Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2010-12-22
IJ2010/2252/KO(delvis)
IJ2010/2270/KO
Konsumentverket
Box 48
651 02 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Konsumentverket
Riksdagen har beslutat om Konsumentverkets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 18, bet. 2010/11:CU1, rskr. 2010/11:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Konsumentverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Företagens administrativa kostnader

Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Konsumentverket ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

3:2

Konsumentverket (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket110 669
ap.1Konsumentverket (ram)107 469
ap.2Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m. (ram)1 500
ap.4Drift av skaderegistreringssystemet IDB (ram)1 500
ap.5Finansiering av rättegångskostnader (ram)200

Villkor för anslag 3:2

ap.2 Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m.

Anslagsposten ska användas för deltagande i standardiseringsarbete inom Konsumentverkets ansvarsområde.

ap.4 Drift av skaderegistreringssystemet IDB

Anslagsposten ska användas för Socialstyrelsens drift och utveckling av skaderegistreringssystemet IDB. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition till Socialstyrelsen.

ap.5 Finansiering av rättegångskostnader

Anslagsposten ska finansiera rättegångskostnader med anledning av mål och ärenden som faller under Konsumentverket/Konsumentombudsmannens tillsynsområden och sådana mål och ärenden där Konsumentombudsmannen beviljat biträde till enskilda.

3:5

Åtgärder på konsumentområdet (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket17 459
ap.3Stöd till kunskapsbyggande på konsumentområdet (ram)1 400
ap.6Stöd till kommuners konsumentverksamhet (ram)4 000
ap.9Stöd till organisationer på konsumentområdet (ram)12 059

Villkor för anslag 3:5

ap.3 Stöd till kunskapsbyggande på konsumentområdet

Anslagsposten ska användas för att finansiera projekt relaterade till kunskapsbyggande på konsumentområdet.

ap.6 Stöd till kommuners konsumentverksamhet

Anslagsposten ska användas till att stödja kommuners konsumentverksamhet med utbildning och information.

ap.9 Stöd till organisationer på konsumentområdet

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet.

Prognoser

Konsumentverket ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
3:2 Konsumentverket
ap.15 5333 %0
ap.203 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
3:5 Åtgärder på konsumentområdet
ap.342Inget0
ap.6120Inget0
ap.9362Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konsumentverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-0112 156
2011-02-018 956
2011-03-018 956
2011-04-018 956
2011-05-018 956
2011-06-018 956
2011-07-018 956
2011-08-018 956
2011-09-018 956
2011-10-018 956
2011-11-018 956
2011-12-018 953
Summa110 669
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konsumentverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.1Konsumentverket
3:2 ap.2Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m.
3:2 ap.4Drift av skaderegistreringssystemet IDB
3:2 ap.5Finansiering av rättegångskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konsumentverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Konsumentverket har tillgång till medel under utgiftsområde 22 anslaget 1:2 Trafikverket, anslagspost 9 Väghållning - del till Kammarkollegiet.

På regeringens vägnar
Birgitta Ohlsson
Anders Bagge
Kopia till

Statsrådsberedningen/RK IREV
Utrikesdepartementet/FIM
Socialdepartementet/FH
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Finansdepartementet/ESA
Näringsdepartementet/E
Näringsdepartementet/MK
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Finansinspektionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Konkurrensverket
Energimarknadsinspektionen