Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
20

2010-12-16
Fö2010/2164/ESIS (delvis)
Fö2010/80/ESIS (delvis)
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Totalförsvarets forskningsinstitut
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 06, bet. 2010/11:FöU1, rskr. 2010/11:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Totalförsvarets forskningsinstitut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Budgetunderlag

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i budgetunderlaget utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämna förslag till indelning i verksamheter, resultatbudget, investeringsplan och budget för avgiftsbelagd verksamhet.

I budgetunderlaget ska myndigheten efter samråd med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lämna förslag till inriktning av forskning inom CBRN-området. Förslaget ska beakta de bedömningar regeringen har redovisat avseende civil-militär samverkan i skrivelsen 2009/10:124 Samhällets krisberedskap - stärkt samverkan för ökad säkerhet.

I budgetunderlaget ska myndigheten vidare lämna förslag på en ny indelning av forskningen inom CBRN-området. Utgångspunkten för detta förslag ska vara gemensamma civil-militära behov samt regeringens behov av att skapa förutsättningar för en långsiktig strategisk styrning av forskningen.  

I budgetunderlaget ska myndigheten lämna förslag till inriktning av verksamheten inom Forskning för regeringens behov.

2. Försvarsunderrättelseproduktion

Totalförsvarets forskningsinstitut ska genom sin försvarsunderrättelseverksamhet tillgodose regeringens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet. Försvarsunderrättelserksamheten ska vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, separat men i samband med myndighetens årsredovisning, redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Därutöver ska en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den av regeringen beslutade inriktningen för försvarsunderrättelseverksamheten lämnas.

3. Nordiskt samarbete

Totalförsvarets forskningsinstitut ska inom ramen för det nordiska samarbetet NORDEFCO stödja Försvarsmakten i frågor som faller inom myndighetens kompetensområde.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa omfattningen av och inriktningen på verksamheten.

4. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober.

2

Organisationsstyrning

5. Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets forskningsinstitut ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två senast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

6. Åtgärder inom stödverksamheten

Totalförsvarets forskningsinstitut ska avvakta med åtgärder som kan försvåra den reformering av stödverksamhten som Försvarsstrukturutredningen (Fö 2010:01) ska lämna förslag till.

7. Tjänsteexport

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa de totala kostnaderna och intäkterna i tjänsteexportverksamheten.

3

Uppdrag

8. Forskning/analysstöd för regeringens behov

Totalförsvarets forskningsinstitut ska stödja utformningen av svensk säkerhets- och försvarspolitik genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag till regeringens arbete.

Verksamheten inriktas av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i årsredovisningen lämna en separat redovisning av verksamheten samt redovisa kostnaderna.

Senast den 23 september 2011 ska Totalförsvarets forskningsinstitut till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inkomma med kostnadsberäknade projektförslag, fördelade på kompetensområdena, för budgetåret 2012.

9. Stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor

Totalförsvarets forskningsinstitut ska kunna bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med teknisk sakkunskap i frågor om massförstörelsevapen och vapenbärare samt bidra till att uppfylla Sveriges internationella åtaganden på dessa områden. Stöd till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ska lämnas inom nedan angivna områden. Verksamheten finansieras från det under utgiftsområde 5 Internationell samverkan uppförda anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning, ap. 4, och det närmare innehållet bestäms i dialog mellan Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och Totalförsvarets forskningsinstitut. Totalförsvarets forskningsinstitut ska även ha beredskap att bistå de myndigheter som ansvarar för och deltar i svensk exportkontroll.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska:

