Utrikesdepartementet


Protokoll
III:1
vid regeringssammanträde
2010-10-07
UF2010/55993/USTYR

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslagen 1:11 (utg.omr. 05), 1:1 och 2:1 (utg.omr. 07)
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 (utg.omr. 05), anslaget 1:1 och anslaget 2:1 (utg.omr. 07) för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 05, bet. 2009/10:UU1, rskr. 2009/10:87, prop. 2009/10:1, utg.omr. 07, bet. 2009/10:UU2, rskr. 2009/10:88, prop. 2009/10:99, utg.omr. 07, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet100 000
ap.14Biståndsverksamhet - del till STEM (ram)100 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet9 704 486
ap.13Internationella finansieringsinstitutioner (ram)2 570 780
ap.15Europeiska utvecklingsfonden (ram)1 050 800
ap.16FN:s ekonomiska och sociala verksamhet (ram)3 312 500
ap.16.1Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verksamhet (ram)3 274 500
ap.16.2Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet (ram)38 000
ap.28Konflikthantering (ram)433 200
ap.29Globalt utvecklingssamarbete (ram)2 158 228
ap.29.1Organisations- och temastöd (ram)2 096 638
ap.29.2Konferenser, seminarier, utredningar och projekt (ram)48 850
ap.29.3Svenska Institutet i Alexandria (ram)12 740
ap.30Ekonomiska program (ram)178 978
ap.31Östeuropa och Centralasien (ram)0
ap.31.1Östeuropa och Centralasien, ODA-länder (ram)0
ap.31.2Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder (ram)0

Villkor för anslag 1:1

ap.13 Internationella finansieringsinstitutioner

Generella villkor för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet

Medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet får användas endast i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får lämnas endast till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer (s.k. ODA-länder). Undantag får dock göras från denna regel i fråga om ap. 31.2 Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder.

ap.13 Internationella finansieringsinstitutioner

Regeringskansliet (Finansdepartementet) disponerar 10 000 000 för stöd till Internationella Valutafondens lånefaciliteter för låginkomstländer med faktiska eller potentiella betalningsbalansproblem; insatsen är del av ett femårigt åtagande 2010-14 som kommer att betalas ut i fem lika stora delar och totalt uppgå till 50 000 000.

Nedan redovisas tilldelade anslagsmedel för 2010 fördelade på organisation (beräknat belopp i kronor).

Världsbanksgruppen (IDA)2 034 675 000
Regionala utvecklingsbanker645 548 000
Afrikanska utvecklingsfonden614 650 000
Asiatiska utvecklingsfonden30 898 000
Övriga utvecklingsbanker och fonder160 557 000
Nordiska utvecklingsfonden40 557 000
Internationella jordbruksfonden120 000 000

Medel från anslagsposten får utbetalas till Riksgäldskontoret för att täcka statens kostnader vid eventuella infrianden av garantier till följande internationella finansieringsinstitutioner: Världsbanken (IBRD), Multilaterala investeringsorganet (MIGA), Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB), Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) och Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB). 

ap.14 Biståndsverksamhet - del till STEM

Medlen ska användas till ett bidrag till Kyotoprotokollets Anpassningsfond. Bidraget ska betalas ut och följas upp av Energimyndigheten som också svarar för återrapportering till Miljödepartementet angående resultat av medlens användning.

ap.15 Europeiska utvecklingsfonden

För generella villkor för samtliga anslagsposter under anslaget 1.1, se anslagsposten 13.

Under anslagsposten utbetalas medel till Europeiska utvecklingsfonden (EUF). Fonden förvaltas av Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB). Medel från anslagsposten får också utbetalas till eventuella kostnader för riskreservationer för, och kostnader vid eventuella infrianden av, de garantier som svenska staten utfärdar med anledning av Cotonou-avtalet och Lomé IV Bis, samt administrativa kostnader som uppstår i samband med riskhanteringen.

ap.16.1 Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verksamhet

För generella villkor för samtliga anslagsposter under anslaget 1.1, se anslagsposten 13.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får ingå överenskommelse med fonder och program inom FN-systemet om det svenska bidragets inriktning samt om utbetalning av bidraget.

Regeringskansliet (Näringsdepartementet) disponerar 12 000 000 kr för medlemsavgiften till UNIDO.

Nedan redovisas tilldelade anslagsmedel för 2010 fördelade på organisation (beräknat belopp).

UNDP

630 000 000

UNHCR

599 000 000

UNICEF

471 000 000

WFP

480 000 000

UNFPA

423 500 000

UNRWA

276 000 000

UNAIDS

266 000 000

UNCDF

  35 000 000

UNODC

  45 000 000

UNIFEM

  26 000 000

UN HABITAT

  11 000 000

ap.16.2 Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet

För generella villkor för samtliga anslagsposter under anslaget 1.1, se anslagsposten 13.

Medel under anslagsposten avser stöd för FN:s reformarbete. Medlen får användas till uppföljning och genomförande av reforminitiativ som syftar till reformering av FN-systemets verksamhet inom det ekonomiska och sociala området och till individuella FN-organs pågående reformerings- och effektiviseringsprocesser. Verksamheten syftar till att ge stöd för genomförandet av högnivåpanelen för systemkoherens rekommendationer som syftar till ett mer samfällt agerande för ett FN på landnivå och till genomgripande institutionella förändringar av FN:s arbete för jämställdhet. 

Högst 8 000 000 kronor avser stöd till Dag Hammarskjölds minnesfond.

ap.28 Konflikthantering

För generella villkor för samtliga anslagsposter under anslaget 1.1, se anslagsposten 13.

Medlen för konflikthantering inom ramen för främjande av den globala säkerheten får användas för finansiellt stöd till verksamhet och initiativ på området civil konflikthantering, underlättande av fredsprocesser, säkerhetsfrämjande insatser inklusive genom främjandet av de mänskliga rättigheterna, insatser för säkerhetssektorreformer samt genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och Sveriges nationella handlingsplan på området. Särskild vikt ska läggas vid direkt och praktiskt arbete med konfliktlösning. Vidare får medlen användas till konfliktförebyggande insatser inom ramen för FN, EU, OSSE och andra regionala, mellanstatliga och enskilda organisationer eller andra institutioner och nätverk, samt metodutveckling. Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ska verka för en fördjupad dialog med dessa institutioner om prioriteringar för verksamhetens inriktning. Medlen får även användas för vissa temporära verksamheter inom prioriterade områden, exempelvis finansiering av tillfällig förstärkning i samband med projekt, konferenser, internationella åtaganden och tillfälligt upprättande av internationella kommissioner.

Inom ramen för de villkor som anges för anslagsposten får Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingå överenskommelser om det svenska bidragets inriktning och därtill relaterade projekt.

Medlen får användas för att möjliggöra svenskt deltagande i insatser och verksamhet med anknytning till anslagsposten.

Högst 18 000 000 kronor får användas, enligt separat beslut, för att finansiera det svenska deltagandet med högst 12 personer i den civila observatörsgruppen Temporary International Presence in Hebron (TIPH).

Högst 60 000 000 kronor avser icke-öronmärkt bidrag till den tematiska fonden för krisförebyggande (BCPR) inom FN:s utvecklingsprogram (UNDP). 

Högst 60 000 000 kronor avser bidrag till FN:s fredsbyggande fond (PBF). 

ap.29.1 Organisations- och temastöd

För generella villkor för samtliga anslagsposter under anslaget 1.1, se anslagsposten 13.

Medlen under anslagsposten avser organisations- och temastöd i enlighet med regeringens prioriteringar, bl.a. inom nedanstående områden. Regeringskansliet får ingå överenskommelser om det svenska bidragets inriktning och därtill relaterade projekt.

Demokrati, demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter 

Medlen avser insatser för att främja demokrati, demokratisk samhällsstyrning och respekten för de mänskliga rättigheterna. Medlen kan användas för organisationsstöd; stöd till insatser för att stärka demokratiska institutioner, inklusive fria medier, politiska partier och fackföreningar; stöd för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna samt för mellanstatliga dialoger om mänskliga rättigheter och för att tillförsäkra deltagandet av alla grupper i demokratiska processer. 

Högst  59 100 000 kronor avser basbudgetstöd samt ersättning i enlighet med värdlandsavtalet, inklusive hyresbidrag till Internationella institutet för demokrati och fria val (IDEA). 

