Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
2

2010-09-02
A2010/2152/A
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Box 47 141
100 74 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Riksdagen har beslutat om Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 14, bet. 2009/10:AU2, rskr. 2009/10:151).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

För Svenska ESF-rådet gäller följande återrapporteringskrav:   

1. Svenska ESF-rådet ska för anslaget 1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige den 18 januari, den 25 februari, den 6 maj, den 29 juli och den 28 oktober 2010 redovisa utgiftsprognoser avseende 2010–2014. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budget. Prognoserna ska även inrapporteras i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. 

2. Svenska ESF-rådet ska den 18 januari, den 25 februari, den 6 maj, den 29 juli och den 28 oktober 2010 redovisa nedanstående uppgifter och prognoser. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dessa samt vilken grad av osäkerhet som råder och eventuell orsak till denna grad av osäkerhet. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Prognoserna ska även inrapporteras i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. 

- Beslutade belopp och utbetalade belopp med särredovisning av belopp utbetalade i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2010–2015 under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013, fördelat på anslagsposterna 3 och 4 samt på respektive programområde.

- Beslutade belopp och godkända belopp för nationell offentlig medfinansiering som svarar mot utbetalningarna under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013, anslagspost 3, fördelat på kategorierna statlig medfinansiering, med särredovisning av medfinansiering från Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan, kommunal medfinansiering, landstingskommunal medfinansiering och övrig offentlig medfinansiering.

- Prognoser för beräknade inkomster på undertitel 01 på inkomsttiteln 6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000–2006 respektive på inkomsttiteln 6413 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2007–2013 per år under 2010–2014. Prognoserna ska lämnas vid nämnda datum med undantag för den 18 januari och den 6 maj. Redovisningen avseende inkomsttiteln 6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000–2006 ska ske på grundval av rapporter från Arbetsförmedlingen.

- Utbetalat belopp under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013 som har varit föremål för återkrav samt utbetalade belopp som har återbetalats av stödmottagarna fördelat på anslagsposterna 3 och 4. 

- Prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas per år under 2010–2014 från det under utgiftsområde 13 upptagna anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet).

3. Svenska ESF-rådet ska senast den 30 april 2010 redovisa för programperioden 2000–2006 beslutade belopp och utbetalade belopp till stödmottagarna, med särredovisning av belopp utbetalade i förskott, under anslaget 22:1 (2008) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000–2006 och motsvarande tidigare anslag, fördelat på anslagsposterna 10 och 11 samt på respektive program. Redovisning ska den 15 april 2010 även lämnas till Tillväxtverket i enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket. 

4. Svenska ESF-rådet ska senast den 25 februari, den 29 juli och den 28 oktober 2010 redovisa utvecklingen i det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning med avseende på de fysiska och finansiella indikatorer som anges i det operativa programmet.

3

Uppdrag

Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket ska senast den 28 oktober 2010 i en gemensam rapport redovisa hur myndigheterna samverkar i arbetet med strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning samt resultatet av denna samverkan.   

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige106 088
ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ram)106 088

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

1. Anslaget får användas för förvaltningskostnader för det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning avseende programperioden 2007–2013, mål 3 och Equal avseende programperioden 2000–2006 samt Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare avseende programperioden 2007–2013.    

2. Anslaget får användas för nationell medfinansiering av den del av det tekniska stödet som administreras av Svenska ESF-rådet.

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige1 095 000
ap.3Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013 (ram)875 000
ap.4Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013 (ram)220 000

Villkor för anslag 1:6

ap.3 Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

2. Utbetalningar från anslagsposten av tekniskt stöd avseende Ekonomistyrningsverkets kostnader för uppgifter enligt artikel 62.1 b) i Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 får sammanlagt för programperioden 2007–2013 uppgå till högst 7 000 000 kronor.  

