Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:58

2010-12-16
Ju2010/9392/Å
Ju2010/9489/L6(delvis)
Ju2010/9784/DOM (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Justitiekanslern
Box 2308
103 17 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Justitiekanslern
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Justitiekanslerns verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 01, bet. 2010/11:KU1, rskr. 2010/11:88, prop. 2010/11:1, utg.omr. 04, bet. 2010/11:JuU1, rskr. 2010/11:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Justitiekanslern och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Justitiekanslern ska vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna integriteten och  rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. Justitiekanslern ska med hög kvalitet och effektivitet bevaka statens rätt. Justitiekanslern ska medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.

1

Mål och återrapporteringskrav

Justitiekanslern ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern samt annan författning. Redovisningen ska göras enligt den indelning som myndigheten använder.

Betydande förändringar i resultatutvecklingen eller i verksamheten under året ska redovisas och analyseras. Därutöver ska Justitiekanslern redovisa följande.

Ärendehantering

Justitiekanslern ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit eller planerar att vidta för att hantera en ökad ärendetillströmning.

Åtgärder för att förbättra effektivitet och kvalitet

Justitiekanslern ska analysera och redovisa de åtgärder som har vidtagits för att förbättra effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. Redovisningen ska även innefatta insatser som har vidtagits för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande. Av redovisningen ska effekterna av dessa åtgärder och insatser framgå.

Intern styrning och kontroll

Justitiekanslern ska redovisa de utvecklingsinsatser som har vidtagits för att säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll samt vilka effekter insatserna har haft i myndigheten.

Prognoser

Justitiekanslern ska redovisa prognoser för anslagen 6:2 Justitiekanslern och 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober

3

Uppdrag

Kompetensförsörjning

Justitiekanslern ska ska redovisa hur kompetensförsörjningen vid myndigheten ska säkerställas på såväl kort som lång sikt. Av redovisningen ska särskilt framgå vilket behov av kompetens myndigheten behöver för att med hög kvalitet och effektivitet fullgöra de uppgifter som åligger myndigheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 juni 2011.

Pågående uppdrag

Justitiekanslern har uppdraget (Ju2003/3657/L3) att företräda Sverige i möten inom de internationella oljeskadefonderna. Uppdraget ska redovisas till regeringen fortlöpande genom skriftliga rapporter och i Justitiekanslerns årsredovisning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:2

Justitiekanslern (Ramanslag)

Disponeras av Justitiekanslern30 191
ap.1Justitiekanslern (ram)30 191

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:13

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Justitiekanslern33 163
ap.1Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. (ram)33 163

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

Efter rekvisition till Justitiekanslern kan medel betalas ut till Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Skatteverket för sådan ersättning som avses i 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder samt till Statens tjänstepensionsverk.

Från anslaget ska följande utgifter finansieras vilka ska redovisas under nedan angivna rubriker.

Ersättning till frihetsberövade m.m.

1. Ersättning i mål eller ärenden enligt lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

2. Ersättning enligt 14 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i sådana ärenden.

3. Ersättning för motpartens rättegångskostnader samt utgifter för statens kostnader i mål rörande lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

4. Ersättning för utgifter för livränta som rekvireras av Statens tjänstepensionsverk.

Justitiekanslern ska redovisa det totala antalet ärenden, antalet ärenden där ersättning har beviljats, det totala beloppet inklusive ränta samt antalet ärenden som har föranlett rättegång.

Skadestånd m.m. i andra fall

1. Skadestånd eller annan ersättning till motpart i mål eller ärenden inom eller utom rättegång.

2. Ersättning enligt 14 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i sådana ärenden.

3. Ersättning för motpartens rättegångskostnader samt utgifter för statens kostnader i rättegångar.

4. Kostnad i samband med rättegång inför internationell domstol eller i liknande organ.

5. Kostnad för förundersökning i brottmål.

Justitiekanslern ska redovisa det totala antalet ärenden, antalet ärenden där ersättning har beviljats, det totala beloppet av de av Justitiekanslern bestämda ersättningarna exklusive ränta samt antalet ärenden som har föranlett rättegång.

Övrigt

1. Justitiekanslern får i förekommande fall uppdra åt den eller de myndigheter som berörs av ett skaderegleringsärende eller en rättegång att ombesörja att skadeståndsbelopp eller annat ersättningsbelopp, kostnad för ombud i ärendet hos Justitiekanslern samt rättegångskostnad som domstolen har beslutat om utbetalas till motparten.

2. Justitiekanslern får i förekommande fall uppdra åt den eller de myndigheter som berörs av en rättegång att ombesörja att ersättning för statens kostnader för ombud i rättegången utbetalas till Justitiekanslern.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
6:2 Justitiekanslern
ap.19063 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
ap.19953 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Christina Jerreström
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/IREV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Åklagarmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Tullverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Statens tjänstepensionsverk

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:58, 2010-12-16

Diarienummerförteckning

Ju2010/9392/Å
Ju2010/9489/L6(delvis)
Ju2010/9784/DOM (delvis)
Ju2010/7469/Å