Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2010-11-18
Fi2010/5131
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Avgiften till Europeiska unionen för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 27, bet. 2009/10:FiU5, rskr. 2009/10:168).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för det nedan angivna anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

1:1

Avgiften till Europeiska unionen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet23 658 044
ap.1Avgift baserad på bruttonationalinkomsten (ram)23 304 044
ap.9Storbritanniens budgetreduktion (ram)354 000
Disponeras av Statens jordbruksverk188 000
ap.2Sockeravgifter (ram)52 000
ap.5Avgift till tillfällig fond för omstrukturering av EU:s sockersektor (ram)136 000
Disponeras av Tullverket4 388 000
ap.3Tullavgift (ram)4 388 000
ap.4Särskilda jordbrukstullar (ram)0
Disponeras av Skatteverket1 446 000
ap.7Mervärdesskattebaserad avgift (ram)1 446 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som är baserad på bruttonationalinkomsten och till att finansiera den reduktion av sin BNI-baserade avgift som Danmark, Irland och Storbritannien har rätt till enligt artikel 10 a i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel.

ap.2 Sockeravgifter

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser sockeravgifter. Uppburna sockeravgifter från näringen ska redovisas mot inkomsttitel 9473 — Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter.

ap.3 Tullavgift

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser tullar.

ap.4 Särskilda jordbrukstullar

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser särskilda jordbrukstullar.

ap.5 Avgift till tillfällig fond för omstrukturering av EU:s sockersektor

Anslagsposten ska användas för att finansiera Sveriges avgift till EU:s tillfälliga omstruktureringsfond för sockersektorn. Uppburen omstruktureringsavgift för socker från näringen ska redovisas mot inkomsttitel 9474 — Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn.

ap.7 Mervärdesskattebaserad avgift

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser den mervärdesskattebaserade avgiften.

ap.9 Storbritanniens budgetreduktion

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser avgiften för Storbritanniens budgetreduktion.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Avgiften till Europeiska unionen
ap.12 339 795Inget0
ap.23 114Inget0
ap.3444 071Inget0
ap.40Inget0
ap.513 600Inget0
ap.7137 235Inget0
ap.930 189Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Anders Borg
Anders Bäckstrand
Kopia till

Finansdepartementet/Fi SF
Finansdepartementet/Fi S2
Finansdepartementet/Fi S3
Finansdepartementet/Fi SMS
Jordbruksdepartementet/Jo LB
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Kammarkollegiet
Statens jordbruksverk