Miljö och klimat 

Medlen avser insatser för miljö och klimat. Medlen kan användas för stöd till organisationer, fonder och sekretariat, kapacitetshöjande insatser för utvecklingsländer samt insatser för att främja ett ökat deltagande från utvecklingsländer vid multilaterala förhandlingar i miljöfrågor. Medlen kan även användas för insatser av policyskapande och katalytisk karaktär inom områdena anpassning till klimatförändringar, energi, miljö och säkerhet samt vatten. 

Högst 206 000 000 kronor avser Sveriges bidrag till Globala miljöfonden (GEF) utifrån tidigare gjorda åtaganden inom ramen för påfyllnadsförhandlingar. 

Högst 1 250 000 kronor avser dels Sveriges bidrag till sekretariatet för konventionen mot ökenspridning, dels stöd för att underlätta aktivt deltagande från utvecklingsländer, framför allt de minst utvecklade länderna, vid förhandlingar inom ramen för konventionen samt stöd till genomförandet av den 10-åriga strategiska planen. 

Högst 11 000 000 kronor avser Sveriges bidrag till den multilaterala fonden i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet. 

Högst 200 000 000 kronor avser bidrag till Clean Technology Fund som etablerats vid Världsbanken för investeringar i u-länder som leder till minskade utsläpp av växthusgaser. 

Högst 235 000 000 kronor avser bidrag under regeringens klimatsatsning för insatser under de mekanismer som etablerats under FN:s klimatkonvention och/eller dess Kyotoprotokoll eller för andra multilaterala insatser som syftar till att stärka u-ländernas möjlighet att anpassa sig till klimatförändringar. 

Högst 40 000 000 kronor avser bidrag under regeringens klimatsatsning för insatser inom det katastrofförebyggande området med syfte att stödja genomförandet av Hyogo Framework for Action 2005-2015 (HFA).

Högst 6 000 000 kronor avser stöd till Global Water Partnership Organisation (GWPO).

Högst 30 000 000 kronor disponeras av Regeringskansliet (Miljödepartementet) för insatser för att främja u-ländernas möjligheter att genomföra miljö- och klimatkonventioner, tillhörande protokoll och globala överenskommelser samt att delta i relaterade förhandlingar. Medlen kan även användas för multilaterala insatser för uppföljning av Agenda 21 och Johannesburgstoppmötet, framför allt inom ramen för FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD) och för att främja FN:s miljöprograms (UNEP) utvecklingssamarbete. Samtliga insatser ska kunna klassificeras som bistånd enligt OECD/DAC:s riktlinjer. Miljödepartementet ska rapportera till UD om medlens användning senast den 31 januari 2011.  

Jämställdhet och kvinnors roll i utveckling

Medlen kan användas för stöd till organisationer eller nätverk för jämställdhetsfrämjande insatser inom områdena ekonomisk tillväxt; sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), inklusive hiv och aids; kvinnors politiska deltagande och ökat inflytande samt kvinnor och säkerhet, inklusive bekämpning av könsrelaterat våld och arbetet mot människohandel. Medlen kan även användas för Världsbankens Gender Action Plan.

Ekonomisk tillväxt, inklusive handel  

Medlen avser insatser för ekonomisk tillväxt, inklusive handel.  

a) handel 

Medlen avser handelsrelaterad biståndsverksamhet för att främja i första hand de fattigaste ländernas möjligheter att dra nytta av internationell handel och investeringar. Detta inkluderar utvecklingsländernas deltagande i och tillträde till Världshandelsorganisationen (WTO) liksom ansträngningar för att åstadkomma god samhällsstyrning och korruptionsbekämpning för ett fördelaktigt ekonomiskt klimat.  

Stöd ska utformas i enlighet med regeringens riktlinjer för svenskt handelsrelaterat utvecklingssamarbete i avvaktan på att regeringen fastställer en policy om handelsrelaterat utvecklingssamarbete. Medlen avser bl.a. stöd till världshandelsorganisationen WTO:s kapacitetsuppbyggnadsfond, Advisory Centre on WTO Law (ACWL), FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD), standardiseringsorganet SIS samt till fortsatt finansiering för kontaktpunkt för export från u-länder (Open Trade Gate Sweden). Medlen kan även användas för projekt som verkställs av internationella enskilda organisationer.  

b) företagens sociala ansvar

Medlen avser insatser till stöd för utveckling av företagens sociala ansvar som sker i enlighet med FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer, multilateralt arbete kring mänskliga rättigheter och företag samt till pilotprojekt av strategisk karaktär. Medlen ska vara avsedda för insatser vad gäller företagens sociala ansvar (främjande av mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsvillkor, miljöhänsyn och korruptionsbekämpning) i utvecklingsländer. Medlen kan även användas för projekt som verkställs av internationella enskilda organisationer.

c) övriga insatser för ekonomisk tillväxt 

Högst 100 000 000 kronor avser kapitaltillskott till det statligt ägda bolaget Swedfund International AB.

Högst 100 000 000 kronor avser åtgärder för att stärka livsmedelsförsörjningen, stödja ökad produktion och minska risken för undernäring och svält bl. a. till följd av klimatförändringar.

Social utveckling och trygghet, inklusive smittsamma sjukdomar och hiv och aids 

Medlen avser insatser mot smittsamma sjukdomar inklusive hiv och aids. Medlen kan användas för ytterligare stöd till FN-organ som arbetar mot smittsamma sjukdomar och hiv och aids, Globala fondens arbete, rent bilaterala insatser, insatser för information och kommunikation, stöd för forskning samt övriga insatser för att stärka det förebyggande arbetet och mildra konsekvenserna av hiv och aids.  

 a) hiv och aids 

Högst 500 000 000 kronor avser Sveriges basbidrag till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM). Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får ingå överenskommelse med Världsbanken om utbetalning av det svenska bidraget till Globala fonden.

Högst 820 000 kronor får användas till strategiska insatser i anslutning till det svenska ordförandeskapet i Globala fonden mot aids, tuberkulos och malarias (GFATM) policy- och strategikommitté samt för utarbetandet av en långsiktig policy och strategi för GFATM. 

Högst 3 000 000 kronor får användas för kostnader i enlighet med Utrikesförvaltningens arbetsgivarpolicy avseende lokalanställdas förmåner vid hiv och aids (UD 2005/29127/P) för lokalanställda som inte omfattas av någon lokal försäkring och deras närmaste anhöriga. OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete ska följas. 

b) övriga insatser i enlighet med den strategiska handlingsplanen (2006-2010) mot smittsamma sjukdomar 

Högst 20 000 000 kronor avser Sveriges bidrag till internationella finansieringsfaciliteten för immunisering, IFFIm. 

Humanitärt bistånd 

Medlen avser insatser inom ramen för humanitärt bistånd. Medlen kan användas för stöd till FN:s, Rödakors- och Rödahalvmånerörelsens samt internationella och mellanstatliga enskilda organisationers humanitära verksamhet i enlighet med regeringens politik för humanitärt bistånd (skr. 2004/05:52, bet. 2004/05:UU11, rskr. 2004/05:245). 

Högst 45 000 000 kronor avser Sveriges bidrag till Internationella rödakorskommitténs (ICRC) reguljära budget.  

Högst 90 000 000 kronor avser Sveriges kärnbidrag till FN:s kontor för humanitär samordning (OCHA).  

Högst 11 000 000 kronor avser Sveriges bidrag till den verksamhet i sekretariatet för FN:s internationella strategi för naturkatastrofförebyggande, ISDR, som avser utvecklingsländer. 

Högst 3 500 000 kronor avser Sveriges uttaxerade avgift till Internationella migrationsorganisationen (IOM). 

Högst 425 000 000 kronor avser bidrag till FN:s fond för katastrofbistånd (CERF). 

Övrigt organisationsstöd 

Högst 7 000 000 kronor avser stöd till Norske Röde Kors United World College.  

ap.29.2 Konferenser, seminarier, utredningar och projekt

För generella villkor för samtliga anslagsposter under anslaget 1.1, se anslagsposten 13.

Medlen under anslagsposten får användas för vissa temporära verksamheter inom prioriterade områden, exempelvis finansiering av tillfällig förstärkning i samband med utredningar, seminarier, konferenser, information, projekt, uppdragsforskning, kompetensutveckling, internationella förhandlingar, tillfälligt upprättade internationella kommissioner, erfarenhets- och kompetensutbyte samt deltagande av personer från utvecklingsländer. Medlen får även användas till kostnader avseende förberedelser av, deltagande i och uppföljning av svenska eller internationella konferenser och seminarier.

Högst 2 900 000 kronor avser finansiering av kommissionen för klimatförändring och utveckling. 

