt säkerställa en god kompetensförsörjning.

Prognoser 

Valmyndigheten ska redovisa prognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

23 februari 

1 augusti

28 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:5

Valmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Valmyndigheten15 341
ap.1Valmyndigheten (ram)15 341

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
6:5 Valmyndigheten
ap.14603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 534
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Valmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-251 278
2011-02-251 278
2011-03-251 278
2011-04-251 278
2011-05-251 278
2011-06-251 278
2011-07-251 278
2011-08-251 278
2011-09-251 278
2011-10-251 278
2011-11-251 278
2011-12-251 283
Summa15 341
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Valmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:5 ap.1Valmyndigheten

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Valmyndigheten undantas från kravet på kostnadsmässig avräkning av anslag enligt 16 § anslagsförordningen avseende sitt varulager. Varulagret ska avräknas utgiftsmässigt.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Christina Jerreström
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/IREV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/D
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret