Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
1

2010-11-11
Jo2010/2857
Jo2010/2660
Statens jordbruksverk
Vallgatan 8
551 82 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens jordbruksverk
Riksdagen har beslutat om Statens jordbruksverks verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 23, bet. 2009/10:MJU2, rskr. 2009/10:130, prop. 2009/10:99, utg.omr. 23, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Statens jordbruksverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella återrapporteringskrav

Jordbruksverket ska

- i återrapporteringen redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål. 

- redovisa indikatorer som beskriver utvecklingen inom sektorn och göra en bedömning av hur resultaten och effekterna förhåller sig till målen i regeringens vision.

Kostnader för EU-stöd

Jordbruksverket ska senast den 31 mars till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet)  redovisa totalkostnad, styckkostnad och volym för föregående års handläggning av EU-stöden.

Redovisningen ska även omfatta genomförda åtgärder för att minska administrationen, åtgärder för att åstadkomma förenklingar och en mer enhetlig regeltillämpning samt under året uppnådda kvalitetsförbättringar och effektivitetsvinster.

Statsstödsrapportering

Jordbruksverket ska, senast den 31 maj, till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) redovisa utfallet av de statliga stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde inklusive merkostnader för insamling av kadaver i norra Sverige.

Redovisningen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av kommissionen i enlighet med bilaga III B till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget. I uppgiften ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

Östersjöstrategin

Jordbruksverket ska redovisa hur landsbygdsnätverket arbetat med Östersjöstrategin.

Prognoser för samtliga anslag

Jordbruksverket ska senast den 18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli och den 28 oktober 2010 redovisa prognoser för 2010-2014. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Därutöver ska prognoser lämnas på anslagspostnivå för anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och anslaget 1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. För landsbygdsprogrammet 2007-2013 ska prognoser även lämnas på axelnivå.

Prognoser avseende anslag för förvaltningsändamål ska lämnas i kostnadstermer.

3

Uppdrag

Regelförenkling

Under våren 2010 ska regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under mandatperioden. Jordbruksverket ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader, dels med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels med en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Arbete för att förebygga och minimera risk för sanktioner

Jordbruksverket ska redovisa vilka insatser som har genomförts och planeras att genomföras för att minimera risken för sanktioner och finansiella korrigeringar av EU-medel. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2010.

Jordbruksverket ska slutföra arbetet med att uppdatera blockdatabasen, och det efterarbete som följer av uppdateringsarbetet. Jordbruksverket ska även redovisa de effekter uppdateringen bedöms ha framöver på handläggning och kontroll av EU-stöd samt på den framtida förvaltningen av blockdatabasen. Bedömningen ska innefatta både volym och kostnader och ska gälla såväl brukare som administration på Jordbruksverket och länsstyrelserna. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksdepartementet senast den 1 oktober 2010.

E-delegationen

Jordbruksverket ska förbereda och genomföra de delar i e-delegationens strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning som rör Jordbruksverket.

Utbetalning av stöd

Jordbruksverket ska, tillsammans med länsstyrelserna, genomföra en processgenomgång av stödprocessen för jordbruksverksamheten. I denna ska erfarenheter från andra medlemsländer tas tillvara. 

Jordbruksverket ska, efter samråd med länsstyrelserna, utveckla sitt styr- och uppföljningssystem över stödprocessen i enlighet med rådsförordningen 1290/2005 och kommissionsförordningen 885/2006 , styra handläggning och kontroll samt noggrant följa utvecklingen under stödåret för att säkerställa att direktstöden till lantbruket och stöd till landsbygdsåtgärder enligt förordningarna 2004:760 om EG:s direktstöd för jordbrukare m.m och 2007:481 om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder i så hög utsträckning som möjligt betalas ut under innevarande stödår. 

Sverige - det nya matlandet

Jordbruksverket ges i uppdrag att informera om de stödmedel och åtgärder som kan kopplas till Sverige - det nya matlandet. Jordbruksverket ska i sin externa kommunikation ge en samlad bild av länsstyrelsernas, Livsmedelsverkets, Sametingets och Fiskeriverkets arbete inom ramen för Sverige - det nya matlandet.

Jordbruksverket ges även i uppdrag att följa upp och kvantitativt och kvalitativt utvärdera de projekt som beviljats stöd genom Livsmedelsstrategin under Jordbruksverkets reglereringsbrev anslag 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksdepartementet senast den 1 april 2010.

Därtill ges Jordbruksverket även i uppdrag att sammanställa de projekt som ansökt om stöd genom Livsmedelsstrategin, Landsbygdsprogrammet och andra stöd med kopplingar till Sverige - det nya matlandet. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksdepartementet senast den 1 april 2010.

Miljöeffekter av den gemensamma jordbrukspolitiken

Jordbruksverket ska i samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet t.o.m. 2014 följa upp och utvärdera miljöeffekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken. Uppdraget ska genomföras i linje med det förslag som presenterats av myndigheterna (Jordbruksverkets rapport 2009:19). Resultatet av arbetet ska löpande redovisas till regeringen. Där så bedöms angeläget ska resultaten publiceras på engelska. Jordbruksverket har samordningsansvar för uppdraget och rapporteringen.

Effektivitetsbedömningar av bekämpningsmedel

Jordbruksverket ska bistå Kemikalieinspektionen med effektivitetsbedömningar av bekämpningsmedel i ärenden om nationellt godkännande av bekämpningsmedel. Jordbruksverket ska bidra till arbetet med att korta handläggningstiderna. I detta ingår att effektivisera myndighetens handläggningsarbete.

Omstrukturering av sockersektorn

Jordbruksverket ska ansvara för de uppgifter som beskrivs i artikel 5 i rådets förordning (EG) 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockersektorn i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken och artikel 24 i kommissionens förordning (EG) 968/2006 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockersektorn i gemenskapen.

Efter samråd med berörda länsstyrelser ska Jordbruksverket tillämpa omstruktureringsprogrammen för regleringsåren 2006/07 och 2008/09. Tillämpningen av programmen ska grunda sig på de av regeringen beslutade programmen som delgivits EU-kommissionen, tillämpligt EU-regelverk, förordning (SFS 2007:482) samt regeringsbeslut (Jo2008/1927 och Jo2008/855).

Tillsyn över djurhälsopersonal

Jordbruksverket ska redovisa använda metoder i tillsynen över djurhälsopersonalen, omfattningen av tillsynen, viktigare iakttagelser i tillsynen samt vilka eventuella skillnader som finns i landet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2011 och i tillämpliga delar innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

Översyn av veterinär obduktionsverksamhet

Som ett led i att säkerställa nationell övervakning av sjukdomsläget och en god diagnostik i syfte att förändra felaktig antibiotikaanvändning och därmed resistensproblem, ska Jordbruksverket se över tillgången till veterinär obduktionsverksamhet i landet så att åtgärder vid behov kan vidtas för att tillgodose behoven av diagnostiska möjligheter inom fältverksamhet. Uppdraget ska redovisas den 1 oktober 2010.

Kastrering av smågrisar

Jordbruksverket ska medverka till att utveckla teknik och system inom svinproduktionen i syfte att göra det överflödigt att kastrera smågrisar utan föregående bedövning. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2010.

Förbereda inordnandet av vissa fiskefrågor i organisationen

Jordbruksverket ska förbereda inordnandet i den egna organisationen av frågor som kommer att överföras till Jordbruksverket enligt direktivet Inrättande av en myndighet för havs- och vattenmiljö (dir.2010:68) i samband med att Fiskeriverket upphör. Förberedelserna ska avse frågor om främjande av fiskerinäringen, fiskberedning, sysselsättning, regional utveckling, marknad, handel och konsumentfrågor liksom frågor om främjande av fritidsfiske, förvaltningen av fiskeprogrammet och ansvaret för vattenbruket. Åtgärder ska vidtas så att Jordbruksverket kan ta över uppgifterna den 1 juli 2011.

Fortsatt arbete med regelförenkling

Ett nytt förenklingsprogram håller på att utarbetas i Regeringskansliet med avsikten att under nästa mandatperiod bredda, utveckla och fördjupa arbetet för att förenkla företagens vardag ytterligare (Regeringens skrivelse 2009/10:226 Regelförenklingsarbetet 2006–2010). Regeringens mål att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2010 förlängs till 2012. Jordbruksverket ska således fortsätta och vidareutveckla arbetet med att förenkla för företagen inom sitt ansvarsområde. Förutom fokus på att förenkla nationell och EU-lagstiftning ska speciell vikt läggas vid att realisera förbättringar/förenklingar inom områdena kundservice och stödhantering. Jordbruksverket ska därför under hösten 2010 analysera förutsättningarna för bl.a. följande projekt: gemensam kundsupport i samarbete med länsstyrelsen, digitalisering av dokument – papperslös handläggning samt e-arkiv för lantbrukaren, samt fortsatt utveckling av ”mina sidor” för ökad överblick och service till lantbrukaren. I uppdraget ska Jordbruksverket beakta regeringens handlingsplan för e-förvaltning. I syfte att undvika dubbelarbete och för att identifiera förvaltningsgemensamma nyttor ska samråd ske med E-delegationen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:5

Bidrag till distriktsveterinärorganisationen (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk104 102
ap.1Bidrag till veterinär fältverksamhet (ram)104 102

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet

Under anslaget anvisas medel för ersättning för veterinär service enligt förordningen 2009:1397 om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse. Under anslaget anvisas även medel för att minska veterinärkostnaderna för företag med avlägset belägen djurhållning avseende livsmedelsproducerande djur. Anslagsmedel till avlägset belägen djurhållning ska uppgå till högst 9 300 000  kronor av det totala anslaget. Dessa medel får disponeras enligt förordningen 2009:1396 om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader. 

Jordbruksverket ska redogöra för hur stor del av anslaget 1:5 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen som disponeras till ersättning för djursjukvård till avlägset belägen djurhållning och hur dessa medel använts avseende länsvis geografisk spridning.

1:6

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk14 708
ap.2Djurhälsovård (ram)9 933
ap.3Stöd till biodling (ram)1 775
ap.4Djursjukdata (ram)3 000

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Djurhälsovård

1. Medlen disponeras för bidrag till djurhälsovård.

2. Jordbruksverket får, efter det att Lantbrukarnas Riksförbund hörts och förutsatt att huvudmännen fortlöpande redovisat verksamheten, utbetala medel till berörda organisationer med en fjärdedel per kvartal.

ap.3 Stöd till biodling

1. Anslagsposten får användas för bidrag som lämnas i enlighet med EG:s förordning (EG) nr 797/2004 om åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter. Den EU-finansierade delen av stödet anvisas under anslaget 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter, anslagsposten 4.

ap.4 Djursjukdata

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för drift av djursjukdatasystemet Vet@.

1:7

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk257 349
ap.1Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (ram)157 000
ap.2Bidrag till bekämpande av djursjukdomar (ram)33 349
ap.3Bidrag till obduktionsverksamheten (ram)7 000
ap.4Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller (ram)60 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

1. Anslagsposten disponeras i enlighet med bestämmelser som regeringen meddelar i varje enskilt fall samt för ersättning enligt epizootilagen (1999:657), zoonoslagen (1999:658) och lagen (1992:1638) om provtagning på djur m.m. eller med stöd av lagarna meddelade föreskrifter.

2. För smittskyddsberedskapsuppgifter med anledning av epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658) får Jordbruksverket använda 1 000 000 kronor.

3. Anslagsposten får disponeras för erforderliga undersökningar vid sjukdomsutredningar, handläggning av ersättningsansökningar i samband med bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar och bisjukdomar.

4. Jordbruksverket får ta i anspråk högst 2 000 000 kronor av anslagsposten för särskilda undersökningar avseende främst zoonoser, serologiska undersökningar, undersökningar avseende salmonella samt bidrag för särskilda undersökningar vid obduktioner.

5. Jordbruksverket får ta i anspråk högst 2 500 000 kronor för att ersätta producenter för vissa kostnader vid upptäckt av EHEC-smitta i samband med besättningsstudier eller åtgärder som har till syfte att ge kunskaper om möjlighet till bekämpning av EHEC-bakterien.

6. För bisamhällen som förintas enligt myndighets förordnande kan ersättning lämnas enligt bisjukdomsförordningen (1974:212). Medlen får också användas för utbildning av bitillsynsmän.

ap.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för bidrag till bekämpande av vissa djursjukdomar. Jordbruksverket får även, efter hörande av Lantbrukarnas Riksförbund och efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för bekämpningen, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

ap.3 Bidrag till obduktionsverksamheten

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för obduktionsverksamhet. Jordbruksverket får även, efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för denna verksamhet, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

ap.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för att kartlägga och dokumentera sjukdomsläget för de sjukdomar där Sverige beviljats tilläggsgarantier samt för att även i övrigt kunna utföra de sjukdomskontroller som EU ställer krav på. Medlen används även för att kontinuerligt läsa av sjukdomsläget för de sjukdomar där EU:s regler för handel med djur innebär att sjukdomsberedskapen måste höjas samt för att utbilda de veterinärer som ska utföra övervakande kontroller.  

Medlen avser också nationell medfinansiering av TSE-kontroller för riskdjur. Anslagsposten disponeras även för kostnader om högst
26 000 000 kronor för de obligatoriska TSE-kontroller som utförs vid slakt av nötkreatur. Ersättningen utgår enligt art. 16.1 g i kommissionens förordning nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget för statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001, s. 3, se kommissionens stödärende XA 391/2008, och får enbart betalas ut om villkoren i artiklarna 16.1 g, 16.2, 16.3 och 18 i förordning (EG) nr 1857/2006 är uppfyllda. Jordbruksverket ska föra ett sådant detaljerat register över stödordningen som avses i art. 20.2 i förordningen (EG) nr 1857/2006.

1:9

Statens jordbruksverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk408 889
ap.1Förvaltningskostnader (ram)408 889

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Anslagsposten ska finansiera verksamheten i Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård med högst 1 550 000 kronor. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En jämförelse med föregående budgetår ska göras.

2. Inom ramen för anslaget ska täckas kostnader för granskning av vetenskapliga dossiéer i enlighet med bl.a. rådets direktiv 82/471/EEG och EU-förordningen 1831/2003/EEG om bioproteiner och säkerhetskontroller vid enskilda lantbruk, om främmande ämnen och produkter i djurfoder, hanteringen av animaliska biprodukter och läkemedel.

3. Ersättningar från EU:s budget som utbetalas till Sverige när olika regleringar införs, t.ex. bidrag för att införa vissa kontrollsystem, får föras till Jordbruksverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen får tas upp som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

4. Återbetalning av medel avseende etableringsstöd och räntestöd ska i enlighet med prop. 1993/94:236, bet. 1993/94:JoU26, rskr. 1993/94:326 av Jordbruksverket tillgodoföras Lantbrukarnas socialförsäkringsskydd.

5. Anslaget ska även användas till finansiering av uppdateringen av blockdatabasen och det efterarbete som följer. Anslaget ska även användas för arbetet med ájourföringen av blockdatabasen.

6. Av anslaget ska högst 6 000 000 kronor användas till att ersätta länsstyrelserna för deras arbete med tvärvillkorskontroller.´

7. Anslaget ska användas för att ersätta Tullverket för dess särkostnader med högst 8 000 000 kronor för att utföra exportbidragskontroller av jordbruksprodukter samt för kontroller om förbud mot utsläppande på marknaden samt import av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls. Ersättning för de senare får uppgå till högst 300 000 kronor. Tullverket fakturerar Jordbruksverket månadsvis i efterskott. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En avstämning av arbetet och utbetalad ersättning ska göras mellan Tullverket och Jordbruksverket senast den 1 augusti 2010.

8. Av medlen ska minst 8 500 000 kronor användas för åtgärder inom det nationella programmet för växtgenetiska resurser.

9. Av medlen ska minst 3 000 000 kronor användas för kvalitetsuppföljning i ängs- och betesmarker samt uppföljning av småbiotoper inom NILS (nationell inventering av landskapet i Sverige). Uppföljningen är en del av uppföljningen inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Uppföljningen ska ske i samarbete med berörda myndigheter.

10. Inkomster från ärenden om växtförädlarrätt och sortlista redovisas under inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter.

11. Jordbruksverket ska betala totalt 167 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

12. Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas med anledning av särskilda krav från EU-kommissionen på grund av att Jordbruksverket underlåtit att iaktta skyldigheten att fastställa och betala in traditionella egna medel. Detta ska dock inte gälla krav på egna medel till följd av beslut som ligger utanför Jordbruksverkets kontroll. Ett exempel på detta är underlåtenhet som kan härledas till gällande svenska bestämmelser snarare än Jordbruksverkets tillämpning av dessa. Ett annat exempel är fall där räntekostnader uppkommit till följd av att regeringen har valt att driva ett ärende mot kommissionen.

1:10

Bekämpande av växtsjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk7 000
ap.1Bekämpande av växtsjukdomar (ram)7 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Bekämpande av växtsjukdomar

1. Anslagsposten disponeras för kostnader för åtgärder enligt växtskyddslagen (1972:318) samt för vissa förluster till följd av sådana åtgärder, kostnader för beredskapsåtgärder, akuta skyddsåtgärder m.m. mot karantänskadegörare, kostnader för undersökningar av växtprover som av Jordbruksverket överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering, kostnader för verifiering av de svenska skyddszonerna och marknadskontroll, delar av kostnaderna för växtinspektionens internationella program.

2. Ersättning från EU-budgeten som utbetalas till Sverige i enlighet med det frivilliga stödsystemet på det fytosanitära området från EU av bl.a. ersättning för förluster till följd av ingripande enligt växtskyddslagen, infrastruktursatsningar, får redovisas som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

3. Jordbruksverket ska utarbeta ett praktiskt inriktat och fördjupat kunskapsunderlag i syfte att förebygga och hantera ökade problem med ogräs, växtsjukdomar och skadegörare, till följd av ett förändrat klimat.

1:11

Gårdsstöd och djurbidrag m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk8 174 757
ap.1Gårdsstöd och djurbidrag m.m. (ram)8 149 757
ap.4EG-medfinansierade djursjukdomsprogram (ram)25 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.

1. Stöd får lämnas enligt förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare m.m.

2. Gårdsstöd, stöd till proteingrödor, stöd till energigrödor, stöd till produktion av stärkelsepotatis, medel avsatta för särskilt stöd samt kompletterande stödutbetalning ska redovisas mot inkomsttitel 6111 Gårdsstöd. Handjursbidrag ska redovisas mot inkomsttitel 6115 Djurbidrag. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Jordbruksverket ska inom ramen för medel avsatta för särskilt stöd lämna stöd om högst 5 000 000 kronor för kostnader för kvalitets- och marknadsföringsåtgärder för att förbättra kvaliteten hos livsmedel och jordbruksprodukter på den inre marknaden. Stöd ska även lämnas om högst 5 000 000 kronor för organisering av och deltagande i jordbruksutställningar och livsmedelsmässor inom EU. Stöden får högst motsvara 75 procent av den enskilde lantbrukarens faktiska kostnader samt att det maximala stödbelopp som en enskild lantbrukare under ett år kan erhålla får uppgå till högst 50 000 kronor.

Därutöver får resterande medel inom ramen för det särskilda stödet fördelas med ett lika belopp per jordbruksföretag anslutna till kvalitetscertifieringssystem. Certifieringen ska, för att berättiga till ersättning, utföras av ett ackrediterat certifieringsorgan.

4. Återbetalda felaktiga belopp enligt rådets förordning (EEG) 1290/05 (20 procent) och tvärvillkor enligt rådets förordning (EEG) 1782/03 (25 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

ap.4 EG-medfinansierade djursjukdomsprogram

EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från EU:s jordbruksfonder. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

1:12

Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk1 007 504
ap.1Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag (ram)948 004
ap.4Stöd till biodling m.m. (ram)2 500
ap.5Omstruktureringsfond för socker (ram)57 000

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag

1. Anslagsposten får användas för stöd som lämnas enligt förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

2. EU-medlen avseende offentlig lagring ska redovisas mot inkomsttitel 6116 Offentlig lagring. EU-medlen avseende övrig intervention ska redovisas mot inkomsttitel 6113 Övriga interventioner. EU-medlen avseende exportbidrag ska redovisas mot inkomsttitel 6114 Exportbidrag. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Försäljningsinkomster av offentligt lagrad vara redovisas mot inkomsttitel 2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter.

4. Förverkade säkerheter tillfallande Sverige och återbetalda belopp enligt rådets förordning (EEG) nr 1290/05 (20 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 01 Sanktionsavgifter enligt arbetsmiljölagen.

5. Anslagsposten får användas för att täcka statens utgifter för överskottshantering av fisk samt till stöd för producentorganisationer inom fisket för upprättande av operativa program enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

6. Anslagsposten får användas för stöd som lämnas enligt kommissionens förordning (EG) 1233/2009 om särskilt marknadsstöd till mjölksektorn.

7. Redovisningen i prognoser och årsredovisning samt delårsrapport ska vara uppdelad i offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag.

ap.4 Stöd till biodling m.m.

1. Stöd får användas för bidrag som lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 797/2004 om allmänna tillämpningsregler för åtgärder som syftar till att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung. För svensk medfinansiering anvisas motsvarande belopp under anslaget 1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder, anslagspost 3 samt under anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 7.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från EU:s Jordbruksfonder. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

ap.5 Omstruktureringsfond för socker

1. Anslagsposten får användas för diversifieringsstöd, övergångsstöd och omstruktureringsstöd inom sockersektorn. Stöd lämnas enligt rådets förordning (EG) 320/2006 om omstrukturering inom sockersektorn.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6912001 Bidrag från EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn. Kursdifferenser på återflödet från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6912002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

1:13

Finansiella korrigeringar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk49 272
ap.1Finansiella korrigeringar m.m. (ram)49 272

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Finansiella korrigeringar m.m.

1. Anslagsposten får användas till eventuella finansiella korrigeringar och straffavgifter som följer av den gemensamma jordbrukspolitiken samt för domstols- och förhandlingskostnader med anledning av att sådana finansiella korrigeringar och straffavgifter aktualiseras.

2. Utgifter enligt villkor 1 uppkomna under följande anslag får täckas:

1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen  

1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur.

3. Anslagsposten får användas till s.k. tekniska kostnader för offentlig lagring i den mån ersättning inte erhålls från EU-budgeten.

4. Utgifter enligt villkor 3 uppkommna under anslag 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter får täckas.

5. Anslaget får användas till skadestånd.

1:19

Livsmedelsstatistik (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk24 935
ap.1Livsmedelsstatistik (ram)24 935

Villkor för anslag 1:19

ap.1 Livsmedelsstatistik

1. Anslagsposten ska användas för statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet och i första hand för statistik som är reglerad av EU. Även framtagandet av statistiska publikationer på jordbruks- och livsmedelsområdet får finansieras med anslaget.

1:20

Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk7 356
ap.1Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten (ram)7 356

Villkor för anslag 1:20

ap.1 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten

1. Anslagsposten disponeras för av EG medfinansierad statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6911 03 Jordbruks- och livsmedelsstatistik.

1:21

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk52 680
ap.1Exportfrämjande åtgärder (ram)17 200
ap.3Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn (ram)28 480
ap.4Kommunikation (ram)7 000
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.6Utvärdering (ram)0

Villkor för anslag 1:21

ap.1 Exportfrämjande åtgärder

1. Anslagsposten får användas för stöd till program för exportfrämjande av svenska livsmedel. Stöd för konsulttjänster får högst uppgå till 50 procent av kostnaderna. Konsulttjänsterna får inte vara fortlöpande eller av periodiskt slag eller röra företagets ordinarie driftsutgifter, t.ex. annonskostnader. Stöd för deltagande i mässor och utställningar får högst uppgå till 50 procent av merkostnaderna för hyra, uppförande och drift av utställningsmontern. I verksamheten ska fokus i huvudsak ligga på små och medelstora företag.

Jordbruksverket ska betala ut medel till Exportrådet, efter rekvisition, för verksamhet som avser exportfrämjande av livsmedel. Stöd för åtgärder som omfattas av artikel 87 i EG-fördraget får endast lämnas med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse, eller med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse inom fiskesektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004. Jordbruksverket ska kontrollera att de stödtak som anges i kommissionens förordningar (EG) nr 1998/2006 och 875/2007 inte överskrids och föra detaljerade register över de stöd som beviljas och som omfattas av artikel 87 i EG-fördraget. Ett sådant register ska innehålla alla de uppgifter som behövs för att det ska vara möjligt att fastställa att de villkor som anges i kommissionens förordningar (EG) nr 1998/2006 eller 875/2007 är uppfyllda.  

2. Programmet ska ledas av en styrgrupp vars ledamöter utses av Exportrådet. Minst hälften av styrgruppen ska bestå av representanter från berörda företag som representerar, för programmet, viktig kompetens, framför allt i form av exporterfarenhet eller produktspecifik erfarenhet.

3. Återrapportering ska ske årsvis i särskild rapport i samband med Jordbruksverkets årsredovisning.

4. Av anslaget får 2 500 000 kronor användas till landgodkännande vid livsmedelsexport.

ap.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn

1. Anslagsposten får, i enlighet med förordningen (2008:80) om stöd till insatser på livsmedelsområdet, användas för stöd till insatser på livsmedelsområdet, utbetalas av Jordbruksverket för åtgärder som bidrar till en förbättrad konkurrenskraft inom livsmedelssektorn. Medlen ska bidra till att uppfylla regeringens vision Sverige - det nya matlandet. Av medlen ska minst 8 000 000 kronor avse marknadsfrämjande åtgärder i syfte att främja ekologisk livsmedelsproduktion.

2. Jordbruksverket ska samråda med näringens aktörer, inklusive myndigheter, vid framtagande av kriterier för godkännande av projekt.

3. Jordbruksverket ska vid utbetalningar som avser finansiering av medel kopplade till innovation och utveckling samråda med Vinnova och andra berörda myndigheter.

4. Medlen får även användas för planerings- och uppföljningskostnader förknippade med verksamheten under anslaget.

5. Av anslaget ska minst 2 000 000 kronor användas för kompetenshöjande insatser på området offentliga måltider. Medlen utbetalas efter ansökningsförfarande till organisationer som ska genomföra ett gemensamt projekt med syfte att höja kompetensen inom offentlig sektor på området för offentliga måltider, främst inom skolan. Jordbruksverket ska samråda med Livsmedelsverket om användningen av medlen.

ap.4 Kommunikation

1. Anslagsposten får användas till arbetet med kommunikation för att förmedla bilden av Sverige - det nya matlandet.

2. Jordbruksverket ska betala ut medel till Visit Sweden, efter rekvisition, för verksamhet som avser kommunikation för att förmedla bilden av Sverige - det nya matlandet.

3. Projektägare är Jordbruksverket, Visit Sweden och Exportrådet. Visit Sweden ska samråda med Jordbruksverket och Exportrådet om användningen av medel.

ap.6 Utvärdering

1:23

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 952 431
ap.1Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 (ram)0
ap.2Nationella stöd, stödområdena 1-3 (ram)297 500
ap.7Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel (ram)200 000
ap.9Landsbygdsprogram 2007-2013 (ram)2 454 931
ap.3Återföring ej fördelade medel (ram)0

Villkor för anslag 1:23

ap.1 Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven, rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket, rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning. Ersättning får även lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

2. Anslagna medel får endast avse utbetalningar motsvarande miljöersättningar och kompensationsbidraget för ansökningar om utbetalningar gjorda fram t.o.m. 2006 samt för övriga åtgärder i Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006, för de beslut om stöd som fattades t.o.m. 2006.

ap.2 Nationella stöd, stödområdena 1-3

1. Nationellt stöd får utbetalas enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Från anslagsposten får utbetalas högst 2 860 000 kronor för ersättning av merkostnader för insamling av kadaver i norra Sverige i enlighet med EU-kommissionens beslut om statligt stöd (N 562/2004). Ersättningen utbetalas till Svensk Lantbrukstjänst AB som organiserar upphandling och fakturering av kadaverhanteringen i stödområdet. Jordbruksverket ska genom revision kunna kontrollera att beräkning av merkostnaden för norra Sverige, områdesavgränsningen och andra villkor för stödberättigande och ekonomisk redovisning av stödet uppfylls. Medel som inte har använts i enlighet med de av Jordbruksverket fastställda villkoren ska återbetalas. Utbetalningar av ersättning för merkostnader för insamling av kadaver redovisas särskilt.

ap.3 Återföring ej fördelade medel

Medel får användas först efter beslut av regeringen.

ap.7 Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel

1. Av anslagna medel ska 54 000 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Lantbruksforskning för forsknings- och utvecklingsverksamhet med syfte att främja en hållbar utveckling inom jordbruket och trädgårdsnäringen. Utöver ovannämnda belopp ska 8 000 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Lantbrukets Utveckling för insatser med syfte att främja en hållbar utveckling inom trädgårdsnäringen i enlighet med EU-kommissionens beslut i stödärende 327/01. Stöd får dock endast lämnas för åtgärder som är förenliga med avsnitt IV.J, IV.K eller VI.D i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 2007-2013 (2006/C 319/01) eller avsnitt 9 i Gemenskapens rambestämmelser om statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (2006/C 323/01). Stiftelsen Lantbruksforskning och Stiftelsen Lantbrukets Utveckling ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen har använts. Jordbruksverket ska säkerställa att åtgärder som erhållit stöd från Stiftelsen Lantbruksforskning och Stiftelsen Lantbrukets Utveckling inte samtidigt erhållit medel från andra stödordningar.

2. Av anslaget ska högst 6 000 000 kronor efter samråd med berörda organisationer användas för att främja ett livskraftigt hästföretagande, bland annat med inriktning mot utveckling av regionala hästkompetenscentrum. Till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska utbetalas 9 000 000 kronor, varav minst 7 000 000 kronor ska avse samfinansierad forskning på hästområdet för vilken näringen avsätter lika mycket. 

3. Av anslaget ska högst 12 000 000 kronor användas för genomförande av handlingsprogrammet för användning av bekämpningsmedel i jordbruks- och trädgårdsnäringen (Jordbruksverkets rapport 2002:7) och då i första hand verksamhet rörande funktionstester av lantbrukssprutor och fläktsprutor. Avseende utbildningsverksamhet riktad till testare av lantbrukssprutor och fläktsprutor får högst 600 000 kronor användas. Bidrag för köp av testutrustning får betalas ut i enlighet med förordning (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor och fläktsprutor. Medel får även användas för att bredda tillgången av växtskyddsmedel för grödor som odlas i mindre omfattning och för mindre användningsområden, standardiseringsarbete samt för att understödja en utveckling och en ökad tillämpning av integrerat växtskydd inom jordbruks- och trädgårdsnäringen, undersökning avseende användningen av växtskyddsmedel, projekt för ökad tydlighet avseende etiketter på växtskyddsmedel samt utarbetande av riskindikatorer.

4. Av anslaget ska högst 19 000 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Lantbruksforskning och Stiftelsen Lantbrukets Utveckling för forsknings- och utvecklingsverksamhet för att främja hållbara produktionsmetoder inom jordbruket och trädgårdsnäringen med syfte att bidra till uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Ingen övergödning. Prioriterade områden är forsknings- och utvecklingsverksamhet med syfte att understödja utvecklingen av ett integrerat växtskydd bl.a. mot bakgrund av genomförandet av direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel samt att identifiera behov, potential och prioriteringar liksom att utveckla alternativa (t.ex. biologiska, kemiska och odlingstekniska) bekämpningsstrategier, metoder och tekniker till det traditionella växtskyddet. Av medlen ska minst 5 000 000 kronor användas för det sistnämnda ändamålet. Dessutom ska 5 000 000 kronor användas för forsknings- och utvecklingsinsatser med syfte att minska övergödningen i första hand med inriktning mot fosfor. Användningen av medel ska ske efter samråd med Jordbruksverket och Lantbrukarnas Riksförbund. 

5. Av anslaget ska högst 20 500 000 kronor användas för att främja hållbara produktionsmetoder inom jordbruket och trädgårdsnäringen i syfte att bidra till att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. Medel får användas för informations- och rådgivningsverksamhet med syftet att minska övergödningen i Östersjön. Av medlen får högst 1 000 000 kronor användas för internationella utvecklingsinsatser, det s.k. Baltic Deal. Av medlen får högst 2 000 000 kronor användas för att säkerställa jordbrukets deltagande i arbetet med att införliva Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område. Av avsatta medel får högst 5 500 000 kronor användas för kartering av jordar i svensk jordbruksmark i syfte att kunna rikta klimat- och växtnäringsåtgärder på ett kostnadseffektivt sätt. Användningen av medel för dessa tre ovan nämnda ändamål ska ske efter samråd med Lantbrukarnas Riksförbund. Av medlen får högst 2 000 000 kronor avsättas för utvecklingsprojekt kring riskbedömning och åtgärder för att minska fosforförluster till vatten. Användningen av medel för detta ändamål ska ske efter samråd med Stiftelsen Lantbruksforskning och Lantbrukarnas Riksförbund. 

6. Av anslagna medel ska högst 10 000 000 kronor användas för informations-, forsknings- och utvecklingsarbete som syftar till att minska utsläppen från jordbruk som orsakar klimatförändring, till att minska behovet av fossil energi samt för att hantera de förändrade förutsättningarna som är en följd av klimatförändringen. Medel för informationsarbete ska avse allmänna och inte företagsspecifika informationsinsatser. Användningen av medel ska ske efter samråd med Lantbrukarnas Riksförbund och Stiftelsen Lantbruksforskning.

7. Av anslagna medel ska 2 000 000 kronor utbetalas till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för att utveckla växtförädlingen av grödor avsedda för odling i Svealand och Norrland. SLU ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen har använts. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket. 

8. Högst 12 000 000 kronor ska användas för utvecklingsarbete som minskar de administrativa kostnaderna för jordbrukare i Sverige. Medlen ska bidra till att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta ingår regeringens mål att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2010. Prioriterade åtgärder är sådana som ger ett snabbt genomslag för den enskilde företagaren. Exempel på åtgärder är systemlösningar, informationsspridning och underlag samt arbete för att fördjupa kontakterna med myndigheter och andra aktörer. I arbetet är det viktigt att man även ser till effekten av den samlade regelbördan för företagarna. Användningen av medel ska ske efter samråd med Lantbrukarnas Riksförbund.

9. Av anslagna medel ska 2 300 000 kronor användas för att främja produktion och avsättning av svenska kvalitetsprodukter i form av svensk medfinansiering till informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder beslutade av EU-kommissionen under perioden 2006-2008 enligt rådets förordning (EG) nr 2826/2000 av den 19 december 2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden, rådets förordning (EG) nr 2702/1999 av den 14 december 1999 om informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land eller rådets förordning (EG) nr 3/2008 av den 17 december 2007 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland. 

10. Av anslagna medel ska 300 000 kronor utbetalas till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) för att inom ramen för Ekologiskt Forum följa upp aktionsplanen ”Aktionsplan 2010 - För en ökad ekologisk konsumtion och produktion”. Användningen av medel ska redovisas till Jordbruksverket. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket. 

11. Av anslagna medel ska högst 725 000 kronor användas som medfinansiering för nationella program i enlighet med förordning (1998:1345) om stöd till biodling och artikel 105 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter. 

12. Av anslagna medel ska högst 6 000 000 kronor användas för forsknings- och utvecklingsverksamhet rörande djurskydd samt till prövning av nya tekniska system i djurhållningen. 

13. Av anslaget ska 5 000 000 kronor utbetalas till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Medlen ska användas för att stödja utvecklingen av en effektiv samordning av djurskyddsarbetet inom EU. Samordningen ska t.ex. omfatta djurskyddsforskning, arbete med välfärdsindikatorer och med socioekonomiska konsekvensanalyser. Användningen av medel ska ske efter samråd med Jordbruksverket och Lantbrukarnas Riksförbund. Av ovanstående belopp ska högst 100 000 kronor avse Europarådets arbete med aktuella djurskyddskonventioner. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket. 

14. Av anslaget ska högst 7 000 000 kronor användas för utvecklingsverksamhet som främjar kvalitetssäkring inom jordbruket. Användningen av medel ska ske efter samråd med Lantbrukarnas Riksförbund och Stiftelsen Lantbruksforskning. 

15. I tillämpliga fall får medel i punkterna ovan användas som svensk medfinansiering i landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013 i enlighet med programmet och tillämpligt EU-regelverk.  

16. Jordbruksverket får för administrationskostnader i samband med hantering av verksamheten under anslagsposten samt för uppföljning av verksamheten disponera högst 1 900 000 kronor. 

17. Medel enligt punkterna ovan får endast beviljas om detta är förenligt med bestämmelserna om statligt stöd och offentlig upphandling. Medel som utgör statligt stöd enligt artikel 87.1 i EG-fördraget enligt punkterna 2 (stöd till hästnäringen) och 3 (utbildningsverksamhet riktad till testare av lantbrukssprutor och fläktsprutor samt medel för att bredda tillgången av växtskyddsmedel för vissa grödor i den mån detta utgör stöd till producenter av växtskyddsmedel) utgår enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse. När det gäller medel som används för forsknings- och utvecklingsinsatser ska de krav som anges i avsnitt 9 i Gemenskapens rambestämmelser om statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (2006/C 323/01), EUT C 323, 30.12.2006 s.1 uppfyllas. Medel som enligt punkt 5 används för informations- och rådgivningsverksamhet med syfte att minska övergödningen till Östersjön och som uppfyller kriterierna för statligt stöd riktad till primärproducenter av jordbruksprodukter ska uppfylla vad som anges i avsnitt IV.K i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 2007-2013 (2006/C 319/01), EUT C 319, 27.12.2006 s.1._

18. Högst 20 550000 kronor får disponeras av Jordbruksverket för att slutföra uppdateringen av blockdatabasen samt för àjourföring av blockdatabasen. Därutöver får högst 1 500 000 kronor av outnyttjade medel under anslagspost 1.23.7 från 2009 disponeras av Jordbruksverket för kostnader avseende àjourföring och uppdatering. 

19.  Högst 1 800 000 kronor får disponeras av länsstyrelsen i Västra Götalands län för genomförande av regionalt regelförenklingsuppdrag. Ersättningen för uppdragets genomförande utbetalas i efterskott mot kostnadsredovisning. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket. 

20. Högst 150 000 kronor får disponeras för Sveriges medverkan i matmässan i samband med konferensen "CAP post 2013" den 19-20 juli 2010. Ersättningen utbetalas i efterskott mot kostnadsredovisning. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket. 

21. Högst 100 000 kronor får disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande för medverkan i global forskningsallians om reducering av växthusgaser från jordbruket. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket. 

22. 100 000 kronor får disponeras av SLU för uppdrag om antagoniskiska hot mot jordbruksproduktionen. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.

23. Högst 1 200 000 kronor får disponeras av SCB för genomförande av undersökning av gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket. Medlen ska användas för att öka den regionaliserade redovisningen samt för att samordna urvalet med skördeundersökningen.Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.

24. Högst 400 000 kronor får disponeras av Exportrådet för att i överensstämmelse med kommunikationsstrategin för Sverige - det nya matlandet och i samråd med Jordbruksdepartementet svara för förberedelserna och genomförandet av svenskt deltagande i Grune Woche och Bocuse d'Or. Ersättningen utbetalas i efterskott mot kostnadsredovisning. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket. 

 

ap.9 Landsbygdsprogram 2007-2013

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ersättning får även lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven, rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket, rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 och med tillämplig nationell lagstiftning.

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning. Medlen får användas enligt följande:

 • För det nationella landsbygdsnätverket i enlighet med de ekonomiska ramar som finns fastställda i landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013.
 • Högst 1 150 000 kronor får disponeras för övervakningskommitténs sekretariat.
 • Högst  15 000 000 kronor får disponeras för uppföljning och utvärdering.
 • Utav kostnader för uppföljning och utvärdering 2009-2011 ska högst 2 230 400 kronor utbetalas för kostnader under 2009-2011 för halvtidsutvärderingen av landsbygdsprogrammet.
 • Högst 6 885 000 kronor får disponeras för Jordbruksverkets kostnader för avskrivningar av egenutvecklade IT-system till följd av förberedelser och igångsättning av programmets genomförande.
 • Högst 15 000 000 kronor får disponeras av Jordbruksverket för kostnader för àjourhållande och för att slutföra uppdateringen av blockdatabasen.   
 • Högst  1 495 000 kronor får disponeras för Sametingets kostnader för programmets genomförande. Outnyttjade medel från 2009 för kostnader avseende 2009 avsatta för motsvarande ändamål får disponeras.
 • Högst  51 000 000 kronor får disponeras för länsstyrelsernas kostnader för genomförande av landsbygdsprogrammet i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet. Fördelningen av medel mellan länsstyrelserna ska ske i samråd med länsstyrelserna utifrån detta syfte och utifrån förväntade kostnader för programmets genomförande. Outnyttjade medel från 2009 för kostnader avseende 2009 avsatta för motsvarande ändamål får disponeras.
 • Outnyttjade medel från 2009 för kostnader avseende 2009 avsatta för Skogsstyrelsens kostnader för förberedelser och igångsättning av programmets genomförande får disponeras av Skogsstyrelsen.
 • Högst 3 125 000 kronor får disponeras av Jordbruksverkets kostnader för införande och igångsättning av förändringar i landsbygdsprogrammet inför år 2010.
 • Högst 1 500 000 kronor får disponeras av Jordbruksverkets kostnader för programmets genomförande 2010.
 • Outnyttjade medel från 2009 avsatta för Jordbruksverket för kostnader avseende arbete med blockdatabasen får disponeras av Jordbruksverket.

En detaljerad redovisning av hur medlen i ovannämnda punkter har använts ska lämnas till regeringen.

3. Av anslagna medel får högst 2 868 000 000 kronor betalas ut 2010.

1:24

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 654 546
ap.5EU-medel 2000-2006 m.m. (ram)0
ap.7Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel (ram)2 654 546

Villkor för anslag 1:24

ap.5 EU-medel 2000-2006 m.m.

1. Medel på anslagsposten får användas först efter beslut av regeringen.

ap.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ersättning får även lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven, rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket, rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 och med tillämplig nationell lagstiftning.

2. EU-medel ska redovisas mot inkomsttitel 6118 EU:s landsbygdsfond 2007-2013, 6117 Miljö-, struktur- och regionala åtgärder och 6112001 LBU-åtgärder Garantisektionen. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning. Medlen får användas enligt följande:

 • För det nationella landsbygdsnätverket i enlighet med de ekonomiska ramar som finns fastställda i landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013.
 • Högst 1 150 000 kronor får disponeras för övervakningskommitténs sekretariat.
 • Högst  15 000 000 kronor får disponeras för uppföljning och utvärdering.
 • Utav kostnader för uppföljning och utvärdering 2009-2011 ska högst 2 230 400 kronor utbetalas för kostnader under 2009-2011 för halvtidsutvärderingen av landsbygdsprogrammet.
 • Högst 6 885 000 kronor får disponeras för Jordbruksverkets kostnader för avskrivningar av egenutvecklade IT-system till följd av förberedelser och igångsättning av programmets genomförande.
 • Högst 15 000 000 kronor får disponeras av Jordbruksverket för kostnader för àjourhållande och för att slutföra uppdateringen av blockdatabasen. 
 • Högst 1 495 000 kronor får disponeras för Sametingets kostnader för programmets genomförande. Outnyttjade medel från 2009 för kostnader avseende 2009 avsatta för motsvarande ändamål får disponeras.
 • Högst   51 000 000 kronor får disponeras för länsstyrelsernas kostnader för genomförande av landsbygdsprogrammet i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet. Fördelningen av medel mellan länsstyrelserna ska ske i samråd med länsstyrelserna utifrån detta syfte och utifrån förväntade kostnader för programmets genomförande. Outnyttjade medel från 2009 för kostnader avseende 2009 avsatta för motsvarande ändamål får disponeras.
 • Outnyttjade medel från 2009 för kostnader avseende 2009 avsatta för Skogsstyrelsens kostnader för förberedelser och igångsättning av programmets genomförande får disponeras av Skogsstyrelsen.
 • Högst 3 125 000 kronor får disponeras av Jordbruksverkets kostnader för införande och igångsättning av förändringar i landsbygdsprogrammet inför år 2010.
 • Högst 1 500 000 kronor får disponeras av Jordbruksverkets kostnader för programmets genomförande 2010.
 • Outnyttjade medel från 2009 avsatta för Jordbruksverket för kostnader avseende arbete med blockdatabasen får disponeras av Jordbruksverket.

En detaljerad redovisning av hur medlen i ovannämnda punkter har använts ska lämnas till regeringen.

4. Av anslagna medel får högst 2 683 000 000 kronor betalas ut 2010.

1:25

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk22 830
ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (ram)22 830
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:25

ap.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet

1. Anslaget får användas för försöks- och utvecklingsverksamhet i syfte att bidra till uppfyllelse av relevanta delmål inom ramen för miljökvalitetsmålen som berör jordbruket, särskilt Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Av anslaget får medel användas för studier av genetiskt modifierade växters påverkan på den biologiska mångfalden. Av anslaget ska minst 6 000 000 kronor avse verksamhet rörande ekologisk produktion.

2. Medel får användas för utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter samt för internationellt standardiseringsarbete.

3. Från anslaget ska utbetalas 3 500 000 kronor till Fritidsodlingens Riksorganisation för informations- och rådgivningsverksamhet samt 750 000 kronor till Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation. Fritidsodlingens Riksorganisation och Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen har använts. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.

ap.2 Till regeringens disposition

1. 1 000 000 kronor får användas till finansiering av Konkurrensverkets uppdrag att granska konkurrensen i livsmedelskedjan efter regeringens beslut om uppdraget.

1:26

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk4 116
ap.1Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (ram)4 116

Villkor för anslag 1:26

ap.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

1. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till Länsstyrelserna i Dalarnas, Västra Götalands och Värmlands län.

2. Jordbruksverket får disponera anslaget för bidrag till yttre rationalisering enligt förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.

3. Under 2010 får bidrag beviljas till genomgripande omarrondering (genomgripande strukturrationalisering) men även till successiv omarrondering. Anslaget ska i första hand disponeras för projekt för genomgripande omarrondering i Dalarnas län. Under 2010 får högst 
500 000 kronor av medlen även disponeras för projekt i Västra Götalands samt Värmlands län.

4. Jordfonden får användas för inlösen av fastigheter enligt jordförvärvslagen (1979:230) och förordningen (1989:281) om jordfonden. Resultatet av verksamheten ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statlig verksamhet.

1:27

Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk1 529
ap.1Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (ram)1 529

Villkor för anslag 1:27

ap.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

1. Fjällägenheterna förvaltas av länsstyrelserna. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition.

2. Jordbruksverket disponerar anslaget för bidrag och ersättningar enligt 8 a § rennäringsförordningen (1993:384). Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

3. Bidrag till investeringar i byggnader samt till underhåll och upprustningsåtgärder får lämnas till arrendatorer av lägenhet som äger eller uppför egna hus om dessa behövs för lägenhetens brukande. Bidrag får lämnas med högst 80 procent av den godkända kostnaden om inte särskilda skäl föreligger. I byggkostnaden ska inte inräknas värdet på virke eller annat material som staten kostnadsfritt tillhandahåller arrendatorn.

4. Avträdesersättningar beräknas med motsvarande tillämpning av punkterna 1-5 i regeringens beslut (Industridepartementet) den 26 juni 1980 angående upplåtelsevillkor för kronotorp m.m.

5. Bidrag såsom ersättning för kost och logi får lämnas med högst 4 000 kronor per år.

6. Beräknade inkomster under anslaget är 200 000 kronor. Inkomsterna får användas för de under anslaget angivna ändamålen.