3. Inbetalade medel från Europeiska socialfonden redovisas mot inkomsttitel 6413, Bidrag från EG:s socialfond perioden 2007–2013.

ap.4 Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013

Från anslagsposten ska utbetalningar göras av den statliga medfinansieringen av programområde 1 Kompetensförsörjning i det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Budgetår 2008

22:1

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län0
ap.3Mål 2, Södra och Öarna (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län0
ap.4Mål 2, Västra (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län0
ap.5Mål 2, Norra (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län0
ap.6Mål 1, Region Södra skogslänen (ram)0
ap.7Statlig medfinansiering av mål 1, Region Södra skogslänen (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län0
ap.8Mål 1, Region Norra Norrland (ram)0
ap.9Statlig medfinansiering av mål 1, Region Norra Norrland (ram)0
Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige0
ap.10Mål 3 och Equal, Svenska ESF-rådet (ram)0
ap.11Statlig medfinansiering av mål 3, Svenska ESF-rådet (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.1Europeiska socialfonden 2000-2006 Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 22:1

ap.3 Mål 2, Södra och Öarna

1. Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2, Södra och Öarna.

2. Inbetalade medel från Europeiska socialfonden redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000–2006, undertitel 06 Mål 2: Region Södra och Öarna.

ap.4 Mål 2, Västra

1. Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2, Västra.

2. Inbetalade medel från Europeiska socialfonden redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000–2006, undertitel 05 Mål 2: Region Västra.

ap.5 Mål 2, Norra

1. Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2, Norra.

2. Inbetalade medel från Europeiska socialfonden redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000–2006, undertitel 04 Mål 2: Region Norra.

ap.6 Mål 1, Region Södra skogslänen

1. Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 1, Region Södra skogslänen.

2. Inbetalade medel från Europeiska socialfonden redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000–2006, undertitel 03 Mål 1: Region Södra skogslänen.

ap.7 Statlig medfinansiering av mål 1, Region Södra skogslänen

Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av den statliga medfinanseringen av åtgärd 2.1 Kompetensutveckling för sysselsatta och åtgärd 2.4 Lokalt projektstöd i mål 1.

ap.8 Mål 1, Region Norra Norrland

1. Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 1, Region Norra Norrland.

2. Inbetalade medel från Europeiska socialfonden redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000–2006, undertitel 02 Mål 1: Region Norra Norrland.

ap.9 Statlig medfinansiering av mål 1, Region Norra Norrland

Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av den statliga medfinansieringen av åtgärd 3.1 Kompetensutveckling för anställda och åtgärd 3.4 Lokal utveckling i mål 1.

ap.10 Mål 3 och Equal, Svenska ESF-rådet

Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 3 och Equal.

ap.11 Statlig medfinansiering av mål 3, Svenska ESF-rådet

Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av den statliga medfinansieringen av insatsområde 1 Kompetensutveckling för sysselsatta och insatsområde 4 Lokal utveckling i mål 3.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
ap.13 1833 %0
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013
ap.326 250Allt0
ap.46 600Allt0
22:1 (2008) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006
ap.1 (2008)0Allt0
ap.3 (2008)0Allt0
ap.4 (2008)0Allt0
ap.5 (2008)0Allt0
ap.6 (2008)0Allt0
ap.7 (2008)0Allt0
ap.8 (2008)0Allt0
ap.9 (2008)0Allt0
ap.10 (2008)0Allt0
ap.11 (2008)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013
ap.1ram
ap.2ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013
ap.32 270 0001 170 0001 081 3022015
ap.4680 000351 000323 9142015
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade förpliktelser är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)14 800
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-258 841
2010-02-258 841
2010-03-258 841
2010-04-258 841
2010-05-258 841
2010-06-258 841
2010-07-258 841
2010-08-258 841
2010-09-258 841
2010-10-258 841
2010-11-258 841
2010-12-258 837
Summa106 088
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
På regeringens vägnar
Ewa Björling
Inger Wijkström
Kopia till

Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/SMS
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/RT
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/IU
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen
Tillväxtverket
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Jönköpings län