Högst 2 000 000 kronor avser genomförande av insatser för att kvalitetssäkra och effektivisera det multilaterala samarbetet i enlighet med rekommendationerna i regeringens strategi för Sveriges multilaterala utvecklingssamarbete, inklusive stöd till samarbetet inom Multilateral Organisations Performance Assessments Network (MOPAN). 

ap.29.3 Svenska Institutet i Alexandria

För generella villkor för samtliga anslagsposter under anslaget 1.1, se anslagsposten 13.

Medlen under anslagsposten disponeras på samma sätt som medlen under utgiftsområde 1, anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. Institutet ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar ska i stället finansieras med anslagsmedel.

Under anslagsposten får lokaler m.m. till Barcelonaprocessens Anna Lindh-stiftelse för dialog mellan kulturer (Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures) finansieras. Kostnaderna för detta beräknas till 740 000 kronor.

ap.30 Ekonomiska program

För generella villkor för samtliga anslagsposter under anslaget 1.1, se anslagsposten 13.

Medlen under anslagsposten avser skuldlättnader. Medlen får användas för att finansiera Sveriges internationella åtaganden för skuldlättnader, kompensationsanspråk från Exportkreditnämnden (EKN) med anledning av skuldavskrivningar vilka överenskommits i Parisklubben, samt kapacitetshöjande insatser inom området stöd till ekonomiska reformer samt skuldhantering.

Stöd ska utformas i enlighet med de riktlinjer för stöd till ekonomiska reformer och skuldlättnader som fastställts av regeringen den 28 oktober 1999.

ap.31.1 Östeuropa och Centralasien, ODA-länder

För generella villkor för samtliga anslagsposter under anslaget 1.1, se anslagsposten 13.

ap.31.2 Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder

För generella villkor för samtliga anslagsposter under anslaget 1.1, se anslagsposten 13.

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet89 010
ap.1Reformsamarbete i Östeuropa (ram)75 010
ap.2Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid generalkonsulatet i Istanbul (ram)14 000

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Reformsamarbete i Östeuropa

Generella villkor för anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa 

Medlen under anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa får användas endast i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får lämnas endast till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer. 

ap.1 Reformsamarbete i Östeuropa 

Medlen under anslagsposten får användas bl.a. för stöd till seminarier, publikationer, utbildning och information, för studier och utvärderingar, för sekondering av personal vid internationella organisationer, tillfälliga projektanställningar samt stöd för genomförande av multilateralt samarbete.

Inom ramen för stöd för genomförande av multilateralt samarbete får även viss verksamhet i Centralasien ingå.

ap.2 Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid generalkonsulatet i Istanbul

För generella villkor för samtliga anslagsposter under anslaget 2:1, se anslagsposten 1. 

Medlen under anslagsposten disponeras på samma sätt som medlen under utgiftsområde 1, anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid generalkonsulatet i Istanbul ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar ska i stället finansieras med anslagsmedel.

Sektionens verksamhet ska bedrivas i enlighet med samarbetsstrategin för Turkiet.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet5 000
ap.3Samarbete inom Östersjöregionen (ram)5 000

Villkor för anslag 1:11

ap.3 Samarbete inom Östersjöregionen

Medel avser bl.a. insatser inom ramen för Östersjöstaternas råd, Barentssamarbetet, Arktiska rådet och Nordliga dimensionen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1307730
ap.140Allt0
ap.1509 4700
ap.16.10650
ap.16.20930
ap.2809 6890
ap.29.10258 8700
ap.29.20970
ap.29.303820
ap.3006660
ap.31.10300
ap.31.203 %0
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.103 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Biståndsverksamhet
1:1 ap.16.21:1 ap.29.19 000
1:1 ap.29.21:1 ap.29.126 000
1:1 ap.29.31:1 ap.29.1982
1:1 ap.301:1 ap.29.114 000
1:1 ap.31.11:1 ap.29.1756
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1322 400 0003 111 86619 159 570
ap.156 900 000757 5586 060 463
ap.29.14 200 0001 247 7562 838 251
ap.302 350 000185 9542 109 355
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.195 00035 00060 0002014
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnen 'Infriade förpliktelser' anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas att bli under respektive period.

Utdrag till

UD-EKO
UD-MU
UD-RS
UD-UP
Fi-BA
M-Mk
N-E
Statens energimyndighet
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
riksdagen-utrikesutskottet