7. Vid försäljning av fjällägenhet eller del därav får köpeskillingen bestämmas till belopp som understiger marknadsvärdet om detta med hänsyn tagen till omständigheterna bedöms skäligt.

8. Anslaget får inte användas för förvaltningskostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen
ap.13 1203 %0
1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
ap.2291Inget0
ap.360Inget0
ap.490Inget0
1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.11 5003 %0
ap.21 0003 %0
ap.32103 %0
ap.41 8003 %0
1:9 Statens jordbruksverk
ap.112 6763 %0
1:10 Bekämpande av växtsjukdomar
ap.1180Inget0
1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
ap.1244 493Allt0
ap.4750Allt0
1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
ap.128 526Inget0
ap.475Inget0
ap.51 624Inget0
1:13 Finansiella korrigeringar m.m.
ap.12 264Inget0
1:19 Livsmedelsstatistik
ap.17483 %0
1:20 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten
ap.1221Inget0
1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.11 750Inget0
ap.32 848Allt0
ap.4700Inget0
ap.60Inget0
1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.10Allt0
ap.215 220Inget0
ap.30Inget0
ap.703 %0
ap.973 033Allt0
1:24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.50Allt0
ap.779 636Allt0
1:25 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.1685Inget0
ap.20Allt0
1:26 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
ap.1123Inget0
1:27 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.
ap.1152Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:10 Bekämpande av växtsjukdomar
ap.2ram
1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.6ram
ap.11ram
1:24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.6ram
ap.9ram
44:6 (2007) Åtgärder för att främja ekologisk produktion
ap.1 (2007)ram
ap.3 (2007)ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
ap.31 7751 775
2011
1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.12 0002 000
2011
ap.42 5002 500
2011
1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
ap.1250 000250 000
2011
1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
ap.177 50072 5005 0002012
ap.42 5002 50002012
ap.570 00040 00030 0002012
1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.310 00010 000
2011
1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.77 0005 8951 1052014
ap.92 993 0001 994 105998 8952014
1:24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.73 500 0002 100 0001 400 0002014
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)170 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)78 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2534 074
2010-02-2534 074
2010-03-2534 074
2010-04-2534 074
2010-05-2534 074
2010-06-2534 074
2010-07-2534 074
2010-08-2534 074
2010-09-2534 074
2010-10-2534 074
2010-11-2534 074
2010-12-2534 075
Summa408 889
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens jordbruksverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Djur7 627-3 47022 50023 500-1 0003 157
Växt2 065-1 1009 5009 850-350615
Utsäde-1 2722407 6007 300300-732
Tillsyn-148-2 80025 70025 500200-2 748
Distriktsveterinärerna006 2006 20000
Summa8 272-7 13071 50072 350-850292
Uppdragsverksamhet
Vatten-3 6592 48212 80012 600200-977
Utsäde-3 49766023 70022 900800-2 037
Tillsyn-7-234 1004 1000-30
Distriktsveterinärerna16 645-12 500509 200514 200-5 000-855
Summa9 482-9 381549 800553 800-4 000-3 899
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig verksamhet

Djur

Resultatområde Djur omfattar införsel av djur, GMO-verksamhet, godkännande av anläggningar för tillverkning av foder och anläggningar för bearbetning och hantering av animaliska biprodukter, pass för sällskapsdjur, djurmärken, exportpass, hundregister, verksamhet enligt djurskyddsförordningen (1988:539), prövning av ansökan om legitimation eller annan verksamhet enligt 4 kap. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, utbildning av officiella veterinärer samt den del av gränskontroll och övriga officiella uppdrag, t.ex. karantänsuppdrag som ej utförs av Distriktsveterinärerna. Även verksamheten med dispenser för djurtäthet är inräknat.

 

Växt

Resultatområde Växt omfattar fytosanitär verksamhet, saluföring av trädgårdsväxter, GMO-verksamhet men exklusive tillsyn. Även myndighetsuppdrag är inräknat.

Utsäde

Resultatområde Utsäde omfattar certifiering av utsäde och viss analys exklusive tillsyn. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Resultatområde Tillsyn omfattar tillsyn inom fytosanitär verksamhet, kvalitetskontroll av frukt och grönsaker, GMO-verksamhet inom växtområdet, retursystem för plastflaskor och metallburkar, äggmärkning, anläggningar för animaliska biprodukter, fodertillverkning och verksamhet inom utsädesområdet.

Distriktsveterinärerna

Resultatområde Distriktsveterinärerna innefattar officiella uppdrag som utförs av distriktsveterinärer. Myndighetsuppdrag är inräknat. 

Uppdragsverksamhet

Vatten

Uppdragsverksamheten utgörs av vattenhushållning. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Uppdrag inom resultatområde Tillsyn utgörs av verksamheten Köttklassificering.

Utsäde

Uppdragsverksamheten inom resultatområde Utsäde utgörs av laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter samt kvalitetsanalys av foder- och kvarnspannmål. Myndighetsuppdraget är inräknat.

Distriktsveterinärerna

Uppdragsverksamheten utgörs av distriktsveterinärverksamhet. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Övrigt

Avgifternas storlek bestäms av Jordbruksverket, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191) eller vad som anges i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Avgiftsinkomsterna får disponeras av Jordbruksverket, som även får disponera de avgifter man med stöd av annan författning får ta ut.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

- Investeringar i anläggningstillgångar som sker under anslaget 1:27 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. ska inte finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar ska i stället finansieras från anslag.

- Jordbruksverket medges undantag från 5, 16 och 18 §§ anslagsförordningen (1996:1189) i de delar som rör anslagsavräkningen  av myndighetsuppdrag till Distriktsveterinärerna på anslaget 1:5 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen.

- För fytosanitär verksamhet medges Jordbruksverket undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter ska finansieras med anslaget 1:10 Bekämpande av växtsjukdomar. Jordbruksverket medges undantag från 5, 16 och 18 §§ anslagsförordningen (1996:1189) i de delar som rör anslagsavräkningen.

- Jordbruksverket medges undantag från 18 § anslagsförordningen (1996:1189) avseende anslaget 1:13 Finansiella korrigeringar m.m. Avräkning får göras minst halvårsvis.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Stöd för bekämpande av djur- och växtsjukdomar som omfattas av artikel 87.1 i EG-fördraget får endast lämnas för åtgärder som är förenliga med avsikt V.B.4 i Gemenskapernas riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 2007-2013 (2006/C319/01), EUT C319, 27.12.2006 s.1. I den mån medel används till forsknings- och utvecklingsinsatser som omfattas av artikel 87 i EG-fördraget ska verksamheten uppfylla de krav som anges i avsnitt 9 i Gemenskapens bestämmelser om statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (2006/C 323/01), EUT C 323, 30.12.2006 s. 1.

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Linda Persson
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet, BA
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Sveriges lantbruksuniversitet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Exportrådet
Jo/DL
Jo/ELT
Jo/LB

Senast uppdaterad: