Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2010-11-11
N2010/6889/E
Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 KRISTINEHAMN
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Elsäkerhetsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Riksdagen har beslutat om Elsäkerhetsverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 24, bet. 2009/10:NU1, rskr. 2009/10:146, prop. 2009/10:1, utg.omr. 06, bet. 2009/10:FöU1, rskr. 2009/10:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Elsäkerhetsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Elsäkerhetsverkets ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Avgiftsbelagd verksamhet

Elsäkerhetsverket ska redovisa utfall i förhållande till beräknad budget för 2010 års avgiftsbelagda verksamhet samt kommentera och förklara väsentliga avvikelser mellan budget och utfall.

Utgiftsprognoser

Elsäkerhetsverket ska redovisa prognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV

- den 18 januari 2010,

- den 25 februari 2010,

- den 6 maj 2010,

- den 29 juli 2010 och 

- den 28 oktober 2010.

Omlokalisering

Elsäkerhetsverket ska särredovisa de merkostnader som uppkommit till följd av regeringens beslut att omlokalisera verksamheten från Stockholm uppdelat på följande delar: lokalkostnader, kostnader för flyttning jämte administrationskostnader (resor m.m.), stödkostnader i form av exempelvis konsultkostnader, personalkostnader där särskild pensionsersättning särredovisas jämte lönekostnader och ersättning för pendling och dubbelbemanning.

2

Organisationsstyrning

Personalförsörjning

Elsäkerhetsverket ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

3

Uppdrag

Elsäkerhetsavgifter

Elsäkerhetsverket ska i årsredovisningen redovisa och kommentera intäkterna från elsäkerhetsavgifter och om det finns anledning att föreslå förändringar i avgiftsnivån.

Regelförenkling

Under våren 2010 ska regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under mandatperioden. Elsäkerhetsverket ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader, dels med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels med en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

4:1

Elsäkerhetsverket (Ramanslag)

Disponeras av Elsäkerhetsverket45 332
ap.1Elsäkerhetsverket (ram)45 332

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket ska betala totalt 111 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
4:1 Elsäkerhetsverket
ap.14 400Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Elsäkerhetsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-253 778
2010-02-253 778
2010-03-253 778
2010-04-253 778
2010-05-253 778
2010-06-253 778
2010-07-253 778
2010-08-253 778
2010-09-253 778
2010-10-253 778
2010-11-253 778
2010-12-253 774
Summa45 332
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Elsäkerhetsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Elsäkerhetsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Publikationsverksamhet
Publikationsförsäljning0050050000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Elsäkerhetsavgift m.m.25520035 000035 00035 000
Behörighetsavgift2552002 40002 4002 400
Nätövervakningsavgift25520019 900019 90019 900
Elberedskapsavgift255200250 0000250 000250 000
Ersättning för provade produkter2552007000700700
Summa00308 0000308 000308 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras med en elsäkerhetsavgift, behörighetsavgifter och avgifter i samband med provning av produkter som tillförs inkomsttitel. Elsäkerhetsavgiftens storlek bestäms i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet. Avgiftsinkomster från elsäkerhetsavgifter, nätövervakningsavgifter, elberedskapsavgifter, behörighetsavgifter och avgifter i samband med provning av produkter och viten skall redovisas mot inkomsttitel 2552: Övriga offentligrättsliga avgifter. Ersättning får tas ut med stöd av 4 § avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket nämnda bestämmelse. Avgiftsinkomsterna beräknas till 500 000 kr och får disponeras av Elsäkerhetsverket.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras1 900
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avser bidrag om 1 900 000 kronor för verksamhet som finansieras från  utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap anslag 2:4 Krisberedskap

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Martin Palm
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet/SSK
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Näringsdepartementet/KLS
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens energimyndighet