  • bevaka den tekniska utvecklingen på kärnvapenområdet samt bidra till arbetet inom internationella exportkontrollarrangemang för nukleära frågor (Nuclear Suppliers Group och Zanggerkommittén). Myndigheten ska driva ett nationellt datacenter och leverera data till det internationella datacentret i enlighet med Sveriges åtagande i provstoppsavtalet,
  • tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) sakkunskap på missilområdet, inkl. expertstöd inom ramen för exportkontrollregimen MTCR och rörande frågor om missilförsvar,
  • bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i arbetet med B-vapenkonventionen och C-vapenkonventionen, delta i det internationella arbetet för beredskap att upptäcka brott mot konventionerna samt ge tekniskt stöd i arbetet inom Australiengruppen,
  • upprätthålla laboratoriekapacitet för verifikation av kemiska vapen i syfte att bidra till internationell beredskap att påvisa brott mot C-vapenkonventionen,
  • fortsätta sitt arbete till stöd för Sveriges deltagande i Proliferation Security Initiative samt 
  • lämna tekniskt stöd till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i rymdfrågor, i synnerhet beträffande förhindrande av kapprustning i rymden.

10. CBRN

Forskning 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska inom ramen för en helhetssyn avseende CBRN-området bedriva forskning avseende skydd mot och hot från CBRN-ämnen. Myndigheten ska säkerställa att grundkompetens och förmåga långsiktigt upprätthålls för att kunna utföra oberoende bedömningar rörande hot och risker inom CBRN-området samt tidigt upptäcka förändringar av dessa. 

Övergripande mål för forskningen ska vara att bidra till den nationella säkerheten och den svenska krisberedskapen samt att öka skyddsnivån för svensk personal i insatser. Nya potentiella hot och skydd mot dessa ska prioriteras.  

Bland annat ska omvärlds- och hotbildsanalyser samt risk och sårbarhetsanalyser beaktas avseende skyddsforskningen.   

Forskningen ska bedrivas i huvudsak enligt det förslag myndigheten redovisat den 15 september 2010 (Fö2010/1585/MFU).  

Senast den 23 september 2011 ska Totalförsvarets forskningsinstitut efter samråd med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inkomma med kostnadsberäknade projektförslag avseende CBRN-forskningen för 2012.  

Återrapportering 

Uppnådda resultat ska redovisas i samband med årsredovisningen, delårsrapporten och kvartalsrapporterna. 

Helhetssyn och expertorgan avseende CBRN-frågor

Totalförsvarets forskningsinstitut ska som expertorgan kunna ge berörda myndigheter och regeringen stöd och råd, t. ex. genom operativ medverkan eller som operativt expertstöd vid t. ex. hot om eller vid inträffade CBRN-händelser. Totalförsvarets forskningsinstitut ska efter samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) även kunna utföra sådana uppgifter inför och under internationella uppdrag. Verksamhet som riktas mot myndigheter ska vara avgiftsfinansierad.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa vilket stöd och vilken rådgivning, inklusive operativ medverkan, som lämnats, samt finansiering.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut162 005
ap.1Forskning/Analysstöd för regeringens behov (ram)45 824
ap.2Forskning inom CBRN-området (ram)100 500
ap.4Internationell verksamhet (ram)15 681

Villkor för anslag 1:9

ap.4 Internationell verksamhet

Anslagsposten får användas för internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
ap.11 3753 %0
ap.23 0153 %0
ap.44703 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)200 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2513 501
2011-02-2513 501
2011-03-2513 501
2011-04-2513 501
2011-05-2513 501
2011-06-2513 501
2011-07-2513 501
2011-08-2513 501
2011-09-2513 501
2011-10-2513 501
2011-11-2513 501
2011-12-2513 494
Summa162 005
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Forskning/Analysstöd för regeringens behov
1:9 ap.2Forskning inom CBRN-området
1:9 ap.4Internationell verksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsfinaniserad verksamhet inkl. bidrag och räntor159 8296 500901 284891 28410 000176 329
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Inkomsterna från uppdragsverksamheten disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

2. Det ackumulerade överskottet ska kunna användas för att finansiera eventuella framtida omställningskostnader med anledning av den reformering av stödverksamheten som Försvarsstrukturutredningen (Fö 2010:01) ska lämna förslag till.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Kaj Persson
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarshögskolan
Totalförsvarets pliktverk
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
SEKO - Facket för service och kommunikation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation c/o Sveriges ingenjörer
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Fackförbundet ST
Sveriges Reservofficersförbund
Statstjänstemannaförbundet